SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 29

Sotsiaaltoetuste suuruste määramine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 23
RT IV, 29.12.2018, 27
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2020RT IV, 05.03.2020, 2708.03.2020
10.08.2020RT IV, 18.08.2020, 621.08.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.
28.03.2022RT IV, 01.04.2022, 5504.04.2022
15.01.2024RT IV, 19.01.2024, 122.01.2024
27.05.2024RT IV, 31.05.2024, 1403.06.2024

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord” § 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrusega kehtestatakse Pärnu linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurused ja toetuste arvestamisel arvesse võetavate kulutuste piirmäärad.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse ja koolitoidu eest tasumise toetus
[Kehtetu - RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

§ 3.   Hooldustoetus

  (1) Hooldustoetuse suuruseks on hooldusteenuse kohamaksumuse ja isiku poolt teenuse eest tasutava omaosaluse vahe. Kohamaksumuse hulka arvatakse kulutused retseptiravimitele, hooldusvahenditele ja arstivisiitidega seotud transpordile.

  (2) Isiku omaosaluse suurus on 85-100% tema pensionist ja muudest talle Eesti Vabariigi ja/või mõne teise riigi poolt makstavatest sissetulekutest ning 100% temale makstavast puuetega inimeste sotsiaaltoetusest ja muudest sissetulekutest või tema omandis olevatest rahalistest vahenditest, kuid mitte rohkem kui teenuse eest tasumiseks vajalik.

  (3) Kui isiku hooldusvajadust arvestav sobiv hoolduskoht on olemas Pärnu linna hooldekodus, kuid isik asub teenusele muu teenusepakkuja juurde, siis moodustab hooldustoetuse suuruse inimese omaosaluse ja Pärnu linna hooldekodu kohamaksumuse vahe.

  (4) Kui Pärnu linna hooldekodus isiku hooldusvajadust arvestavat sobivat hoolduskohta ei ole, siis moodustab hooldustoetuse suuruse inimese omaosaluse ja sobivat hooldusteenust pakkuva asutuse kohamaksumuse vahe.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse toetus

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestusliku netosissetuleku piiri arvestamisel ei loeta eluasemekulude hulka eluasemelaenude, liisingute jms tagasimakseid.

  (2) Taotlejale, kelle perekonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa arvestuslikku netosissetuleku piiri, määratakse toetuseks kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot ühes kalendrikuus ja 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lapse kohta aastas.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

§ 5.   Eluruumi kohandamise toetus

  Taotlejale, kelle perekonna ühe liikme arvestuslik netosissetulek ei ületa Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, määratakse toetuseks kuni 100% kogu kohandamise maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1800 eurot.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

§ 6.   Lisatoetus

  (1) Lisatoetuse arvestamisel võetakse Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 „Sotsiaaltoetuste kord” § 9 lõikes 2 nimetatud eluks hädavajalike kuludena arvesse tegelik kulu, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud erisustega.

  (2) Lisatoetuse arvestamisel võetakse eluks hädavajalike kuludena arvesse:
  1) Tervisekassa ravimite loetelus sisalduvate retseptiravimite ostmisega seotud kulutusi kuni 100 eurot kuus abivajaja kohta;
[RT IV, 19.01.2024, 1 - jõust. 22.01.2024]
  2) abivahenina kasutatavate prillide ostmiseks tehtud kulutusi kuni 150 eurot prillide kohta;
  3) laste koolitarvete soetamisega seotud kulutusi kuni 50 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
  4) kooli poolt lastele Eestis korraldatud ühisüritustel osalemine kuni 50 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
  5) lapse kooli lõpetamisega seotud kulutusi kuni 70 eurot ühe lõpetaja kohta;
  6) lapse lasteaia lõpetamisega seotud kulutusi kuni 35 eurot ühe lõpetaja kohta;
  7) laste suvelaagris osalemisega seotud kulutusi kuni 100 eurot ühe lapse kohta kalendriaasta jooksul;
  8) õnnetusjuhtumite ja muude ootamatute asjaoludega seotud kuludena võetakse perekonna liikme või sugulase matuse korraldamisega seotud kulusid lisatoetuse arvestamisel arvesse kuni 400 eurot.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]
  9) elukoha vahetusega kaasnevad kulud kuni 500 eurot perekonna kohta kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]
  10) hooldusravi omaosalusega kaasnevad kulud ravikindlustatud isiku omaosaluse määras;
[RT IV, 19.01.2024, 1 - jõust. 22.01.2024]
  11) raviasutuse visiiditasu Tervisekassa poolt rahastatava tervishoiuteenuse korral;
[RT IV, 19.01.2024, 1 - jõust. 22.01.2024]
  12) raviasutuse voodipäevatasu maksmisega kaasnevad kulud ravikindlustatud isiku omaosaluse määras.
[RT IV, 19.01.2024, 1 - jõust. 22.01.2024]

§ 7.   Puudega lapse hooldaja toetus

  Puudega lapse hooldajale makstava toetuse suurus on 150 eurot kuus.

§ 8.   Täisealise puudega isiku hooldaja toetus
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

  Täisealise puudega isiku hooldaja toetus on:
  1) hooldatava igapäevase abistamise, juhendamise või järelevalve tagamise korral 50 eurot kuus;
  2) hooldatava ööpäevaringse abistamise, juhendamise või järelevalve tagamise korral 75 eurot kuus.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

§ 9.   Hoolduspere toetus

  (1) Hoolduspere toetuse määr on 510 eurot kuus.
[RT IV, 18.08.2020, 6 - jõust. 21.08.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.]

  (2) Kalendrikuust lühema asendushoolduse perioodi korral on toetuse arvestuslikuks määraks 17 eurot päev.
[RT IV, 18.08.2020, 6 - jõust. 21.08.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.]

§ 10.   Asendushooldusteenusel viibiva lapse toetus

  Asendushooldusel viibivatele lasetele makstava toetuse suurus on:
  1) põhikooli lõpetamise puhul 150 eurot;
  2) kutsekooli ja gümnaasiumi lõpetamise puhul 250 eurot.

§ 11.   Järelhooldusteenusel viibiva isiku toetus

  Järelhooldusel viibivatele isikutele makstava toetuse suurus on:
  1) isiklike kulude katteks igakuiselt 360 eurot;
[RT IV, 18.08.2020, 6 - jõust. 21.08.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.]
  2) juhtumiplaanist lähtudes täiendav toetus maksimaalmääraga kuni 700 eurot (sh isiklike kulutuste katteks);
[RT IV, 18.08.2020, 6 - jõust. 21.08.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020.]
  3) põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamisel kooliastme lõpetamise puhul 250 eurot.

§ 12.   Lasteaia sõidutoetus

  Lasteaia sõidutoetuse arvestamise aluseks on 0,15 eurot läbisõidu kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem, kui tegelikult sõidule kulutatud summa.

§ 13.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

  (2) Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud.

§ 14.   Juhtkoera ülalpidamise toetus

  Juhtkoera ülalpidamiseks makstava toetuse suurus on 65 eurot isiku kohta ühes kuus.

§ 15.   Leinatoetuslaagris osalemise toetus

  Laste leinatoetuslaagris osalemiseks makstava toetuse suurus on 260 eurot aastas.

§ 16.   Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikute toetus
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

  Tšernobõli AEJ katastroofi likvideerimisel osalenud isikutele makstava toetuse suurus määratakse vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui 320 eurot iga taotleja kohta kalendriaastas.
[RT IV, 01.04.2022, 55 - jõust. 04.04.2022]

§ 17.   Teenistuja pädevus lisatoetuse määramiseks

  (1) Lisatoetuste määramise otsustab sotsiaaltöötaja, kui ühes kuus ühele perekonnale määratavate toetuste arvestuslik vajadus on kuni 500 eurot või kui toetust taotleva perekonna sissetulekud pärast normpinna eluasemekulude ja eluks hädavajalike kulude tasumist jäävad kuni kahekordse toimetulekupiirini.
[RT IV, 31.05.2024, 14 - jõust. 03.06.2024]

  (2) Lisatoetuse määramise otsustab hoolekandekomisjon, kui ühes kuus ühele perekonnale määratavate toetuste arvestuslik vajadus on suurem kui 500 eurot.
[RT IV, 31.05.2024, 14 - jõust. 03.06.2024]

§ 18.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 19.   Määruse rakendamine

  Kui enne käesoleva määruse jõustumist määratud toetuse määr oli suurem käesoleva määrusega sätestatud määrast, jätkatakse toetuse maksmist varem kehtinud määras kuni määratud toetuse lõpptähtajani.

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json