Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 47

Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 26.11.2008 nr 20

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37, „Jäätmeseaduse” § 69 lõike 3 ning "Avaliku teabe seaduse” § 431 ja § 433 lõike 1 alusel

1. peatükk Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri asutamine 

§ 1.  Registri asutamine

  Määrusega asutatakse Häädemeeste valla jäätmevaldajate register.

§ 2.  Registri omanik

  Registri omanik on Häädemeeste vald.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks on Häädemeeste Vallavalitsus.

§ 4.  Registri väljatöötamise ja teenindamise kulud

  Registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust finantseeritakse Häädemeeste valla eelarvest.

2. peatükk Häädemeeste valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

§ 5.  Üldsätted

 (1) Registri ametlik nimi on Häädemeeste valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) - lühendatult HJVR.

 (2) Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutuselevõtmise eesmärgiks on:
 1) andmete kogumine Häädemeeste valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel;
 2) andmete kogumine registri põhimääruse (edaspidi nimetatud põhimäärus) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud jäätmevaldajate valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
 3) andmete kogumine jäätmetekke kohtade kohta;
 4) andmete kogumine nende Häädemeeste valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Häädemeeste Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;
 5) andmete kogumine korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondades ainuõigust omavate jäätmevedajate kohta;
 6) ülevaate andmine valla elanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 6.  Registri pidamise põhimõtted

 (1) Registrit peetakse vastavalt “Jäätmeseaduse”, “Isikuandmete kaitse seaduse”, “Avaliku teabe seaduse”, muude riigi ja Häädemeeste valla õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

 (2) Registri pidamisel on lubatud andmete ristkasutus teiste Häädemeeste valla registrite ja muude andmekogude ning riiklike andmekogudega. Andmete ristkasutus tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

§ 7.  Registri pidamise viis

 (1) Register on piiratud kasutusega register, mida peetakse infotehnoloogilise andmebaasina. Andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud registri pidamiseks, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete nõuetekohane töötlemine.

 (2) Registri pidamisel võib kasutada teiste riiklike või vallale kuuluvate andmekogude või registrite andmeid.

§ 8.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on Häädemeeste Vallavalitsus.

 (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide ja eelnõude ning registri pidamiseks vajalikke kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
 3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu ning registri tarkvara hankimist või rentimist;
 4) korraldab andmevahetust andmeesitajatega;
 5) korraldab ja juhib registri pidamist;
 6) määrab registri volitatud töötlejad;
 7) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Registri volitatud töötleja määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (4) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist;
 3) tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
 4) edastab andmed registrisse ning uuendab nimetatud andmeid;
 5) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
 6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
 7) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

 (5) Lisaks registri volitatud töötlejale võib vallavanema käskkirja alusel määrata registri kasutajad, kellel on õigus kasutada registris sisalduvaid andmeid ametialaste ülesannete täitmiseks.

§ 9.  Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 10.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale tema enda kohta käivate andmete osas.

 (2) Registrisse kantud piiratud kättesaadavusega andmed on põhimääruse § 11 lõike 1 punktides 1, 2, 4 ja 5 nimetatud andmed.

 (3) Põhimääruse § 10 lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

 (4) Registrist andmete väljastamiseks esitatakse kirjalik põhjendatud avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (5) Soovitud andmed väljastatakse juhul, kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud.

 (6) Andmed väljastatakse tasuta.

§ 11.  Registrisse kantavad andmed

 (1) Häädemeeste valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
 1) jäätmevaldaja nimi;
 2) jäätmevaldaja registrinumber;
 3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, muu jäätmevaldaja);
 4) jäätmevaldaja aadress (alevik, küla, kinnistu, tänav, majanumber, korterinumber) ja kontakttelefon;
 5) jäätmevaldaja esindaja nimi, esindaja kontaktandmed;
 6) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
 7) jäätmevedajaga sõlmitud lepingu number;
 8) jäätmetemahuti tühjenduskordade sagedus;
 9) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused;
 10) märkused, sh jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumised.

 (2) Häädemeeste valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lõike 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kantakse registrisse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 – 6 ja 10 sätestatud andmetele järgmised andmed:
 1) mitteliitunuks lugemise põhjus;
 2) mitteliitunuks lugemise algus- ja lõpptähtaeg;
 3) viide vallavalitsuse korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta;
 4) jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
 5) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise ennetähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus.

 (3) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 12.  Andmete esitamine registrisse

 (1) Jäätmevedaja esitab üks kord kvartalis valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrile andmed jäätmevaldaja jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud prügilasse.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

 (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt esitatavate andmete õigsuse eest. Vastutus teadvalt valeandmete esitamise eest kehtestatakse valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

 (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 13.  Muudatuste tegemine registrisse

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu kannete muudatuste alusel.

 (2) Muudatusi registris teeb ja ebaõigeid kandeid parandab registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 14.  Registriandmete säilitamine

 (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilimise.

 (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 02. jaanuaril. Arhiivikoopiat säilitatakse 5 aastat.

§ 15.  Finantseerimine

  Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 16.  Järelevalve

  Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks volitatud ametnik Isikuandmete kaitse seaduse järgimise osas ning vastutava töötleja poolt järelevalve teostamiseks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise osas.

§ 17.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Häädemeeste Vallavolikogu.

 (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (3) Andmete üleandmine toimub andmekogu volitatud töötleja poolt andmekogu vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 05. detsembril 2008.

Harri Looring
Volikogu esimees