HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2019, 23

Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi andmise kord

Vastu võetud 29.05.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Kadrina valla õpetaja ja tugispetsialisti stipendiumi (edaspidi stipendium) andmise kord sätestab stipendiumi andmise tingimused ja korra Kadrina valla haridusasutustesse põhikohaga tööle asuvale õpetajale või tugispetsialistile.

  (2) Stipendiumi andmise eesmärgiks on tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama ja tööle asumist Kadrina valda.

§ 2.   Stipendiumi taotleja

  Stipendiumit saab taotleda statsionaarse- või mittestatsionaarse kahe viimase õppeaasta magistriõppe üliõpilane, kes
  1) omandab õpetaja või tugispetsialisti kutset;
  2) kes peale õpingute lõppemist asub vähemalt kolmeks aastaks tööle Kadrina valla haridusasutusse.

§ 3.   Stipendiumi suurus

  (1) Kadrina Vallavolikogu otsustab igal aastal vallaeelarve menetlemisel raha eraldamise käesoleva korra järgi antava stipendiumi maksmiseks.

  (2) Stipendiumit makstakse õppe toimumise ajal üldjuhul septembrist juunini.

  (3) Stipendiumi saajate arvu ja suuruse otsustab Kadrina vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Stipendiumit makstakse õpitava eriala nominaalõpiaja jooksul.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitatakse iga aasta 15. septembriks Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohane taotlus koos motiveeritud põhjendusega, milles taotleja kinnitab, et vastab stipendiumi saamise tingimustele ja on tutvunud stipendiumi maksmise ja tagastamise tingimustega.

  (2) Stipendiumi taotlusele lisatakse õppeasutuse tõend õppimise kohta, varasema õppetaseme diplom(id) või integreeritud õppe korral hinneteleht ja elulookirjeldus (CV).

  (3) Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

§ 5.   Stipendiumi taotluse menetlemine

  (1) Ametiasutus kontrollib isiku vastavust stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

  (2) Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks ja kandidaatidega vestluse läbiviimiseks komisjoni, kuhu kuuluvad vähemalt vallavanem, valla haridusasutuste juhid ja volikogu esindaja.

  (3) Taotluste hindamisel ja otsuse tegemisel lähtub komisjon järgmistest kriteeriumidest: valla haridusasutuste vajadus, vestlus kandidaadiga, varasemad õpitulemused, tööle asumise aeg.

  (4) Stipendiumi andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus oma korraldusega käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud komisjoni ettepanekul hiljemalt ühe kuu jooksul arvates käesoleva korra § 4 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtajast.

  (5) Vallavalitsus keeldub stipendiumi andmisest, kui:
  1) taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) taotleja ei vasta stipendiumi saamiseks kehtestatud nõuetele;

  (6) Pärast käesoleva korra § 4 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist esitatud taotlused jätab vallavalitsus läbi vaatamata, teavitades sellest isikut.

  (7) Taotlejat teavitatakse stipendiumi andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul korralduse andmisest.

§ 6.   Stipendiumi maksmine

  (1) Stipendiumit makstakse igakuiselt eeldusel, et isik vastab käesolevas määruses sätestatud stipendiumi maksmise tingimustele.

  (2) Stipendium makstakse taotleja pangakontole.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  Stipendiumi saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest. Lepingus sätestatakse muuhulgas:
  1) ametiasutuse ja stipendiumi saaja õigused ja kohustused;
  2) sanktsioonid lepingu rikkumisel.

§ 8.   Stipendiumi maksmise peatumine

  (1) Stipendiumi maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega, kui stipendiumi saaja:
  1) asub ajateenistusse või asendusteenistusse;
  2) jääb rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusele;
  3) võtab akadeemilise puhkuse.

  (2) Stipendiumi väljamaksmist jätkatakse pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste äralangemist.

§ 9.   Stipendiumi tagastamine ja tagasinõudmine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud tagastama temale makstud stipendiumi:
  1) õpingute katkestamisel omal algatusel;
  2) töölt vabastamisel omal algatusel, kui tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne kolme aasta möödumist alates tööle asumisest;
  3) valeandmete esitamisel.

  (2) Stipendiumi saaja on kohustatud teavitama ametiasutust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viieteistkümne päeva jooksul töölepingu lõppemisest või õpingute katkestamisest.

  (3) Stipendium tuleb maksta tagasi ametiasutuse poolt tagasimaksmise teatise esitamisest alates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast stipendiumi summast.

  (4) Stipendiumi saaja ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud stipendiumi järgmistel juhtudel kui:
  1) ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud;
  2) kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu;
  3) muul mõjuvatel põhjustel töölepingu lõpetamise juhtudel.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json