ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2018, 10

Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotluste menetlemise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohaldamine“ (edaspidi meetme määrus) alusel makstava toetuse andmise tingimused lähtuvalt meetme määruse § 24 lõike 1 punktist 1.

  (2) Määrusega sätestatakse puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetmesse (edaspidi meede) taotluse esitamisest teavitamise kord, taotluse vastuvõtmise ja menetlemise kord, toetuse saajate nimekirja koostamise alused, kokkulepete ja lepingute sõlmimise kord, tööde eest tasumise kord, dokumentide säilitamise kord ning projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise kord.

§ 2.   Taotluse esitamise tingimused

  (1) Saaremaa Vallavalitsusele (edaspidi valitsus) saab esitada taotluse puudest tuleneva tegevuspiiranguga Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumi rahvastikuregistrijärgse elukohaga isik, kes vajab kõrvalabi igapäevategevustes (edaspidi taotleja).

  (2) Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.

  (3) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis, sh kaas- ja ühisomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on tal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
  3) vanema või lapse omandis, sh kaas- või ühisomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (4) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos kohanduse taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaas- või ühisomandi puhul kaas- või ühisomaniku ning vajaduse korral hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (5) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (6) Meetme tegevusest toetatakse taotleja eluruumi kohandamist:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 3.   Teavitamine

  (1) Valitsus kuulutab valla haldusterritooriumil välja taotluste vastuvõtmise taotlusvooru kestusega kaks nädalat.

  (2) Teavitus taotlusvooru kohta avalikustatakse vähemalt valla veebilehel ja vallalehes.

§ 4.   Toetuse taotluse vastuvõtmise kord

  (1) Taotluse vormi kinnitab valitsus oma korraldusega.

  (2) Taotlus esitatakse koos hinnapakkumistega käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud vormil.

  (3) Taotlus tuleb esitada väljakuulutatud taotluste vastuvõtmise tähtaja jooksul. Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus esitati enne taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva või taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega ning tähtaega ei ennistatud.

§ 5.   Toetuse taotluse menetlemise kord ning toetuse saajate nimekirja koostamise alused

  (1) Taotlused registreeritakse valla dokumendihaldussüsteemis vastavalt nende laekumise ajalisele järgnevusele.

  (2) Taotluse menetlemise käigus kontrollib valitsuse vastava valdkonna eest vastutav teenistuja (edaspidi teenistuja) taotleja ja taotluse vastavust käesoleva määruse §-s 2 sätestatud tingimustele.

  (3) Teenistuja sisestab taotluse menetlemisega seotud informatsiooni sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR).

  (4) Teenistuja kontrollib taotluses ja taotluse lisadokumentides esitatud informatsiooni taotlejale eluruumi kohandamiseks pakutud abi kohta.

  (5) Teenistuja võib taotluse vastavuse hindamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist.

  (6) Taotluse puuduste korral teavitab teenistuja taotlejat kirjalikult ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega viis (5) tööpäeva. Puuduste kõrvaldamiseni või selleks antud tähtaja möödumiseni menetlustähtaeg peatub.

  (7) Nõuetele vastavatest taotlustest koostab teenistuja toetuse saajate nimekirja, mille koostamisel arvestatakse:
  1) isiku abivajadust;
  2) isiku suutlikkust panustada;
  3) taotluse laekumise aega.

§ 6.   Toetuse taotluse sisuline hindamine

  (1) Kohanduse sisulist vajadust hindab koduvisiidi käigus valitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltööspetsialist (edaspidi sotsiaaltööspetsialist) koostöös valitsuse ehitus- ja planeeringuosakonna ehitusinseneriga (edaspidi komisjon), mis kaasab vajadusel ka teisi valitsuse osakondade pädevaid spetsialiste.

  (2) Komisjon lepib kokku ja teostab koduvisiidid, mille käigus hindab taotleja tegevuspiirangut ja kõrvalabi vajadust järgmistest igapäevategevustest lähtuvalt:
  1) pesemis- ja tualetitoimingud;
  2) liikuvusega seotud toimingud, st püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, eluruumis liikumine, eluruumi sissepääs ja eluruumist väljapääs;
  3) köögitoimingud, st toiduvalmistamine, söömine/joomine.

  (3) Koduvisiidi tulemusena valmib komisjoni poolt hinnang, mis sisaldab:
  1) hinnangut taotleja tegevuspiirangule ja kõrvalabi vajadusele vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2;
  2) hinnangut eluruumi kohandamise otstarbekusele, lähtudes eluruumi seisukorrast, majanduslikust otstarbekusest ja eluruumide kohandamise eesmärkidest;
  3) loetelu vajalikest abivahenditest;
  4) kohanduse lahendust koos olulisemate materjalide loetelu, mahu ja piirhindadega ning info ehitusloa või ehitusteatise vajaduse kohta ehitusinseneri hinnangul.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3 ja 4 nimetatud hinnangu sisu kirjeldatakse vaid juhul, kui sellekohane vajadus ilmneb käesoleva paragrahvi lõike 3 punktide 1 ja 2 nimetatud sisu hindamise järgselt.

  (5) Kahtluse korral, kas soovitud kohandus aitab kaasa meetme tegevuse ja taotleja eesmärgi saavutamisele, on komisjonil õigus küsida taotlejalt lisadokumente ja/või nõuda taotlejalt arsti vm eriala eksperdi külastamist ning eksperdi hinnangut. Komisjonil on õigus kaasata hinnangute koostamisse täiendavaid eksperte.

  (6) Kahtluse korral, kas käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel valmiv hinnang vajab ehitusluba või ehitusteatist, konsulteerib komisjon selle koostamise käigus valitsuse vastava valdkonna eest vastutava osakonnaga.

