KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 24

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 23.05.2024 nr 6

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saaremaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik valla haldusterritooriumil korraldatavate avalike ürituste korraldajad.

  (3) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Määruse mõistes ei loeta ürituseks Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi valitsus) ja tema hallatava asutuse põhimäärusejärgset, samuti valla või valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku põhikirjajärgset tegevust oma tegevuskohas.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat, spordiüritus jms), mis toimub korraldajale mittekuuluvas avalikus kohas, korraldamine toimub valitsuse kirjaliku loa alusel.

  (6) Ürituse korraldajaks saab olla:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik;
  2) juriidiline isik;
  3) juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus;
  4) füüsilisest isikust ettevõtja;
  5) riigi-, kohaliku omavalitsuse või muu asutus.

  (7) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud või valla haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
  5) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu inimese elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  6) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (8) Spordiürituse korraldamise ja pidamise täpsemad nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduses nimetatud spordiürituse korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras, muu spordiürituse korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (9) Üritusel kauplemise nõuded sätestab valla või Eesti Vabariigi vastav õigusakt.

  (10) Ilutulestiku korraldamise loa taotlemine ja andmine toimub vastavalt lõhkematerjaliseadusele.

  (11) Ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotlust menetleb ja loa andmist korraldab ning üksikküsimused määrusega reguleerimata juhtudel otsustab valitsuse kultuuri- ja spordivaldkonna eest vastutav struktuuriüksus (edaspidi menetleja).

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab valitsusele digitaalselt allkirjastatud loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega valla veebilehe kaudu Saaremaa valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogus:
  1) vähemalt 15 kalendripäeva enne ürituse toimumist, kui üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski;
  2) vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk.

  (2) Põhjendatud juhul võib ürituse korraldaja loa taotluse esitada lõikes 1 sätestatud tähtaegu järgimata. Sel juhul kohustub ürituse korraldaja esitama loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega arvestusega, et menetleja jõuab loa taotluse menetleda enne ürituse toimumist.

  (3) Loa taotluse vormi kehtestab Saaremaa Vallavalitsus kui kollegiaalorgan (edaspidi Saaremaa Vallavalitsus) korraldusega.

  (4) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks korraldaja territooriumil või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab valdaja seaduse, põhimääruse või põhikirja kohasele tegevusele ja ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (5) Valitsus, valitsuse hallatav asutus, samuti valla või valla osalusega eraõiguslik juriidiline isik korraldades oma põhimääruse või põhikirja järgset avalikku üritust oma tegevuskohas, on kohustatud tegevusega kaasnevast määruse § 1 lõikes 7 nimetatud kõrgendatud turvariskist teavitama Politsei- ja Piirivalveametit.

  (6) Loa taotluses märgitakse:
  1) korraldaja nimi, elukoht või asukoht Eestis, isikukood või registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi dokumendis);
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  5) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  6) alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg (kui planeeritav üritus võib häirida elanike öörahu, siis tuleb lisada taotleja selgitus, kuidas tagatakse ümberkaudsete elanike öörahu);
  7) osalejate eeldatav arv;
  8) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) parkimiskorraldus;
  10) reklaami eksponeerimise vajadus;
  11) ürituse läbiviimise kohas tervishoiuteenuse osutamist tagava juriidilise või füüsilis(t)e isiku(te) nimi ja kontaktandmed;
  12) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  13) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus või alkohoolsete jookide jaemüük;
  14) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, esindaja nimi ja kontaktandmed;
  15) ajutiste ehitiste ja lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem ja liiklusskeem);
  16) ettevalmistustööde toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg);
  17) ürituse toimumise territooriumi ja selle lähiümbruse korrastamise (prügi koristamine, ajutiste rajatiste eemaldamine jne) aeg.

  (7) Menetleja kooskõlastab loa taotluse isikute, asutuste või organisatsioonidega, kelle pädevuses on kooskõlastuse andmine. Looduskaitseseaduses sätestatud kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ja kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis ürituse korraldamisel kooskõlastab loa taotleja taotluse eelnevalt Keskkonnaametiga ja esitab kooskõlastuse koos loa taotlusega.

  (8) Ürituse korraldamisel mälestisel või muinsuskaitsealal ei ole lubatud muuta mälestise või selle osade või muinsuskaitsealal asuva ehitise füüsikalisi või keemilisi omadusi, konstruktiivseid ja dekoratiivseid elemente või ilmet ega halvendada mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise seisukorda.

  (9) Kui ürituse korraldamisega kaasneb vastavalt õigusaktidele Muinsuskaitseametilt loa taotlemine või Muinsuskaitseametile teatise esitamine, on ürituse korraldaja kohustatud eelnevalt vastava loa taotlema või teatise esitama.

  (10) Ürituse läbiviimiseks riigiteedel liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab ürituse korraldaja lisama elektrooniliselt loa taotlusele eelnevalt Transpordiameti kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (11) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan ja turvaasendiplaan.

  (12) Turvaplaani vormi kehtestab Saaremaa Vallavalitsus korraldusega.

  (13) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama tervishoiuteenuse õigust omava isikuga ürituse läbiviimise kohas tervishoiuteenuse osutamine juhul, kui üritusel osaleb enam kui 500 osalejat.

