Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Põlva linna kalmistu eeskiri

Väljaandja:Põlva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 99

Põlva linna kalmistu eeskiri

Vastu võetud 15.06.2004 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 64, 393; 64, 390; 61, 375; 63, 387; 50, 313; 2001, 100, 642; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põlva linna kalmistu (edaspidi kalmistu ) eeskiri sätestab Põlva linna omandis oleva kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Kalmistu haldamisel ja kasutamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigustloovatest aktidest ning käesolevast eeskirjast.

  (3) Kalmistu eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile kalmistul viibijatele.

  (4) Käesolevas eeskirjas mõistetakse kalmistu all üldkasutatavat territooriumi, mis vastavalt Põlva linna üldplaneeringule on ette nähtud surnute matmiseks.

  (5) Kalmistu juurde kuuluvad parklad, veevõtukohad, jäätmekogumiskohad, piirdeaed, teadetetahvlid (edaspidi ehitised).

  (6) Kalmistu haldamist korraldab Põlva Linnavalitsus.

  (7) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
hauaplats - maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
hauaregister - haudade ja hauaplatsi valdajate andmekogu;
matmise kvartal - kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
hauaplatsi valdaja - isik, kelle valdusse hauaplats on kalmistu haldaja poolt antud;
matmisraamat(register) - matmise registreerimise raamat(register);
ajaloo- ja kunstimälestised - ajalooliste isikute hauad või hauaplatsid, sepisaiad ja -ristid, skulptuurid, hauaplaadid.

  (8) Kalmistu on avatud iga päev.

  (9) Kalmistu kohta peab haldaja järgmist dokumentatsiooni:
  1) hauaregister;
  2) matmisraamat(register);
  3) kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmise kvartalid, read, hauaplatsid, hauad ning kalmistu rajatised, muinsuskaitselised ja kultuuriloolised objektid.

  (10) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele Põlva Linnavalitsuse arhiivis.

  (11) Kalmistule peab haldaja paigaldama teadetetahvli, millele paigaldatakse kalmistu plaan ja kalmistu eeskiri ja kalmistuvahi kontaktandmed. Kalmistuplaanil peavad kajastuma ehitised, rajatised, kvartalid ja kultuurilooliste isikute haudade asukohad.

§ 2.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatside eraldamise, kalmistu eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga tegeleb kalmistuvaht.

  (2) Hauaplats eraldatakse surmatunnistuse ettenäitamisel vabade kohtade olemasolul.

  (3) Kalmistuvaht registreerib matmise registris, kus näidatakse andmed platsi asukoha kohta, surnu ees- ja perekonnanimi, vanus, viimane elukoht, surmaaeg ning surmatunnistuse number koos tunnistuse väljaandja ja väljaandmiskohaga, hauaplatsi asukoht ja platsi hooldaja ees- ja perekonnanimi, aadress ja telefoni number.

  (4) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha ja märkima kohapeal platsi mõõdud. Hauaplatsi suurus on üldjuhul 2,5x1,5 meetrit. Hauaplats eraldatakse vastavalt matja soovile ühe- või kahekohalisena, vajadusel ja võimalusel enamakohalisena.

  (5) Taotleja kooskõlastab matmise aja kalmistuvahiga arvestusega, et matmine ei toimuks mitte varem kui 24 tunni möödumisel surma saabumisest. Kui taotleja soovib kalmistuvahi poolt haua kaevamise organiseerimist ja haua ettevalmistamist matmiseks, peab matmisest kalmistuvahile ette teatama vähemalt 48 tundi varem. Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (6) Kalmistu haldajal on kalmistuvahi ettepanekul õigus hauaplatsi kasutamine lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata, s.t. et plats on rohtunud, risustunud ning hauatähised, pingid ja teised ehitised näitavad ilmseid kõdunemise tundemärke. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi ei korrastata, lõpetatakse selle platsi kasutamisõigus. Selliseid platse antakse välja uutele kasutajatele pealematmiseks, eeldusel, et viimasest matmisest on möödunud vähemalt 25 aastat.

§ 3.   Hauaplatsi kasutamine ja hooldamine

  (1) Haua kaevamine peab olema kooskõlastatud kalmistuvahiga. Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema minimaalselt 2,0 meetrit, kaugus hauaplatsi piirist minimaalselt 0,2 meetrit. Urniga matmisel peab haua sügavus olema 1 meeter ja platsi suurus 1x 1 meetrit.

