KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Hanila valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 143

Hanila valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 28.05.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõige 1 punkt 362 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Hanila valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Hanila valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom - koer või kass;
  2) loomapidaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom;
  3) hulkuv loom - omanikuta koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) avalik koht – igasugune territoorium, rajatis, hoone või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või on üldkasutatav (tee, tänav, park, haljasala, kalmistu, suplemiskoht, rand, vaateplatvorm, puhkeala, hoov, laste mänguväljak, trepikoda, käimla, kauplus, toitlustusettevõte, ühissõiduk jms);
  5) ohustamine - kaaskodanike elu, tervist või vara ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  6) häirimine - kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  7) hoiupaik - hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
  8) register - lemmikloomade identifitseerimise ja arvestuse pidamise andmebaas.

§ 3.   Loomapidamise üldnõuded

  (1) Looma on lubatud pidada looma omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis viisil, mis välistab võimaluse loomal omal tahtel välja pääsemiseks ja inimeste või teiste loomade ohustamiseks.

  (2) ) Looma pidamisel tuleb arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi.

  (3) Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud varalise kahju või tervisekahjustuse eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks, välja arvatud juhul, kui looma kasutatakse hädakaitseseisundis või hädaseisundis olles.

  (4) Looma on keelatud hüljata, abitusse seisundisse jätta, vigastada, piinata, sundida üle jõu käivatele pingutustele ning teha tegusid, mis põhjustavad looma hukkumise.

  (5) Looma pidamisel tuleb järgida Põllumajandusministri 24.07.2008 määrusega nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” koerte ja kasside pidamisele kehtestatud nõudeid ning teisi loomapidamist reguleerivaid õigusakte.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Avalikus kohas loomaga viibides tuleb tagada inimeste ja loomade ohutus.

  (2) Avalikus kohas peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi või olema kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse.

  (3) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida:
  1) kohtades, kus on välistatud tema kokkupuutumine teiste koerte, inimeste või loomadega, välja arvatud registreeritud teenistus-, juht- ja jahikoerad tööülesannete täitmisel;
  2) kui koer on dresseeritud ja allub käskudele ning ei välju omaniku vaateväljast.

  (4) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv. Sülekoera ja kassi võib hoida spetsiaalses transpordikastis või -puuris.

  (5) Looma tohib jätta avalikku kohta järelevalveta võimalikult lühikeseks ajaks (kaupluses, pangas, apteegis viibimine jne) jalutusrihmaga kinnitatult (vajadusel suukorviga), lahtipääsemist välistaval viisil, mis ei ohusta looma tervist, avalikku korda, liiklust, inimesi ja teisi loomi.

  (6) Kortermajas ja selle territooriumil lähtutakse loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast ja kodukorrast.

  (7) Pimedal ajal loomaga avalikus kohas viibimisel on soovitav kinnitada loomale helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (8) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja territooriumi;
  2) ujutada ja pesta looma suplemiseks kasutatavates kohtades;
  3) avalikus kohas nakkusohtlikult haige loomaga viibimine.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigete 2, 4 ja lõike 8 punkti 1 nõudeid ei rakendata nägemispuudega inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu;
  2) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallale tungimise võimaluse;
  3) paigaldama vajadusel temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  4) tagama teiste territooriumi kaasomanike või õiguslikul alusel kasutajate ja nende külaliste ning ametiülesandeid täitvate isikute ohutu ligipääsu ja viibimise territooriumil;
  5) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu, lastes marutaudi vastu vaktsineerida esimest korda kolme kuni nelja kuu vanuse looma ja edaspidi veterinaararsti määratud tähtajal, kuid mitte harvemini kui 24 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest;
  6) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama looma väljaheited;
  7) looma haigestumise või teadmata põhjusel hukkumise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või hukkumise põhjuste väljaselgitamiseks;
  8) teatama koheselt veterinaararstile inimest või teist looma hammustanud loomast ning metslooma rünnakust oma loomale, samuti loomade ebaloomuliku käitumise või teiste marutaudile iseloomulike tunnuste esinemise korral;
  9) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist ja teavitama looma kadumisest Hanila Vallavalitsust;
  10) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku leidmise, looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

§ 6.   Looma registreerimine ja märgistamine

  (1) Koera omanik on kohustatud koera märgistama viisil, mis võimaldab koera identifitseerida.

  (2) Identifitseerimise võimalusteks on:
  1) koera varustamine kaelarihmaga, millel on omaniku kontakttelefoni number ja/või elukoha aadress
  2) koera märgistamine mikrokiibi paigaldamisega.

  (3) Koera märgistamisel mikrokiibi paigaldamisega tegevusluba omava veterinaararsti poolt, kannab veterinaararst märgistatud koera lemmikloomade registrisse. Koera märgistamise ja registreerimisega seonduvad kulud tasub omanik.

  (4) Kassi märgistamine ning registrisse kandmine on vabatahtlik ja toimub omaniku soovil.

§ 7.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist ja hulkuvate loomade hukkamist korraldab Hanila Vallavalitsus vastavates õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks ja looma tagastamiseks omanikule. Kui hulkuv loom ei ole identifitseeritav, siis viiakse ta hoiupaika ja alustatakse looma omaniku kindlakstegemist või uue omaniku otsimist. Loomi hoitakse hoiupaigas vähemalt kaks nädalat, alates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha või loomale uut omanikku leida, siis võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Eeskirja nõuete rikkujat karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Hanila Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Hanila Vallavolikogu 19. detsembri 2000.a määrus nr 27 «Hanila valla koerte ja kasside eeskirja kehtestamine».

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json