HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Voore Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Saare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2017, 3

Voore Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2017 nr 3
jõustumine 17.07.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja Saare Vallavolikogu 24.11.2010 otsuse nr 24 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Kooli nimetus on Voore Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub aadressil Voore küla Saare vald 49324 Jõgevamaa.

  (2) Kool tegutseb Voore ja Kääpa külades.

§ 3.   Haldusala

  (1) Kooli pidajaks on Saare vald. Kool on Saare Vallavalitsuse hallatav munitsipaalkool.

  (2) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Saare valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed).

  (2) Põhikool on üldhariduskool, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes.

  (3) Lasteasutuse liigiks on lasteaed, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

  (2) Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 6.   Keel

  Kooli õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

2. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 7.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus põhikoolis

  (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks võib vajadusel koolis moodustada käitumisprobleemidega õpilaste klassi, väikeklassi ja õpiabirühmad.

  (3) Kooli õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kooli päevakavaga. Kooli päevakava kehtestab direktor.

  (4) Kooli kodukorra kehtestab direktor. Kooli kodukord ja kooli kodukorras tehtavad muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (5) Kooli kodukord on õpilastele, vanematele ning töötajatele täitmiseks kohustuslik.

§ 8.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias

  (1) Direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad ning liitrühmad.

  (2) Lasteaia rühmade aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku ajad otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (3) Lasteaia tegevus- ja päevakava kehtestab direktor.

  (4) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks kooli hoolekogule.

§ 9.   Õppekava

  (1) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava, mis arvestab kooli suundumusi, omapära ja traditsioone.

  (2) Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ja vallavalitsuse ettepanekuid.

  (3) Kooli õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga. Õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (4) Üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi võimaldab kool õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 10.   Teeninduspiirkond ja elukohajärgne kool

  (1) Kool võtab põhikooliastmesse vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saare vallas.

  (2) Lasteaiarühmade jaoks on teeninduspiirkonnaks Saare vald.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võib kooli ja lasteaiarühmadesse vastu võtta isikuid ka väljaspoolt teeninduspiirkonda.

§ 11.   Haridusliku erivajadusega lasteaialaps ja õpilane

  (1) Kooli juures võivad tegutseda õpiabirühmad eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilaste ja laste õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (3) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteaias erivajadustega laste rühma ja sobitusrühma.

3. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldus 

§ 12.   Pikapäevarühm

  (1) Kooli direktor võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada põhiharidust omandavatele õpilastele pikapäevarühma, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga ja vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

§ 13.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh huviringide, koolituste, võistluste ja kontsertide korraldamine jms.

  (3) Huvitegevuse läbiviimine fikseeritakse ringipäevikus. Ringipäevikut täidab ringijuht.

  (4) Õpilasel on õigus huvitegevuses tasuta kasutada oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-ja spordivahendeid, tehnilisi vahendeid ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 14.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on toetada kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

  (2) Raamatukogu:
1) toetab ja rõhutab kooli õppekavas kinnitatud õppe ja kasvatuse eesmärke;
2) soetab õppe- ja erialast kirjandust;
3) organiseerib üritusi;
4) aitab kaasa õpilaste ettevalmistamisele aineolümpiaadideks ja konkurssideks;
5) kujundab õpilaste/laste huvi lugemise, õppimise ja raamatukogu kasutamise vastu;
6) võimaldab juurdepääsu erinevatele infoallikatele ja võimalustele, et tutvustada õpilastele erinevaid ideid, kogemusi ja arvamusi.

§ 15.   Õppekavavälise tegevuse rahastamine

  (1) Koolis korraldatava õppekavavälise tegevuse kulude (sealhulgas juhendaja töötasu, toitlustamine, kulumaterjalid) katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel arvestades käesolevas määruses sätestatut.

  (2) Koolis korraldatava õppekavavälise tegevuse kulude osaliseks katmiseks kehtestab kooli direktor käskkirjaga osalustasu, kooskõlastades oma tegevuse kooli hoolekoguga.

  (3) Tingimusel, et see ei lähe vastuollu kooli põhitegevusega ja õigusaktides sätestatud nõuetega, võib kool osutada tasulisi tegevusi ja teenuseid. Kooli tasuliseks õppekavaväliseks tegevuseks on kooli ruumide ja esemete üürimine ja rentimine, ringid õpilastele ja täiskasvanutele jms.

4. peatükk Lasteaialaste, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 16.   Lasteaialaste õigused

  Lasteaialapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 17.   Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
1) osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat juhendamist õpetajalt tema üldtööaja piires;
3) õppida individuaalse õppekava järgi;
4) luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
5) võtta osa kooli päevakavas ettenähtud õppekavavälisest tegevusest;
6) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist PGS-s ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
7) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna, hoolekogu, kooli pidaja ja järelevalveasutuse poole;
8) valida ja olla valitud kooli õpilasesindusse, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes;
9) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta;
10) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
11) kasutada õppekavavälises tegevuses kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli poolt kehtestatud korras;
12) saada teavet ja selgitusi õppekorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
13) olla õppeveerandi algul teavitatud õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja teavet talle pandud hinnete ja antud hinnangute kohta;
14) vaimsele ja füüsilisele turvalisusele ja tervise kaitsele.

§ 18.   Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt tema jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
3) lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
4) täitma kooli kodukorda;
5) järgima tervislikke eluviise;
6) hoidma kooli head mainet;
7) kasutama säästlikult kooli vara;
8) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 19.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära temale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) olla teavitatud lapsele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;

  (2) Vanemad on kohustatud:
1) looma lapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks ja õppes osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;

§ 20.   Motiveerimine ning tugi- ja mõjutusmeetmed

  (1) Õpilast tunnustatakse kiituskirjaga õpingute jooksul haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed näeb kool ette kodukorras.

  (3) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist asutuses võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (4) Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab direktor või tema volitatud isik. Ajutise õppes osalemise keelu otsustab õppenõukogu.

§ 21.   Õpilasesindus

  (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õigusaktidega sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

§ 22.   Õpilasesinduse põhimäärus

  (1) Õpilasesinduse põhimääruses sätestatakse õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused, vastutus ning töökord.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond koostöös direktori või direktori poolt määratud koolitöötajatega.

  (3) Põhimääruse eelnõu avalikustatakse koolis ja kooli kodulehel. Eelnõu peavad läbi arutama kõik klassid.

  (4) Põhimääruse kiidab heaks õpilaskond. Hääletus viiakse läbi avalikustamise teates kindlaks määratud päeval. Hääletuse võib läbi viia igas 4. - 9. klassis eraldi, ning klassi esindaja esitab tulemused õpilasesindusele.

  (5) Klasside heakskiitvad otsused protokollitakse ja esitatakse koos arvamustega direktoril kinnitamiseks.

§ 23.   Esimese õpilasesinduse valimine

  (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor hiljemalt kahe kuu jooksul õppeaasta algusest.

  (2) 4.- 9. klass esitab kahe nädala jooksul valimiste väljakuutamise päevast klassi õpilaste seast ühe (või 2) esindaja.

  (3) Hiljemalt nelja nädala jooksul kutsub direktor kokku esimese õpilasesinduse koosoleku.

5. peatükk Kooli töötajad 

§ 24.   Koolitöötajad

  Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor lähtuvalt kooli vajadustest ja eelarve võimalustest kooskõlastatult vallavalitsusega. Lateaiapersonali kinnitamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

§ 25.   Konkursi korraldamine

  Õpetaja, õppealajuhataja, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi läbiviimise korra kehtestab direktori ettepanekul kooli hoolekogu.

§ 26.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Õpetajate ja teiste õppe-kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on kooli põhiväärtuste ja eesmärkide järgimine, õpilaste arengu ja toimetuleku toetamine, õpetamine ja kasvatamine, eesmärgipärane koostöö erinevate huvigruppidega ning osalemine kooli arendustegevuses.

  (2) Töötajal on õigus:
1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimustele;
2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatu kohastes töötingimustes;
3) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse paremaks korraldamiseks.

  (3) Töötajal on kohustus:
1) teha koostööd teiste koolitöötajate ja vanematega;
2) mitte avalikustada lapselt saadud teavet tema perekonna kohta;
3) teha koostööd vallavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaga;
4) olla oma käitumise ja tegevusega õpilastele eeskujuks.

  (4) Kooliöötajate täpsemad ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi ning töölepinguga.

6. peatükk Koolielu korraldamine 

§ 27.   Kooli direktor

  (1) Direktor tagab koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga kooli tulemusliku ja häireteta töö.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele.

  (3) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus esitades selle enne hoolekogule arvamuse saamiseks.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi.

  (6) Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (7) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal või haigestumise korral õppealajuhataja.

§ 28.   Direktori ülesanded

  1) kinnitab koolitöötajate koosseisu lähtuvalt kooli vajadustest ja eelarve võimalustest kooskõlastatult vallavalitsusega;
2) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi ning kirjalikke korraldusi;
3) kehtestab kooli õppekava, kodukorra, päevakava ja töökorralduse reeglid;
4) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
5) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
6) kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;
7) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majanduslikust seisust;8) esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti;
9) tagab kooli eelarve täitmise;
10) vastutab kooli arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
11) kehtestab kooli vastuvõtmise tingimused ja korra;
12) kehtestab kooli sisehindamise korra ning kinnitab sisehindamise aruande;
13) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
14) tagab kooli tegevust kajastavate andmete, dokumentide ning aruannete koostamise ja esitamise;
15) korraldab õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamise;
16) korraldab esimesed õpilasesinduse valimised;
17) arvab isiku õpilasete nimekirja ning koolist välja vastavalt õigusaktidele;
18) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi;
19 ) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

§ 29.   Kooli hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanneteks on:
1) põhikooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, kavandamisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine;
2) jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus lasteaias vastaks laste arengule ja huvidele ning teha lasteaia töötajatega sellesuunalist koostööd.

  (2) Kooli hoolekogu moodustamise ja töökorra kehtestab vallavalitsus.

§ 30.   Rahvusvahelised sidemed

  (1) Kool võib luua ja arendada sidemeid välispartneritega.

  (2) Kool valib koostöövormid sõpruskoolidega ja vastutab isikute ning gruppide ettevalmistamise eest välissuhtlemisel.

  (3) Koolil on õigus vastu võtta välisriikide õpetajaid ja õpilasi vastastikusel kokkuleppel.

7. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 31.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara on valla omand.

  (2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 32.   Eelarve

  (1) Kooli eelarve on vallaeelarve üheks osaks. Eelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, eraldistest ja annetustest organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadavast tulust.

  (3) Lasteaial on alaeelarve kooli eelarves.

  (4) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (5) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 33.   Asjaajamine, aruandlus ja raamatupidamine

  (1) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorra alusel.

  (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

  (3) Kooli raamatupidamisarvestust peetakse vallavalitsuses.

  (4) Õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus-ja teadusministri kehtestatud korras.

8. peatükk Lõppsätted 

§ 34.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Saare Vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 35.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Saare Vallavalitsuse 21.jaanuari 2011.a määrus nr 1 „Voore Põhikooli põhimäärus”.

§ 36.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. juulil 2017.a.

Hannes Soosaar
vallavanem

Mall Merilo
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json