SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste hinna kehtestamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2022, 8

Koduteenuste hinna kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018. a määruse nr 63 „Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord” § 9 lõike 5 ja § 23 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse ning vallavalitsuse hallatava asutuse osutatava koduteenuse hind.

  (2) Koduteenuse hind on tunni- või tegevusepõhine.

§ 2.   Hinnastamise ja teenuse osutamise põhimõtted

  (1) Koduteenuse käigus abistatakse inimest igapäevaelu toimingutes määral, mis on vajalik kodustes tingimustes elamiseks.

  (2) Koduteenuse määramisel lähtutakse iga inimese individuaalsetest vajadustest, mis selguvad hindamise käigus ning lahendatakse juhtumipõhiselt. Koduteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

  (3) Nii koduabi- kui isikuabiteenuse toimingu puhul kirjutatakse haldusaktis lahti, mis tegevusi koduteenuse raames osutatakse, mitu korda nädalas koduteenust osutatakse ning soovituslik tundide maht kuus.

  (4) Teenuse osutamise korra ajaline arvestus:
  1) teenuse osutamise esimene tund on arvestuslikult 1 tund ehk 60 minutit;
  2) alates teisest tunnist on väikseimaks ajalise mõõte pikkuseks vähemalt pool tundi ehk 30 minutit;
  3) ühe teenuse osutamise korra ajaline määr on vähemalt 1 tund ehk 60 minutit.

  (5) Iga teenuse osutamise juurde kuulub kodukülastus, vajadusel tellimuse vastuvõtmine, info jagamine ja/või vestlus (kodukülastuse kohta vähemalt 15 minutit), teenuse käigus tehtavad tegevused vastavalt haldusaktile, teenuseosutamise lepingule ja hoolduskavale.

  (6) Koduteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda piirkonna sotsiaaltööspetsialisti või sotsiaaltöötaja poole.

§ 3.   Koduteenuse hind

  (1) Koduteenuse hind on:
  1) rahvastikuregistri järgselt Põhja-Sakala vallas elavale inimesele 3 eurot tund;
  2) inimesele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Põhja-Sakala vallas, 15 eurot tund;
  3) koduteenuse kliendi eluruumi akende pesu kuni 2 korda aastas 5 eurot aken.

  (2) Juhtumipõhiselt võib vallavalitsus vähekindlustatud isiku või muu põhjendatud ja hinnatud vajaduse puhul ning sotsiaalosakonna ettepanekul vähendada teenuse eest tasu võtmise määra.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse kehtima hakkamist koduteenusel olevatele inimestele kohaldub uus hind alates 01.07.2022. a.

  (2) Võhma Päevakeskus teavitab teenusel olevaid inimesi muudatustest teenuse osutamisel.

  (3) Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavalitsuse 20. veebruari 2019. a määrus nr 3 „Põhja-Sakala vallas koduteenuse eest võetav tasu“.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Hansen
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json