Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Riigihangete läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 11

Riigihangete läbiviimise kord

Vastu võetud 23.05.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 ning Kambja Vallavolikogu 03.04.2018 määruse nr 25 „Vallavara valitsemise kord“ § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Riigihangete läbiviimise kord (edaspidi kord) reguleerib Kambja Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi asutus) korraldatavate riigihangete läbiviimise korda ja sellega seotud toimingute teostamist.

  (2) Määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse, selle alusel kehtestatud õigusaktide ja Kambja valla vallavara valitsemise korraga.

  (3) Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud Kambja valla eelarvestrateegias, siis peab hanke väljakuulutamisele eelnema Kambja Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastav nõusolek.

  (4) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, kohelda kõiki isikuid võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 3.   Hankeplaan

  (1) Hangete korraldamine asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks maksumusega alates 30 000 eurost ning ehitustööde korral alates 60 000 eurost sätestatakse iga-aastases vallavalitsuse hankeplaanis, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valla eelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada.

  (2) Hankeplaani ja selle muudatuste koostamise korraldab Kambja Vallavalitsuse hankespetsialist (edaspidi hankespetsialist), arvestades valla eelarvet ning kulujuhtide ettepanekuid.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) hankelepingu objekt (hanke nimetus);
  2) hanke liik (asjad, teenused, ehitustöö);
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) menetluse liik (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, innovatsioonipartnerlus, võistlev dialoog, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, lihthankemenetlus, sotsiaal- ja eriteenused erimenetlus);
  5) hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg.

  (4) Hankeplaani on õigus lisada hankeid, mille hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirmäärasid.

  (5) Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha, viiakse läbi plaaniväliselt.

§ 4.   Riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul hankespetsialist või valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav ametiisik.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik:
  1) korraldab riigihanke alusdokumentide koostamise;
  2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks vajalikud toimingud;
  3) annab selgitusi riigihanke alusdokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
  4) korraldab pakkujatelt asjakohaste selgituste või selgitamist võimaldavate dokumentide nõudmise;
  5) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
  6) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
  7) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.

  (3) Hanke eest vastutav isik võib vajadusel moodustada hanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks hankekomisjoni. Nimetatud komisjon moodustatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Huvide konflikti ennetamine, tuvastamine ja kõrvaldamine riigihanke läbiviimisel

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana.

  (2) Hanke menetlemisest ei või võtta osa isik, kelle tegevuses esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Nimetatud isik on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel ja menetlemisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel vastav isik taandatakse.

  (3) Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankemenetlusest taandanud ega teavitanud oma vahetut juhti muul viisil oma huvide konflikti esinemisest, lähtutakse õigusaktidega ettenähtud nõuetest.

2. peatükk Riigihanke piirmäära ületavad hanked 

§ 6.   Riigihanke piirmäära ületavate hangete korraldamine

  (1) Riigihanke piirmäär on:
  1) asjade või teenuste hankelepingu, ideekonkursi, eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot;
  3) sotsiaalteenuste hankelepingu, sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu, teenuste kontsessioonilepingu ja ehitustööde kontsessioonilepingu korral 300 000 eurot.

  (2) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem kui riigihanke piirmäär, lähtutakse lisaks riigihangete seadusele käesolevas peatükis sätestatud korrast.

  (3) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, mis sisaldab vähemalt järgmist:
  1) hanke nimetus ja iseloomustus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke eest vastutav isik;
  4) hanke eeldatav maksumus;
  5) vajadusel moodustatakse hanke komisjon. Komisjoni moodustamisel määratakse vajadusel ka komisjoni(liikmete) ülesanded.

  (4) Riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima vallavalitsust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamises põhjustada huvide konflikti, taandama ennast riigihanke korraldamisega seotud toimingutest ja hoiduma edasisest tegevusest seoses riigihankega.

§ 7.   Hankemenetluse läbiviimine

  Riigihanke eest vastutava isiku ettepanekul otsustab vallavalitsus korraldusega:
  1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
  2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
  4) pakkumuse mittevastavaks tunnistamise ja tagasilükkamise;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
  6) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise;
  7) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

3. peatükk Lihthangete korraldamine 

§ 8.   Lihthankemenetluse korraldamine, sotsiaal- ja eriteenuste tellimine

  (1) Lihthankemenetlus korraldatakse asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 30 000-59 999,99 eurot, ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 60 000-149 999,99 eurot, ning teenuste kontsessiooni korral, mille eeldatav maksumus on 60 000-299 999,99 eurot. Lihthankemenetluse läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-s 125 ja käesolevas korras sätestatust.

