Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2000
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 71

Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 08.03.2000 nr 10
jõustumine 11.03.2000

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus on Tootsi valla asutus.

 (2) Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskus (edaspidi tekstis Kultuuri- ja Spordikeskus) asub aadressil Tootsi, Tööstuse 5.

 (3) Kultuuri- ja Spordikeskusel on oma nimega pitsat.

 (4) Kultuuri- ja Spordikeskusel võib olla oma sümboolika.

 (5) Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Tootsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (6) Kultuuri- ja Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Tootsi Vallavolikogu ja Tootsi Vallavalitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

 (7) Kultuuri- ja Spordikeskuse teeninduspiirkonnaks on Tootsi vald.

§ 2.  Tegevuse eesmärgid

  (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse põhiülesanded on:
 1) Kultuuriürituste korraldamine;
 2) Spordiürituste korraldamine, sealhulgas: sauna teenuste osutamine, ujula teenuste osutamine, jõusaali teenuste osutamine, võimla teenuste osutamine.
 3) Hoone haldamine.

§ 3.  Struktuur

 (1) Tootsi Kultuuri- ja Spordikeskuse struktuuri moodustavad:
 1) Spordiosakond:
Saun-ujula
Võimla
Jõusaal

 2) Kultuuriosakond
 3) Haldusosakond

 (2) Kultuuri- ja Spordikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused:
 1) sõlmida oma ülesannete täitmiseks oma eelarve piires oma nimel lepinguid;
 2) kasutada Kultuuri- ja Spordikeskuse valduses olevat vallavara;
 3) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 4.  Juhtimine

 (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitab Tootsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus)

 (2) Kultuuri- ja Spordikeskuse tööd juhib juhataja, kelle võtab tööle ja vabastab töölt vallavanem vallavalitsuse ettepaekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) korraldab Kultuuri- ja Spordikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
 2) võtab tööle Kultuuri- ja Spordikeskuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
 3) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 4) koostab Kultuuri- ja Spordikeskuse eelarve eelnõu ja esitab vallavalitsusele ning vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
 5) esindab Kultuuri- ja Spordikeskust;
 6) tagab Kultuuri- ja Spordikeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid Kultuuri- ja Spordikeskusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 8) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Töökorraldus

 (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse personal koosneb juhatajast ja teistest töötajatest. Kultuuri- ja Spordikeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab vallavalitsus.

 (2) Kultuuri- ja Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (3) Kultuuri- ja Spordikeskuse lahtiolekuaja kehtestab vallavalitsus.

§ 6.  Vara ja finantseerimine

 (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse vara moodustavad talle Tootsi Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Kultuuri- ja Spordikeskusel on oma alaeelarve. Eelarve koostab ja esitab Tootsi Vallavalitsusele juhataja.

 (3) Kultuuri- ja Spordikeskust finantseeritakse:
 1) vallaeelarvest;
 2) annetustest;
 3) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidest.

 (4) Kultuuri- ja Spordikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (5) Kultuuri- ja Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta nõutud aruanded.

§ 7.  Järelevalve

 (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimäärause järgsete ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Kultuuri- ja Spordikeskuse raha ja vara kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 8.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuuri- ja Spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu õigusaktides sätestatud korras.

§ 9.  Rakendussätted


Määrus jõustub 11. märtsil 2000.a.

Ain Käärt
volikogu esimees