Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2016, 17

Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.05.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Asutuse nimi

  Asutuse nimi on Väike-Maarja Valla Noortekeskus (edaspidi noortekeskus).

§ 2.  Asukoht

  Noortekeskuse asukoht on Väike-Maarja alevik, Väike-Maarja vald. Noortekeskuse postiaadress on Lõuna 10, 46202 Väike-Maarja alevik, Lääne-Virumaa.

§ 3.  Haldusala

 (1) Noortekeskus on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskus on vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna haldusalas.

 (2) Noortekeskuse struktuuri kuuluvad:
 1) Väike-Maarja noortekeskus
 2) Simuna noortekeskus

 (3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

§ 4.  Sümboolika

 (1) Noortekeskusel võib olla kasutusel oma sümboolika.

 (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab noortekeskuse juhataja.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 5.  Tegevuse eesmärk

  Noortekeskuse eesmärgiks on noorsootöö korraldamine lähtudes avatud noorsootöö meetodist, pakkudes noortele vabatahtlikkuse alusel vaba aja sisustamise võimalusi aktiivse kaasamise ja osaluse kaudu, lähtudes noorte individuaalsetest võimetest ja eelistustest.

§ 6.  Noortekeskuse ülesanded

 (1) Noortekeskuse ülesanded on:
 1) tingimuste loomine noorte tegevuseks;
 2) noorte tegevuse koordineerimine;
 3) noorte vaba aja ürituste korraldamine;
 4) koostöö laste- ja noorteorganisatsioonidega;
 5) koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega;
 6) noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
 7) noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamine;
 8) huviringide tegevuse kavandamine ja korraldamine;
 9) noorsootööalane nõustamine;
 10) mobiilne noorsootöö.

 (2) Oma ülesannete täitmiseks võib noortekeskus tellida teenuseid ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

3. peatükk Noortekeskuse juhtimine 

§ 7.  Juhataja

 (1) Noortekeskuse tegevust juhib ja korraldab juhataja. Juhataja vastutab noortekeskuse tegevuse korralduse ja tulemuslikkuse, üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja:
 1) kindlustab noortekeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
 2) esindab noortekeskust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ja teeb noortekeskuse eelarve piires tehinguid ja sõlmib noortekeskuse nimel lepinguid;
 3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajate töölepingud vastavuses töölepingu seadusega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
 4) annab noortekeskuse töö korraldamiseks käskkirju, sh kinnitab noortekeskuse lahtiolekuajad, töötajate koosseisu, tasuliste teenuste hinnakirja, ürituste ajakava, töökorralduse reeglid, ametijuhendid, asjaajamise korra ja muud noortekeskuse sisesed dokumendid;
 5) koostab ja juhib tegevusvaldkonnaga seotud projekte;
 6) esitab vallavalitsusele eelarve projekti, tagab eelarve täitmise, õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 7) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid;
 8) teeb vallavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks.

§ 8.  Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab tema puhkuse, töölähetuse, haigestumise või muul juhul kõigi õiguste ja kohustustega isik, kes on töölepingu või vallavanema käskkirjaga määratud juhatajat asendama.

4. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 9.  Noortekeskuse vara

  Noortekeskuse vara moodustub Väike-Maarja valla poolt noortekeskuse kasutusse antud varast.

§ 10.  Rahalised vahendid

 (1) Noortekeskusel on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

 (2) Noortekeskuse eelarve tuludeks on eraldised vallaeelarvest, riigieelarvest, projektidest, vahendid noortekeskuse tasulistest teenustest, eraldised ja annetused füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

 (3) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.  Aruandlus

  Noortekeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi jm aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 12.  Järelevalve

  Järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.  Noortekeskuse tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

 (1) Noortekeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Noortekeskuse ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

§ 14.  Noortekeskuse põhimääruse kinnitamine, täiendamine või muutmine

  Noortekeskuse põhimääruse kinnitamise, täiendamise või muutmise otsustab vallavolikogu.

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 5 „Väike-Maarja Valla Noortekeskuse põhimäärus“.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees