HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karksi-Nuia Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 61

Karksi-Nuia Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2008 nr 78

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 ja Karksi valla põhimääruse § 40 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Karksi-Nuia Muusikakool (edaspidi muusikakool).

§ 2.   Asukoht

  Muusikakooli asukoht on Eesti Vabariik, Viljandi maakond, Karksi vald ja aadress on Tartu mnt 31, 69104 Karksi-Nuia.

§ 3.   Liik ja haldusala

  (1) Muusikkool on munitsipaalkool huvihariduse omandamiseks.

  (2) Muusikakool on Karksi Vallavalitsuse (edaspidi kooli pidaja) hallatav asutus.

  (3) Muusikakool juhindub oma tegevuses riigi ja Karksi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest

§ 4.   Pitsat, sümboolika ja eelarve

  (1) Muusikakoolil on Karksi valla vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

  (2) Muusikakoolil on oma eelarve valla eelarve osana.

§ 5.   Põhimääruse kinnitamine

  Muusikakooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Karksi Vallavolikogu.

§ 6.   Õppekeel

  Õppetöö muusikakoolis toimub eesti keeles.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESAANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Muusikakooli tegevuse eesmärgiks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine, muusikaalaseks kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine võimekamatele õpilastele, kohaliku kultuurielu edendamine eesti ja mulgi kultuurtraditsioonide alusel, olles kõikidele muusikaandeid omavatele lastele kättesaadavaks lüliks haridussüsteemis.

§ 8.   Ülesanded

  Muusikakooli ülesanded on:
  1) plaanipärase muusikahariduse andmine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt õigusaktidega määratud mahus;
  2) avastada ning arendada laste ja noorte muusikalist loomevõimet;
  3) anda võimekamatele õpilastele kutseõppeks tarvilikku ettevalmistust;
  4) edendada kohalikku kultuurielu Eesti kultuuritraditsioonide alusel;
  5) arendada kontserttegevust;
  6) korraldada põhitegevuse kõrval ning seda kahjustamata täiskasvanute koolitusi, seminare ja kursusi;
  7) üürida muusikainstrumente ja ruume ning osutada muid tasulisi teenuseid.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppekava

  (1) Muusikakooli õppekorralduse aluseks on Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt kinnitatud riiklik raamõppekava, mille alusel kool koostab oma eripära ja võimalusi arvestava õppekava.

  (2) Kooliõppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) pärast selle läbivaatamist Haridus-ja Teadusministeeriumis.

  (3) Kooli õppekava muutmiseks võib ettepanekuid teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud ametiisik, muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu. Muusikakooli õppekava muutmine, uue eriala lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava eriala õppeperioodi lõppu, millest kooli pidaja teavitab EHIS-e volitatud töötajat 20 päeva jooksul.

§ 10.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Õppeaasta muusikakoolis kestab 1. septembrist kuni 31. maini. Õppeaasta jaguneb kaheks poolaastaks (neljaks õppeveerandiks) ning koosneb 35 õppenädalast.

  (2) Õppeaasta ja –vaheaegade kestuse määramisel juhindutakse õppetöö ajalisest korraldusest August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis.

  (3) Õpe koolis toimub tunniplaanide alusel individuaal- ja rühmatundidena, samuti arvestuste, eksamite ja kontsertide (ka loeng-kontsertide) vormis vastavalt õppekaval.

  (4) Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse iga õppeperioodi (õppeveerandi, poolaasta, õppeaasta) lõpul, aga samuti kontsertidel, arvestustel ja eksamitel vastavalt “Karksi-Nuia Muusikakooli õpilaste hindamisjuhendile ja tunnustamise korral”.

4. peatükk KOOLI VASTUVÕTT. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Kooli vastuvõtt

  (1) Muusikakooli õpilasteks võetakse sisseastumiskatsete alusel piirkonna lapsed ja noored, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad selleks vajalike eeldusi lapsevanema (hooldaja või eestkostja) kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Õpilaste vastuvõtt muusikakooli vormistatakse direktori käskkirjaga ja kahepoolse lepinguga, millega lapsevanem (hooldaja või eestkostja) võtab endale vastutuse õpilase õppetulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

  (3) Õpilane kustutatakse kooli nimekirjast:
  1) kooli või selle esimese astme lõpetamisel;
  2) elama asumisel väljapoole õppeasutuse tegevuspiirkonda;
  3) tervislikel põhjustel;
  4) mitterahuldavate õppetulemuste korral;
  5) õppetasu võlgnevuse tõttu;
  6) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumisel;
  7) muudel põhjustel (huvi puudumine õppetöö vastu jms).

  (4) Õpilase muusikakooli vastu võtmine, koolist välja arvamine ja kooli lõpetamine toimub vastavalt „Karksi-Nuia Muusikakooli õpilaste vastu võtmise, koolist lahkumise ja nimekirjast kustutamise korrale“.

  (5) Muusikakooli või selle esimese astme (IV klassi) lõpetamise eelduseks on õppekavas ette nähtud eksamite sooritamine vastavalt „Karksi-Nuia Muusikakooli algastme ja lõpueksamite korraldamise korrale“.

§ 12.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Muusikakooli õpilasel on õigus:
  1) õppida vastavalt kooli õppekavale ja tunniplaanile ning avaldada soovi lisaainete õppimiseks;
  2) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  3) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
  4) osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;
  5) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  6) kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  3) korralikult osa võtma õppetööst kooli õppekavaga määratud mahus;
  4) sooritama nõutud eksamid, arvestused;
  5) osalema kontsertidel jt üritustel nii koolis kui kooli esindajana väljaspool kooli.

  (3) Õpilase käsutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (hooldaja või eestkostja) vastavalt tsiviilseadustikule.

  (4) Kool hoolitseb õpilase tervise kaitse eest koolis viibimise ajal vastavalt kehtivatele normidele.

5. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 13.   Direktor

  (1) Muusikakooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada huvikooli tulemuslik töö, vastutada muusikakooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktoril on kohustus anda aru kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule.

  (3) Direktor:
  1) teeb muusikakooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab muusikakooli õppenõukogu;
  3) tagab muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab õpetajatele ja teistele töötajatele palgamäärad lähtudes töötajate töötasustamise alustest, atesteerimise järgust ja töökoormusest ning kooli eelarvelistest võimalustest;
  6) kinnitab muusikakooli töösisekorraeeskirja, asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  7) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  8) koostab muusikakooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
  9) esitab vähemalt üks kord aastas muusikakooli tegevuse aruande hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
  10) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  11) lahendab muid käesoleva seadusega, muusikakooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuses käskkirju.

§ 14.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab kooli pidaja. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Karksi Vallavalitsus.

  (2) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Karksi vallavanem või selleks tema poolt volitatud ametiisik.

§ 15.   Muusikakooli õppenõukogu

  (1) Muusikakoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu juhindub oma tegevuses „Karksi-Nuia Muusikakooli õppenõukogu põhimäärusest“.

  (4) Õppenõukogu:
  1) arutab läbi kooli arengu- ja tegevuskava;
  2) vaatab läbi õppekava ning sisseastumiskatsete, arvestuste ja eksamite korraldamise ja õpitulemuste hindamisega seoses koostatud dokumendid;
  3) määrab kindlaks õpilaste hindamise, tunnustamise ja karistamise üldpõhimõtted ning otsustab nende rakendamise üle;
  4) arutab muid õppekorralduse ja õpilaste arenguga seotud küsimusi ning annab hinnangu õppetulemustele;
  5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooli vakantsete ametikohtade täitmiseks konkursi korras ning osaleb selle korraldamises.

§ 16.   Muusikakooli hoolekogu

  (1) Muusikakooli hoolekogu suunab muusikakooli tegevust ning teeb ettepanekuid muusikakooli direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes. Karksi Vallavalitsus moodustab 7-liikmelise hoolekogu, kuhu kuuluvad peale vallavolikogu ja –valitsuse esindaja veel lastevanemate, koolitöötajate, kooli toetavate organisatsioonide ja vilistlaste esindajad.

  (2) Kooli hoolekogu:
  1) teeb vajadusel kooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära muusikakooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga vallavalitsusele;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
  6) aitab lahendada kooli juhtimisel tekkinud vaidlusküsimusi.

  (3) Huvikooli hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 17.   Koolitöötajad

  Koolitöötajad (edaspidi personal) on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (õppetöö sisule vastava eriharidusega koolijuht, õpetajad, kontsertmeistrid) ja teised töötajad (noodikoguhoidja, kütja-aednik-koristaja).

§ 18.   Personali koosseis

  (1) Muusikakooli struktuuri ja koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Karksi Vallavolikogu.

  (2) Muusikakooli personali töötasustamise aluse kinnitab Karksi Vallavolikogu.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muusikakooli direktor.

  (4) Konkursi vabade või uute ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor hoolekogu ettepanekul.

  (5) Õppekava täitmiseks tarvilike pedagoogiliste koormuste kohta koostatakse iga õppeaasta alguses koolitöötajate kvalifikatsiooni määramiseks ja töötasu arvutamiseks vajalikke andmeid sisaldav tarifitseerimisnimekiri.