  (2) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul.

  (3) Matja korrastab või hüvitab matmise käigus kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused hiljemalt viie päeva jooksul pärast matust.

  (4) Hauaplatsi korrastab pärast matmist matja. Väljatulnud säilmed tuleb matta haua põhja, kõrvaldada kivid, juurdepääsuteed puhastada. Matmiseks laenutatud inventar (äärelauad, labidad, haudalaskmise lindid) tagastatakse pärast matmist laenutajale.

  (5) Pealematmine võib toimuda 25 aasta möödumisel. Kultuurilooliste isikute haudadele on pealematmine keelatud.

  (6) Ümbermatmine toimub Põlva Linnavalitsuse kirjalikul loal kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.

  (7) Matja on kohustatud tähistama hauaplatsi hauatähisega, millel peab olema surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (8) Hauatähised on:
  1) hauarist kõrgusega maapinnast kuni 120 cm;
  2) hauakivi kõrgusega maapinnast kuni 75 cm;
  3) hauasammas kõrgusega maapinnast kuni 120 cm.

  (9) Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ja olema paigaldatud nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu. Hauarajatised on hauaplatsi piirded, hauatähised ja istepink.

  (10) Matja on kohustatud hoidma hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad heakorrastatuna ja puhtana.

  (11) Kalmistuvahil on õigus eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad aiad, puud ja põõsad.

  (12) Matja poolt paigaldatud hauatähised ja rajatised on tema omand.

  (13) Hauaplatse ei tohi piirata uute monoliitsete betoonääristega.

  (14) Hauaplatsi haljastus peab olema madal, istuda tohib puid-põõsaid, mille kõrgus täiskasvanult ei ületa 2 meetrit.

§ 4.   Ajaloo- ja kunstimälestistena kaitse all olevad hauaplatsid

  (1) Kalmistul olevate ajaloo- ja kunstimälestiste kohta sõlmib haldaja hauaplatsi hooldaja või mälestiste omanikuga kaitsekohustuse.

  (2) Kõik muudatused kaitsealustel hauaplatsidel peavad olema kooskõlastatud vastavalt kehtivale korrale.

  (3) Kaitsealuse hauaplatsi hooldaja loobumisel platsi edasisest hooldamisest läheb hauaplatsi valdamise õigus üle kalmistu haldajale.

§ 5.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistu haldaja on kohustatud:
  1) hoidma üldkasutatavad alad korras ja puhtad.
  2) nõudma hauaplatside hooldajatelt kalmistu hooldamise ja kasutamise eeskirja täitmist.
  3) tagama kalmistul nõuetekohaste prügikonteinerite olemasolu ja korraldama prügiveo.
  4) tagama kalmistul haudade korrastamiseks esmaste töövahendite laenutamise.

  (2) Inventari laenutaja peab töövahendid tagastama töövahendid tervelt või kompenseerima lõhutud tööriista.

  (3) Hauaplatsi valdaja on kohustatud oma koristusalalt tekkinud prügi toimetema kalmistul olevatesse prügikonteineritesse.

  (4) Autode ja teiste mehhanismidega kalmistule sissesõit võib toimuda ainult kalmistuvahiga kooskõlastatult.

  (5) Kalmistu külastajad peavad pidama korda, puhtust ja vaikust.

  (6) Keelatud on:
  1) hoonete, väravate, piirete, veevõtukohtade, kalmude, hauatähiste- ja rajatiste kahjustamine, lillede, puude ning okste murdmine, kalmistule olmeprügi toomine, prahi panemine selleks mitteettenähtud kohta või kalmistu risustamine mõnel muul viisil.
  2) risustada, rikkuda ja rüüstata hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, tarvitada alkoholi, jalutada koeri ja teisi koduloomi.
  3) suusatada, kelgutada või sõita jalgrattaga.
  4) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata.
  5) laiendada omavoliliselt hauaplatse.
  6) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu.
  7) omavoliliselt hõivata või tähistada võõraid ja hooldamata platse.

§ 6.   Vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Käesoleva eeskirja täitmist kontrollivad linnapea poolt volitatud järelvalvet teostavad ametiisikud.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Põlva Linnavolikogu 26. novembri 1997 a. määrus nr 17 “Põlva linna kalmistu hooldamise ja kasutuse eeskirjade kinnitamine” (RTL 1997,202/203, 1070) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2004.

Georg Pelisaar
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json