  (7) Komisjon edastab hinnangu taotlejale tutvumiseks ning selgitab vajadusel hinnangus sisalduvat informatsiooni taotlejale.

  (8) Kui taotleja tellib eluruumi kohandamiseks vajalikud tööd, esitab taotleja koos taotlusega hinnapakkumised hinnangu osale, mille teostamise rahastamist taotleb kas täies mahus või osaliselt, 10 tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud hinnangu kättesaamisest. Taotleja esitab:
  1) hinnapakkumise projekteerimistöödele ja hinnapakkumist ehitustöödele ehitusloa kohustusega kohandamise korral ning muude kohandamiste korral pakkumised vähemalt ühelt ehitusettevõttelt;
  2) abivahendite paigaldamise korral hinnapakkumised vähemalt kahelt abivahendeid müüvalt ettevõttelt (erandina ühelt juhul, kui abivahendit müüvaid ettevõtteid on Eestis üks) juhul, kui abivahendid ei sisaldu ehitusettevõtte hinnapakkumises.

  (9) Projekteerimis- ja ehitustöid tegeval ettevõtjal peab olema pädevus vastaval tegevusalal tegutsemiseks.

  (10) Juhul, kui taotlejal ei ole võimalik käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud pakkumisi koguda, aitavad pakkumisi koguda komisjon ja valitsus vastavalt otstarbekusele.

  (11) Juhul, kui taotleja taotleb toetust teostamaks kohandust osaliselt, peab kohanduse tulemus olema tervik eesmärgi saavutamiseks.

  (12) Ehitustööde hinnapakkumises peavad olema nimetatud materjalide maksumuse kulud, ehitustööde kulud ning muud kulud eraldi kululiikide kaupa välja toodud.

  (13) Taotleja edastab hinnapakkumised sotsiaaltööspetsialistile, kes kontrollib kulude mõistlikkust hinna ja kvaliteedi suhtest lähtuvalt ning vajadusel teeb ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks või täiendavate hinnapakkumiste võtmiseks.

  (14) Kui taotleja kasutab projekti elluviimisel omafinantseeringut, kinnitab ta allkirjaga komisjonile selle tasumise suutlikkust taotlusel.

§ 7.   Taotluse rahuldamine ja taotleja teavitamine

  (1) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb ettepaneku valitsusele komisjon.

  (2) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab valitsus oma korraldusega.

  (3) Sotsiaaltööspetsialist lisab otsuse vastava menetluse juurde STAR-is.

  (4) Taotluse mitterahuldamine on lubatud juhul, kui:
  1) toetuse eraldamine ei täida määruses kirjeldatud toetuse andmise eesmärki;
  2) taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise asukohas taotluses esitatud andmete ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks koduvisiiti;
  3) taotleja on saanud taotluses nimetatud tegevuste katteks toetust muudest allikatest.

  (5) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 27 sätestatud korras. Otsus tehakse isikule teatavaks viie (5) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks komisjoni algatusel või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel valitsuse korraldusega.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui täidetakse jätkuvalt meetme tegevuses seatud toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) abikõlblikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse ja omafinantseeringu summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Valitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab valitsus kümne (10) tööpäeva jooksul arvates vastavasisulise taotluse saamisest.

  (5) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) peale otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 9.   Leping taotlejaga ja kohanduse elluviimine

  (1) Valitsuse poolse taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel sõlmib vald taotlejaga lepingu. Lepinguga lepitakse muuhulgas kokku, et vald maksab kohandustöid teostava ettevõtte arve otse ettevõttele, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades, vms.

  (2) Vallal on õigusteha enne väljamakse tegemist koduvisiit taotleja juurde hindamaks olukorda või tehtud tööde vastavust lepingule.

  (3) Juhul, kui projektis kirjeldatud tööde teostamiseks on nõutav ehitusprojekt ja ehitusluba või ehitusteatis, siis teostab vald väljamaksed pärast nimetatud dokumentide väljastamist. Kui esimene väljamakse toimub nimetatud dokumentide taotlemisega seotud kulude katteks, peab nimetatud dokumendid esitama viivitamatult pärast nende valmimist ja enne järgmist väljamakset.

  (4) Kui vald maksab kohandustöid teostava ettevõtte arve otse ettevõttele, kontrollib vald ehitusprojekti vastavust komisjoni poolt koostatud hinnangule ning teeb enne arve tasumist koduvisiidi kohanduse saaja juurde hindamaks tehtud tööde vastavust lepingule. Vald kaasab ka ehitusspetsialisti. Juhul, kui tööd on tehtud lepingu kohaselt, teeb vald väljamakse. Töödes puuduste esinemisel tuleb need enne arve tasumist kõrvaldada. Puuduste kõrvaldamise osas peab ehitusettevõttega läbirääkimisi kohanduse saaja, vajadusel vald nõustab ja abistab.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni kuus (6) kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel ja kooskõlas määruse tingimustega võidakse valla ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 10.   Dokumentide säilitamise kord

  Toetuse väljamaksmisega seotud dokumendid säilitatakse meetme tegevusi reguleerivates õigusaktides ja muudes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.

§ 11.   Projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise kord

  (1) Kohanduse saaja peab võimaldama valitsusel ja Rahandusministeeriumi esindajatel teha kohandustööde üle järelkontrolli, muu hulgas kohapeal hiljemalt viie aasta jooksul pärast projekti abikõlblikkuse tähtaja lõppu veendumaks, et taotleja jätkab puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste eluruumide kohandamist ja kasutamist vastavalt nende individuaalsetele vajadustele.

  (2) Kohanduse mõju vastavust puudele hindab sotsiaaltööspetsialist koduseire või kliendi tagasisidevestluse tulemusena, vajadusel kasutades mõlemat.

§ 12.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json