  (6) Tegelikult kasutatud pedagoogiliste koormuste ja töötatud tundide kohta täidetakse kuu lõpul tööajatabel, mille järgi arvutatakse töötaja kuutöötasu.

§ 19.   Personali ülesanded

  (1) Personali ülesandeks on õpilastele võimaluste loomine huvihariduse omandamiseks ja isiksuse mitmekülgseks arenguks.

  (2) Õppe- ja kasvatustöö tugineb õpilaste ja personali vastastikusel lugupidamisele ja teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

§ 20.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) võtta osa atesteerimisest;
  3) taotleda võimalust kvalifikatsiooni täiendamiseks korraldatud koolitustel osalemiseks;
  4) avaldada arvamust kooli tööd ning arengut puudutavates küsimustes.

  (2) Kooli tööle asunud õpetaja üldised kohustused on:
  1) töötada vastutustundega, arvestades kehtivat õppekava;
  2) säilitada ja täiendada kvalifikatsiooni vastavalt kooli nõuetele ja eripärale;
  3) tagada õpilaste võimetekohane loominguline areng;
  4) hoolitseda õppetööks vajalike materjalide ja vahendite täiendamise eest;
  5) võtta osa õpilaste hindamisest ja esinemisest ning kooli korraldatud üritustest;
  6) täita nõuetekohaselt õppetööd kajastavaid dokumente.

  (3) Koolitöötaja rakendamine ühest ametikohast (normkoormusest) erineva (suurema või väiksema) koormusega, samuti töötamine enam kui 7 (õppe) tundi päevas, nädalavahetustel ja õhtusel ajal toimub kooli direktori ja töötaja kokkuleppel ning fikseeritakse töölepingus.

  (4) Koolitöötajate ja abipersonali töölevõtmine, töökoormuse- ja tingimuste muutmine, töölt vabastamine, puhkusele lubamine jm töötamist puudutavad asjaolud vormistatakse kooli direktori käskkirjaga.

  (5) Personali tööülesanded ja –kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli töösisekorraeeskirjaga, ametijuhendite ja töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

7. peatükk FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 21.   Vara

  Muusikakooli vara moodustavad talle Karksi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned inventar ning muu vara.

§ 22.   Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  (1) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Karksi Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Muusikakool hoiab korras ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid lähtudes koolile eelarveaastaks ettenähtud vahenditest.

§ 23.   Finantseerimine

  (1) Muusikakoolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks ja mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Muusikakooli eelarve eelnõu koostab direktor ja kiidavad heaks kooli hoolekogu ning õppenõukogu.

  (3) Muusikakooli eelarve tulud moodustuvad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille määra kehtestab Karksi Vallavolikogu;
  4) laekumised sihtasutustelt ja annetustest;
  5) muusikakooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.

§ 24.   Raamatupidamisarvestus ja aruandlus

  (1) Muusikakooli raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse vastavalt Eesti Vabariigi ja Karksi valla õigusaktidele.

  (2) Muusikakooli eelarve täitmist kontrollib Karksi Vallavalitsus ning eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega Karksi Vallavolikogu poolt.

  (3) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Muusikakooli tegevust kontrollib Karksi Vallavalitsus ja Karksi Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (2) Riiklikku järelvalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel kooli asukohajärgne maavanem. Riiklikul järelvalveorganil on õigus kaasata järelevalve teostamisse eksperte.

8. peatükk OSALEMINE ÜHISTEGEVUSES 

§ 26.   Osalemine muusikakoolide ühistegevuses

  (1) Muusikakool osaleb muusikakoolide ühistegevuses, osaledes Haridus- ja Teadusministeerium korraldusel toimuvatel kursustel ja seminaridel ning õpilaskonkurssidel.

  (2) Kool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige, tasub oma eelarvest liikmemaksu, kasutab ühistegevuse tulemusi soodustaud tingimustel ning osaleb liidu kaudu rahvusvahelises muusikahariduse alases koostöös.

  (3) Kooli koostöösuhted partneritega vormistatakse hoolekogus kinnitatava kirjaliku lepinguga, kui osapooled peavad seda vajalikuks.

9. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 27.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muusikakooli korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavalitsuse
ettepanekul Karksi Vallavolikogu.

  (2) Muusikakooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õpilastele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

  (4) Huvikooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (5) Kooli ümberkorraldamise tulemusel moodustunud kool registreeritakse EHIS-es huvikooli seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.

  (6) Tegevuse lõpetanud muusikakooli õigused ja kohustused, sealhulgas dokumentatsiooni säilitamine ning duplikaatide väljastamine, läheb üle Karksi Vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2008. a.

Jüri Eesik
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json