Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tammiste Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 7

Tammiste Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 23.05.2019 nr 18
jõustumine 01.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 6 “Pärnu linna põhimäärus” § 47 lõike 2 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Tammiste Hooldekodu õiguslik seisund

  (1) Tammiste Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus. Hooldekodu on Tammiste Hooldekodu ja Jõõpre Vanurite Kodu õigusjärglane.

  (2) Hooldekodu juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

  (3) Hooldekodu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.   Asukoht

  Tammiste Hooldekodu asub kahes majas:
  1) Tammiste Hooldekodu aadressiga Tammiste tee 1, 80047, Pärnu linn, Pärnu linn;
  2) Tammiste Hooldekodu Jõõpre Kodu aadressiga Jõõpre küla 88303, Pärnu linn.

§ 3.   Sümboolika

  (1) Hooldekodul on Pärnu vapi kujutise ja oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

  (2) Hooldekodu kasutab oma dokumendiplankidel Pärnu vapi kujutist.

2. peatükk EESMÄRGID, ÜLESANDED JA PÕHIMÕTTED 

§ 4.   Hooldekodu eesmärgid

  Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal teenusel viibivatele täisealistele isikutele nende eale ja seisundile vastav ööpäevaringne hooldamine.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Oma eesmärkide saavutamiseks hooldekodu:
  1) osutab ööpäevaringset üldhooldusteenust;
  2) osaleb Pärnu linna arengukavas eakate ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;
  3) peab hooldekodu töö arvestust, edastab informatsiooni ja esitab ettenähtud statistilisi aruandeid linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond), Sotsiaalministeeriumile ning Statistikaametile;
  4) omasteta hoolealuse surma korral informeerib sotsiaalosakonda, kes korraldab hoolealuse matused;
  5) osutab tasulisi lisateenuseid linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel.

  (2) Hooldekodu osutab järgmiseid teenuseid:
  1) majutamine ühe- või mitmekohalises toas;
  2) toitlustamine vähemalt kolm korda päevas;
  3) ööpäevaringne hooldamine;
  4) transportteenus Pärnu linna piires;
  5) sotsiaalnõustamine ning abivahenditega seonduv nõustamine;
  6) arstiabi kättesaadavuse korraldamine (raviarsti vastuvõtule registreerimine, transportimine);
  7) võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
  8) muude toimetulekut toetavate ja tagavate toimingute ja teenuste tagamine.

§ 6.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Pärnu linna elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava omavalitsusüksusega sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Hooldekodu teeb oma põhimäärusejärgsete ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

  (3) Hooldekodu teenuste taotlemine ja nende osutamine toimub volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 7.   Arengukava

  (1) Hooldekodu järjepideva arengu tagamiseks ja põhieesmärgist tulenevate tegevuste planeerimiseks koostatakse arengukava.

  (2) Arengukava koostatakse ja kinnitatakse volikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Arengukava avalikustatakse hooldekodu veebilehel.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 8.   Töötajate koosseis ja töölepingud

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Töötamine hooldekodus toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 9.   Juhtimine

  (1) Hooldekodu juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (3) Juhatajat asendab tema äraolekul juhataja asetäitja või linnapea poolt määratud isik või tema volitatud isik.

  (4) Hooldekodu juhataja:
  1) korraldab ja juhib hooldekodu tööd kooskõlas käesoleva põhimääruse ja ametijuhendiga;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud hooldekodu töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  3) kinnitab hooldekodu töötajate töötasud, määrab töötajatele palgafondi piires lisatasu, preemiaid ja toetusi;
  4) kinnitab hooldekodu kodukorra, töökorraldusreeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid;
  5) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  6) koostab hooldekodu eelarvekavandi;
  7) koostab hooldekodu aruanded ja esitab need sotsiaalosakonna juhatajale;
  8) esindab talle antud volituste ulatuses hooldekodu kõigis õigustoimingutes;
  9) tagab hooldekodu valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) kannab vastutust hooldekodu kogu tegevuse ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 10.   Finantseerimine

  (1) Hooldekodu kulud kaetakse linnaeelarvest.

  (2) Hooldekodu võib saada tulu tasulistest teenustest ning vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

§ 11.   Raamatupidamine

  Rahaliste vahendite arveldamine käib linnavalitsuse arvelduskontode kaudu. Hooldekodu raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

§ 12.   Vara

  Hooldekodu valitseb, kasutab ja käsutab oma valduses olevat linnavara volikogu kehtestatud korras.

§ 13.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet hooldekodu ja hooldekodu juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 19.04.2012 määrus nr 9 „Tammiste hooldekodu põhimäärus“;
  2) Audru Vallavolikogu 03.05.2007 määrus nr 10 „Jõõpre Vanurite Kodu põhimääruse kinnitamine“.

§ 16.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2019.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json