ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Tootsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.11.2010
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 58

Tootsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 11.10.2007 nr 15
jõustumine 15.10.2007

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse §14 lõike 2 alusel

§ 1.  Käesolev kord reguleerib Tootsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni abil osutatava veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamist.

§ 2.  Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab Tootsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooskõlastatult vallavolikogu komisjonidega veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenust osutava ettevõtja (edaspidi vee-ettevõtja) poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel.

§ 3.  Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimine

  (1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kuulub reguleerimisele, kui:
1) teenuse müügimaht on muutunud rohkem kui 10%;
2) vee- ja kanalisatsiooniehitiste rekonstrueerimise tulemusena või muudel põhjustel on oluliselt muutunud tehnoloogilised protsessid;
3) väljastpoolt vee-ettevõtja tegevuspiirkonda ostetava või müüdava vee- ja kanalisatsiooniteenuse kogused on muutunud aastas rohkem kui 10% võrra.;
4) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad hinnad, maksud, tariifid või kui muud maksed on muutunud.

§ 4.  Vee-ettevõtja poolt esitatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnataotlus

  (1) Vee-ettevõtja poolt esitatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnataotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) aastane müügiplaan ja võrdlus eelneva perioodiga;
2) kalkulatsioon ja võrdlus eelneva perioodi tegelike kuludega;
3) selgitus abonenttasu suuruse kohta;
4) põhjendused, kui hindade struktuuris esineb diferentseeritus erinevate klientide või nende gruppide suhtes;
5) hinnatõusu põhjendus;
&) eelseisva hinnamuutuse jõustumise tähtaeg.

§ 5.  Vallavalitsusel on õigus nõuda vee-ettevõtjalt täiendavaid hinnakujundust puudutavaid andmeid, kusjuures vee-ettevõtja peab need esitama 7 kalendripäeva jooksul.

§ 6.  Vee-ettevõtjal on õigus kooskõlastatult vallavalitsusega teha muudatusi ja täiendusi esitatud hinnataotlusesse.

§ 7.  Vallavalitsus on kohustatud tegema otsuse hinna kehtestamise või taotluse tagasilükkamise kohta 30 kalendripäeva jooksul peale vee-ettevõtja poolt taotluse esitamist.

§ 8.  Taotluse tagasilükkamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus taotlus tagasi lükata, kui:
1) vee-ettevõtja poolt esitatud hinnataotlus ei vasta käesolevas korras kehtestatud nõuetele;
2) vee-ettevõtja ei ole esitanud vallavalitsusele tähtaegselt käesoleva korra §4 nõutud andmeid.

§ 9.  Vallavalitsus avalikustab muudetud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnavähemalt kolm kuud enne jõustumist.

§ 10.  Jõustumine


Määrus jõustub 15.oktoober 2007.a.

Kalev Kaljuste
volikogu esimees