HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning juhendajate tunnustamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 15

Lääne-Nigula valla munitsipaalkooli alustajate ja lõpetajate ning juhendajate tunnustamise kord

Vastu võetud 26.05.2016 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolides õpilaste ja juhendajate tunnustamise alused ja kord.

  (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolides järgmistes valdkondades:
  1) 1.klassi astujale;
  2) lõpuklassi lõpetajale;
  3) medaliga lõpetajale
  4) vabariigi kiitusega lõpetajale;
  5) põhikooli kiitusega lõpetajale;
  6) lõpuklassi lõpetajale maakondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, spordivõistlustel ja konkurssidel edukalt esinemise eest.

  (3) Haridusalane tunnustus on Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline ja/või mitterahaline:
  1) õpilasele;
  2) juhendajale.

§ 2.   Õpilaste haridusalane mitterahaline tunnustamine

  Vallavalitsus tunnustab Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide õpilasi mitterahaliste kingitustega järgmiselt:
  1) 1. klassi astujale valla sümboolikaga meenega väärtusega kuni 7,50 eurot õpilase kohta;
  2) lõpuklassi lõpetajale valla sümboolikaga meenega väärtusega kuni 7,50 eurot õpilase kohta;
  3) lõpuklassile lõpetamisürituse korraldamiseks väärtusega kuni 40 eurot õpilase kohta.

§ 3.   Õpilaste ja juhendajate haridusalane rahaline tunnustamine

  (1) Vallavalitsus tunnustab Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide lõpetanuid rahaliselt järgmiselt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 500 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
  3) põhikooli vabariigi kiitusega lõpetanule 300 eurot;
  4) põhikooli kooli kiituskiri lõpetanule, kui tal on tunnistusel väga head („5“) hinded ja head („4“) hinded kuni kahes õppeaines 250 eurot.

  (2) Eduka esinemise eest maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ja spordi lõppvõistlustel (I-III koht) viimasel õppeaastal tunnustab vallavalitsus lõpuklassi lõpetajat ja juhendajat rahaliselt summas õpilane 30 eurot ja juhendaja 30 eurot.

  (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel, konkurssidel ja spordi lõppvõistlustel (I-III koht) viimasel õppeaastal tunnustab vallavalitsus lõpetajat ja juhendajat rahaliselt käesoleva määruse § 3 lõikes 2 toodud kahekordses määras.

§ 4.   Tunnustamisele esitamine

  Tunnustuse määramiseks § 3 lg 1-3 nimetatud juhtudel esitavad Lääne-Nigula valla munitsipaalkoolide õppenõukogud vallavalitsusele taotluse 02. juuniks, milles märgitakse:
  1) taotluse esitaja rekvisiidid/ kool;
  2) tunnustamisele esitatava õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, klass;
  3) tunnustamisele esitatava juhendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht;
  4) millist käesoleva määruse §-s 3 nimetatud tunnustamist taotletakse;
  5) põhjendus, mille eest õpilane tunnustamisele esitatakse koos viitega kooli õppenõukogu otsusele.

§ 5.   Tunnustamise kinnitamine

  (1) Vallavalitsus selgitab määruses sätestatud alustel esitatud taotluse põhjendatust ning otsustab tunnustuse andmise või mitteandmise enne õppeaasta lõppu, teavitades sellest ka taotluse esitajat.

  (2) Rahaline tunnustamine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punkte 1-2 rakendatakse rahvastikuregistri andmetel Lääne-Nigula vallas elavatele õpilastele, kelle eest esitab taotluse antud määruse § 4 kohaselt Lääne-Nigula valla haridusnõunik.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andres Liiv
vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json