Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 13

Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tabivere Sotsiaalkeskus (edaspidi asutus) on Tabivere valla hoolekandeasutus (üldhooldekodu ja päevakeskus), mis on loodud vanurite hooldamiseks ja puuetega isikute elamiseks, rehabilitatsiooniks ning igapäevaeluga toimetulekuks.

 (2) Asutuse ametlik nimi on Tabivere Sotsiaalkeskus.

 (3) Asutuse asukoht on Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgeva maakond.

 (4) Asutus on Tabivere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires, asutusel on asutust teenindavad pangakontod, asutuse nimega pitsat ja Tabivere valla vapi kujutisega dokumendiblanketid. Asutusel võib olla oma sümboolika.

 (6) Asutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Tabivere Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

 (7) Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Tabivere Vallavolikogu ja Tabivere Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning asutuse töökorraldusreeglitest.

§ 2.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on luua vanuritele ja puuetega inimestele (edaspidi kliendid) võimalus elada turvalist ja inimväärset elu hoolekandeasutuses.

 (2) Asutuse poolt pakutavad teenused on:
 1) üldhooldekoduteenus;
 2) igapäevaelu toetamise teenus;
 3) toetatud elamise teenus psüühilise erivajadusega inimestele.

 (3) Põhiülesannete täitmiseks on asutuses ette nähtud eraldi osakonnad: üldhooldekodu ja päevakeskus.

 (4) Üldhooldekodu ülesanneteks on:
 1) tagada klientide ööpäevaringne hooldamine;
 2) nõustada ning osutada hooldus-põetusteenuseid;
 3) nõustada ja informeerida klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
 4) abistada ja juhendada klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
 5) korraldada koostööd ravi- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutustega;
 6) korraldada majandustegevust;
 7) algatada hoolekande arendusprojekte ja osaleda nendes;
 8) korraldada koostööd õigusabi teenust osutavate isikutega;
 9) arendada koostööd teiste sarnaste asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

 (5) Päevakeskuse ülesanneteks on:
 1) korraldada sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamisteenust ning teisi sotsiaalteenuseid;
 2) kujundada psüühiliste erivajadustega inimestele sobiv arengukeskkond;
 3) tagada psüühilise erivajadusega inimeste maksimaalne iseseisev toimetulek tavapärases elukeskkonnas minimaalse sekkumise ja abiga;
 4) teha koostööd psüühilise erivajadusega inimeste perekondade ja sõpradega;
 5) teha koostööd raviasutuste, hoolekandeasutustega ja mitteriiklike organisatsioonidega;
 6) osutada igapäevaelu toetamise teenust;
 7) aidata klienti sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel ja arendamisel;
 8) juhendada klienti avalike teenuste kasutamisel;
 9) osutada toetatud elamise teenust.

§ 3.  Üldhooldekodu teenused

 (1) Asutuse üldhooldekodu on ööpäevaringselt tegutsev asutus, mis osutab hoolekandeasutuses hooldamise teenust ning kus klientidele tagatakse nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine ja põetamine.

 (2) Üldhooldekodu osutab teenuseid hoolduslepingu alusel eelkõige Tabivere valla elanikele.

 (3) Üldhooldekodu teenused on tasulised. Hooldusteenuse hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.  Päevakeskuse teenused

 (1) Asutuse päevakeskuses osutatakse päevasel ajal igapäevaelu toetamise teenust psüühilise erivajadusega inimestle. Päevase tegevusteraapiaga toetatakse nende isikute iseseisvat eluga toimetulekut.

 (2) Kliendi võtmine päevakeskuse igapäevaelu toetamise teenusele toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Teenus on kliendile tasuta.

 (3) Asutuse juhataja määrab päevakeskuse tööd koordineeriva isiku, kes vastutab päevakeskuse tegevuse eest.

 (4) Asutuse päevakeskuses osutatakse klientidele ka ööpäevaringset toetatud elamise teenust. Toetatud elamise teenusel viibivaid isikuid abistab igapäevaeluga toimetulekul tegevusjuhendaja.

 (5) Kliendi võtmine päevakeskuse toetatud elamise teenusele toimub Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja alusel. Kliendile on teenusega seotud tegevusjuhendaja poolsed tegevused tasuta.

 (6) Päevakeskuse vahendusteenused, toetatud elamise teenusel viibivate isikute majutamine, toitlustamine ja ravimitega varustamine, on tasulised. Tasuliste kulude osas sõlmitakse teenusel viibija või tema esindajaga vastav leping.

 (7) Päevakeskusel on õigus müüa töö- ja tegevusteraapia protsessis valminud esemeid ja teenuseid. Teenuste alla loetakse intervallhooldust ja teenuseid, mida on võimalik osutada tegevusteraapia käigus (nt heakorrateenus, pesupesemise teenus, printimisteenus vms).

 (8) Hinna töö- ja tegevusteraapia protsessis valminud esemetele ja pakutavatele teenustele kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga (v.a teenused, mille hinna kehtestab vallavalitsus).

§ 5.  Juhtimine

 (1) Asutuse juhataja on asutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal. Asutuse juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus ning juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu Tabivere vallavanem (edaspisi vallavanem) või tema volitatud ametiisik.

 (2) Juhataja ülesanded:
 1) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja –asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 3) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 4) esitab asutuse eelarve projekti;
 5) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 6) vastutab asutuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest ning eelarvevahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 7) täidab muid ülesandeid;
 8) asutuse juhatajat asendab vallavanema või tema volitatud ametiisiku poolt käskkirjaga määratud isik;

§ 6.  Asutuse hoolekogu

 (1) Asutuse hoolekogu moodustab vallavalitsus.

 (2) Hoolekogu on vähemalt 6-liikmeline. Hoolekogu liikme volitused kestavad 4 aastat, kui vallavalitsus ei otsustata teisiti või kui hoolekogu liige ei astu tagasi.

 (3) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (4) Asutuse juhataja on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (5) Hoolekogu teeb ettepanekuid asutuse juhatajale ja/või vallavalitsusele asutuse tööga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 7.  Vara ja vahendid

 (1) Asutuse kasutuses olevaks varaks on vallavalitsuse poolt asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Asutuse kasutuses olevate esemete omanikuks on Tabivere vald.

 (2) Vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Tabivere vallale rahaliste kohustuste võtmine toimub õigus- ja haldusaktidega kehtestatud korras.

 (3) Asutusele kinnitatavas alaeelarves nähakse ette asutuse tegevuseks vajalikud vahendid, sh tulud asutuse majandustegevusest ja asutuse eelarveaasta eesmärkide täitmiseks vajalikud kulutused.

 (4) Asutus võib vastu võtta sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama vallavalitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 8.  Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

 (1) Asutuse juhtimise ja tegevuse üle teostab kontrolli vallavolikogu revisjonikomisjon ja asutuse hoolekogu.

 (2) Teenistuslikku järelvalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

§ 9.  Asutuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele.

 (3) Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

 (4) Asutuse tegevuse lõpetamisel täidab asutuse juhataja asutuse tegevuse käigus Tabivere vallale võetud kohustused ja nõuab sisse võlad vastavalt vallavalitsuse poolt moodustatud likvideerimiskomisjoni otsusele.

 (5) Asutuse tegevus loetakse lõppenuks alates vallavolikogu otsuses märgitud kuupäevast.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 31. augusti 2007 määrus nr 8 “Tabivere Sotsiaalkeskuse põhimäärus”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees