KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 9

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 23.05.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse vabas õhus toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Pärnu linna haldusterritooriumil.

  (2) Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (4) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

  (5) Avaliku ürituse korraldamiseks linnavara kasutusse andmisel, välireklaami paigaldamisel ja teede ja tänavate sulgemisel lähtutakse volikogu poolt kehtestatud vastavatest kordadest.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas vabas õhus toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (2) Avalikku üritust võib korraldada täisealine teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud avaliku ürituse korraldamise loa olemasolul ja selles märgitud tingimusi arvestades.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab avaliku ürituse korraldaja Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vormikohase avaliku ürituse korraldamise taotluse.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus tuleb üldjuhul esitada hiljemalt 14 päeva enne ürituse toimumist.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne ürituse toimumist, kui:
  1) avalikku üritust soovitakse korraldada käesoleva määruse § 8 lg 2 sätestatud ajavahemikel;
  2) avalik üritus kestab kaks või enam päeva;
  3) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv on 1000 või enam.

  (4) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus tuleb esitada hiljemalt 60 päeva enne ürituse toimumist, kui korraldaja on ürituse toimumise paiga eelnevalt broneerinud vastavalt §-le 4.

§ 4.   Avaliku ürituse toimumise paiga broneerimine

  (1) Kaks või enam päeva kestva ja/või suure osalejate arvuga (1000 või enam osalejat) ürituse korral võib korraldaja esitada (mitte varem kui 12 kuud enne ürituse toimumist) vormikohase taotluse ürituse toimumise paiga broneerimiseks. Avaliku ürituse toimumise paiga broneerimise taotlus on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee.

  (2) Broneering kinnitatakse ning kinnitamise või kinnitamisest keeldumise kohta saadetakse taotlejale vastav teatis. Keeldumine peab olema põhjendatud.

  (3) Kui 60 päeva enne broneeringutaotluses toodud ürituse toimumise aega ei ole esitatud avaliku ürituse korraldamise loa taotlust koos vajalike lisadokumentidega, kaotab broneering kehtivuse, millest informeeritakse broneeringutaotluse esitajat.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise taotlus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus on kättesaadav Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja linnavalitsuse infosaalis ja osavallakeskustes.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluses märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse korraldaja andmed;
  2) avaliku ürituse vastutav isik ja tema kontakttelefon üritusel;
  3) avaliku ürituse nimetus;
  4) avaliku ürituse toimumise koht;
  5) avaliku ürituse korraldamiseks territooriumi kasutusse võtmise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaajad;
  6) avaliku ürituse toimumise aeg;
  7) avaliku ürituse eeldatav osavõtjate arv;
  8) märge avalikul üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta;
  9) märge avalikul üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  10) märge avaliku ürituse raames välireklaami paigaldamise kohta;
  11) märge ilutulestiku korraldamise kohta;
  12) märge lõkke tegemise kohta;
  13) märge teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta ning liikluskorralduse eest vastutav isik.

  (3) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga;
  2) ürituse sisukirjeldus, milles käsitletakse ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  3) kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Pärnu linna halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
  4) territooriumi heakorra tagamise kava (garantiikiri või lepingu koopia koristusfirmaga), sealhulgas prügikastide arvu ja tualettruumide kasutamise võimaluse äranäitamisega;
  5) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada ja/või kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  6) turvalisuse tagamise (sh meditsiinilise teenindamise) plaan vastavalt turvaseaduses sätestatud nõuetele;
  7) vajadusel koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemist korraldab linnavalitsuse kultuuri- ja sporditeenistus.

  (2) Kui ürituse korraldaja jätab koos loa taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on puudusi, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotluse esitajat.

  (3) Taotluse esitajat informeeritakse, kui samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, ja antakse taotluse esitajale võimalus muuta oma taotlust. Kui taotluse esitaja jääb oma taotluse juurde, jätkub taotluse menetlemine käesolevas määruses sätestatud korras.

  (4) Nõuetekohaselt esitatud avaliku ürituse korraldamise loa taotlused suunatakse otsustamiseks avalike ürituste lubade väljastamise komisjonile. Määruse § 8 lõikes 2 nimetatud juhul esitatakse enne taotluse avalike ürituste lubade väljastamise komisjonile suunamist linnavalitsusele eelnõu ürituse toimumiseks nõusoleku saamiseks.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA VÄLJASTAMINE 

§ 7.   Avalike ürituste lubade väljastamise komisjon

  Avalike ürituste lubade väljastamiseks moodustakse komisjon (edaspidi komisjon). Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus.

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise loa andmise või sellest keeldumise otsustab komisjon. Komisjoni otsused võetakse vastu konsensuse alusel.

  (2) Juhul kui avalikku üritust soovitakse korraldada 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 7.00-ni ning 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 6.00-ni, annab linnavalitsus nõusoleku avaliku ürituse toimumise kellaaegade osas.

  (3) Avaliku ürituse loa andmisel on komisjonil õigus:
  1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi, sh lepingu(te) sõlmimist;
  2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
  3) teha vastavale struktuuriüksusele ettepanek linnavara või linnarajatise tasuta kasutusse andmiseks;
  4) näha ette muid põhjendatud lisatingimusi avaliku ürituse läbiviimiseks;
  5) komisjonis küsitavusi tekitavate asjaolude puhul küsida seisukohta linnavalitsuselt.

  (4) Komisjoni otsus tehakse avaliku ürituse korraldamise loa taotlejale viivitamata teatavaks.

§ 9.   Avaliku ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  (1) Komisjoni põhjendatud otsusega võib avaliku ürituse korraldamise taotluse jätta rahuldamata, kui:
  1) linnavalitsus ei anna nõusolekut ürituse toimumiseks 1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikus kella 23.00-st kuni 07.00-ni ning 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikus kella 24.00-st kuni 06.00-ni;
  2) üritus on vastuolus kõlblusnormidega;
  3) samal ajal ja/või samas piirkonnas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldamine, juhul kui üritused võivad hakata üksteist segama;
  4) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks komisjoni poolt esitatud tingimusi;
  5) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  6) taotlejal ei ole tasutud nõuetekohaselt riiklikud või kohalikud maksud;
  7) taotleja omab võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
  8) muul põhjendatud juhul.

  (2) Komisjoni põhjendatud otsusega võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestvust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

  (3) Komisjoni otsus tehakse avaliku ürituse korraldamise loa taotlejale viivitamata teatavaks.

§ 10.   Avaliku ürituse korraldamise luba

  (1) Kui komisjon otsustab taotluse rahuldada, väljastatakse ürituse korraldajale avaliku ürituse korraldamise luba.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse korraldaja ja vastutava isiku andmed;
  2) avaliku ürituse nimetus;
  3) avaliku ürituse toimumise koht;
  4) avaliku ürituse toimumise aeg;
  5) avaliku ürituse korraldamise lisatingimused.

§ 11.   Avaliku ürituse korraldamise loa muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Komisjoni põhjendatud otsusega võib avaliku ürituse korraldamise luba muuta või tunnistada loa kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub loal märgitud tingimusi;
  4) loa muutmise või kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud avaliku ürituse korraldamise loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Avaliku ürituse korraldamise loa muutmisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse koheselt ürituse korraldajat.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) tagama ürituse korraldamise vastavalt avaliku ürituse korraldamise loal toodud tingimustele;
  2) tagama, et ürituse eest vastutav isik on ürituse ajal ja kohas kättesaadav;
  3) tagama ürituse rahumeelse toimumise;
  4) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad;
  5) komisjoni nõudmisel tagama avaliku ürituse toimumise ajal ja läbiviimise kohas meditsiinilise teenindamise;
  6) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeametnike korraldusi;
  7) katkestama ürituse, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  8) tagama üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  9) tagama üritusel liikluskorraldusnõuete täitmise, sh korraldama sõidukite parkimise selleks ettenähtud kohtades;
  10) vajadusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal toimumiskohas ja selle lähipiirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  11) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu;
  12) tagama ürituse ajal heakorra ja korrastama ürituse territooriumi hiljemalt 4 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse korraldamise loal märgitud ajaks;
  13) tagama järelevalvet teostavatele ametiisikutele juurdepääsu üritusele järelevalve teostamiseks;
  14) esitama üritusel avaliku ürituse korraldamise loa politseile ja teistele järelevalvet teostavatele ametiisikutele;
  15) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.

  (2) Avaliku ürituse ettevalmistamisel või korraldamisel tekitatud varalise kahju, keskkonnareostuse ja muu kahju hüvitab ürituse korraldaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 13.   Avaliku ürituse katkestamine

  Õigusakte ja avaliku ürituse korraldamise loaga kehtestatud tingimusi rikkuvat üritust on politseil ja linnavalitsusel õigus katkestada.

§ 14.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses ja avaliku ürituse korraldamise loas toodud tingimuste täitmise üle teostavad linnavalitsuse ametnikud, kellele see on ametijuhendiga ülesandeks pandud.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Pärnu Linnavolikogu 19. juuni 2014 määrus nr 25 ”Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord”;
  2) Audru Vallavolikogu 4. septembri 2014 määrus nr 25 ”Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord”;
  3) Tõstamaa Vallavolikogu 29. mai 2015 määrus nr 20 “Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded”.

§ 16.   Rakendussätted

  Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel ja korras.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Andres Metsoja
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json