  (2) Sotsiaal- või eriteenuste lepingu sõlmimisel lähtutakse riigihangete seaduse §-des 126-127 sätestatust, kui eeldatav eriteenuste maksumus on 60 000 eurot või enam ja sotsiaalteenuste eeldatav maksumus on 300 000 eurot või enam.

  (3) Sotsiaal- või eriteenuste tellimisel järgitakse riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid, võttes arvesse sotsiaal- ja eriteenuste eripärasid.

  (4) Sotsiaal- või eriteenuste tellimisel, kui maksumus on vähemalt 20 000 eurot, aga väiksem käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud maksumustest, koostab riigihanke eest vastutav isik kirjaliku kutse, mis edastatakse e-posti teel võimaluse korral vähemalt kolmele pakkujale, kontrollides enne nende vastavust õigusaktides sätestatud erinõuetele, kui seda eeldab sotsiaal- või eriteenuste iseloomust lähtuv tegevus.

  (5) Kui sotsiaal- või eriteenuste maksumus ületab käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud piirmäära, esitab riigihanke eest vastutav isik vallavalitsusele põhjendatud protokolli sotsiaal- või eriteenuste erimenetluse tulemuste kohta. Protokoll peab sisaldama kokkuvõtet esitatud või võetud pakkumustest, sh eduka pakkumuse valiku kriteeriumi, ja vajaduse korral põhjendust, miks ei olnud võimalik võtta kolme pakkumust. Põhjendust ei pea lisama, kui kirjalik kutse edastati vähemalt kolmele pakkujale, kuid pakkumuse esitas ainult üks või kaks pakkujat. Protokoll peab sisaldama ka ettepanekut vallavalitsuse juhile sõlmida protokollile lisatud leping või kinnitada protokollile lisatud kuludokument.

  (6) Riigihanke eest vastutav isik tagab kirjaliku kutse ja esitatud pakkumuste säilitamise dokumendihaldussüsteemis, sh tagab kuludokumendi kinnitamise kehtiva korra kohaselt.

4. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamine 

§ 9.   Ostumenetlus

  (1) Ostumenetlus korraldatakse asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000-29 999,99 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 20 000-59 999,99 eurot, kohaldatakse järgnevat korda:
  1) ostumenetluse korraldamise eest vastutab hankespetsialist, asutuse juht või tema määratud isik;
  2) ostumenetluse läbiviimiseks koostab vastutav isik hinnapakkumuse lähteülesande, milles märgitakse ostumenetluse nimetus, kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg, eduka pakkumuse valiku kriteeriumid ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
  3) asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks võetakse võimalusel vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist;
  4) kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat põhjendab vastutav isik väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis;
  5) ostumenetluse tulemused kinnitatakse pakkumuse edukaks tunnistamise protokolliga, mille allkirjastab vastutav isik.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 0,01 - 9 999,99 eurot või ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on 0,01 - 19 999,99 eurot, võib hankespetsialist või asutuse juht teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ainult ühele isikule arvestades vallaeelarve kõige otstarbekama kasutamise põhimõtet.

  (3) Otsuse tegemisel võib aluseks võtta potentsiaalsete pakkujate muud müügikanalid (e-poed, tavapoed jms). Muude müügikanalite pakkumused peavad olema võetud vormis, mis võimaldavad kontrollida ostumenetluse vastavust määruses kehtestatud nõuetele.

  (4) Alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamisega seotud dokumendid registreeritakse vallavalitsuse või asutuse dokumendiregistrisse.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida vajalike avariitööde teostamiseks, ehitus või muu teenuse tellimisel ja kiireloomulisel põhjendatud vajadusel.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis. Hankeleping sõlmitakse, kui selle maksumus on ületab või on võrdne 10 000 euroga. Vajadusel võib hankelepingu sõlmida ka alla 10 000 eurose maksumusega hanke puhul.

  (2) Alla 10 000 eurose maksumusega hanke korral, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks pakkumus või hankespetsialisti koostatud pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll või tellimuse kinnitus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Korra rakendamine

  (1) Kambja Vallavalitsuse 19.04.2018 määrus nr 15 „Riigihangete läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aleksejev
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json