Teksti suurus:

Järva Vallavolikogu 31. augusti 2022 määruse nr 15 „Järva valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 18

Järva Vallavolikogu 31. augusti 2022 määruse nr 15 „Järva valla jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 23.05.2024 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 365 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Järva Vallavolikogu 31. augusti 2022 määruse nr 15 „Järva valla jäätmehoolduseeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 7 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse: „(7) Jäätmevaldajatel on õigus korraldatud jäätmeveo raames taotleda ühismahuti kasutamist, esitades selleks vastava taotluse vallavalitsusele. Ühismahutit on lubatud kasutada tiheasustusalal kõrvuti või lähestikku asetsevatel kinnistutel tekkivate jäätmete kogumiseks, lähestikku asetsevatel ja või ühise õuealaga korter- või ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks, selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal tekkivate jäätmete kogumiseks või lähtudes muudest asjaoludest, mille puhul on ühismahuti kasutamine otstarbekas ja mõistlik. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, on kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama ühte jäätmevaldajat jäätmeveolepingu sõlmimiseks.“;
  2) määruse lisa 1 muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

Lisa Ühismahuti kasutamise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json