  (14) Loa taotluse kohustuslikud lisadokumendid on:
  1) asukohaplaan, kus on märgitud ürituse täpne toimumiskoht;
  2) inventari asendiplaan ja kirjeldus, kui ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  3) turvaplaan ja turvaasendiplaan, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  4) liikluskorralduse skeem ja/või ühissõidukite ümbersõiduskeem, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  5) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus liiklust ümber korraldada ja/või lisaparkimiskohtade järele ja/või kui ürituse toimumiskohas puudub parkimisala;
  6) kinnisasja omaniku ja/või valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  7) ) asutuste, kelle kooskõlastused on õigusaktide kohaselt nõutud, kooskõlastused.

  (15) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema seaduslik esindaja või tema volitatud isik.

§ 3.   Loa andmine

  (1) Luba antakse või jäetakse andmata 7 tööpäeva jooksul määruse §-s 2 sätestatud tingimustele vastava loa taotluse registreerimisest vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis. Loa andmata jätmisel saadetakse taotlejale motiveeritud otsus.

  (2) Loa andmise aluseks on kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolu.

  (3) Luba võib olla tingimuslik. Sel juhul on ürituse korraldaja kohustatud täitma loas märgitud tingimused vähemalt 7 tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (4) Menetleja esitab ettepaneku loa andmise või loa andmisest keeldumise kohta Saaremaa Vallavalitsuse istungile. Loa andmise või sellest keeldumise otsustab Saaremaa Vallavalitsus istungi protokolli märgitava otsusega.

  (5) Loa andmise või andmata jätmise otsuse allkirjastab valitsuse kultuuri- ja spordiosakonna eest vastutava struktuuriüksue juht (edaspidi osakonnajuhataja).

§ 4.   Üksikesinemised ja kaubandusüritused

  (1) Valla haldusterritooriumil vabas õhus võib tänavamuusik või muu artist esineda ainult loa andja määratud ajal ja kohas. Selleks esitab loa taotleja valitsusele vastavasisulise taotluse. Osakonnajuhataja annab loa või jätab taotluse rahuldamata 15 tööpäeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates.

  (2) Laatade jm kaubandusürituste, mille põhisisuks on tööstus- ja/või toidukaupade müük vabas õhus, korraldamine Kuressaare linnas on lubatud Kuressaare linna puhkealal aadressiga Kalda pst 1. Mujal valla haldusterritooriumil toimuva laada või muu kaubandusürituse asukoha kooskõlastab menetleja loataotluse menetluse käigus asukoha ala omaniku või valdajaga ning asjaomaste isikute või asutustega.

§ 5.   Loa andmise otsus

  (1) Loa andmise otsuses sätestatakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, isikukood või registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht, vajaduse korral ka liikumise marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) ürituse korraldamises tingimused.

  (2) Menetleja informeerib loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit, Päästeametit ja loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 6.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ürituse korraldajale ettepaneku muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmiseks korraldaja soovil esitab korraldaja valitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Ürituse aja või koha muutmise taotluse menetlemisel kohaldatakse loa taotluse kooskõlastamisele määruse § 2 lõikeid 7, 9 ja 10.

  (3) Ürituse muudetud aja või kohaga nõustumisel ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul teeb osakonnajuhataja otsuse loa muutmise kohta. Vajaduse korral esitab menetleja ettepaneku loa muutmise või sellest keeldumise kohta Saaremaa Vallavalitsuse istungile. Sel juhul kohaldatakse vastavalt § 3 lõiget 4.

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Lõikes 2 nimetatud juhul võib motiveeritud otsusega keelduda loa andmisest. Loa andmisest keeldumine otsustatakse vastavalt § 3 lõigetele 4 ja 5. Menteleja teatab loa andmisest keeldumisest korraldajale kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Loa võib jätta andmata, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  7) korraldaja ei ole saanud vajalikke kooskõlastusi.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusel osalejate ohutuse ja turvalisuse, vajaduse korral piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama loa taotlemise tingimustest ja iseloomust tulenevalt tervishoiuteenuse osutamise ürituse toimumise kohas;
  7) täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti teenistujate korraldusi;
  8) tagama üritusel heakorra ning valla või Eesti Vabariigi vastavates heakorda ja jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamise;
  9) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad ehitised ning inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale ohutud.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõppeks vähemalt tund enne õigusaktides sätestatud liikumispiirangu algust.

§ 9.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima valitsust.

§ 10.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa võib tunnistada kehtetuks mõistliku aja jooksul enne ürituse toimumist, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel valla või Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Loa kehtetuks tunnistamine otsustatakse vastavalt § 3 lõigetele 4 ja 5. Loa kehtetuks tunnistamisest teavitab menetleja esimesel võimalusel ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud isikuid või asutusi.

§ 11.   Ürituse korraldaja poolt hüvitatavad kulud, makstavad tasud ja maksud

  (1) Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja õigusaktides ettenähtud korras. Üritusega vallale või kolmandale isikule tekitatud kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt kogu ulatuses.

  (2) Kui üritusega kaasneb valla tee või tänava sulgemine, kohaldatakse valla tee või tänava sulgemisel ja sulgemise maksustamisel vastavat valla õigusakti.

  (3) Kui üritusega kaasneb reklaami eksponeerimise vajadus, toimub see vastavalt valla või Eesti Vabariigi õigusaktidele.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet loa nõuete täitmise üle teeb valitsuse järelevalve valdkonna eest vastutav struktuuriüksus vastavalt oma pädevusele.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saaremaa Vallavolikogu 31. jaanuari 2020. a määrus nr 3 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub üritus loas sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Määruse rakendamisel arvestatakse korrakaitseseaduse sätetega.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json