Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse arendusosakonnapõhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 32

Harku Vallavalitsuse arendusosakonnapõhimäärus

Vastu võetud 28.05.2024 nr 6

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse arendusosakond (edaspidi osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, mille eesmärk on valla strateegilise arendustegevuse korraldamine ning andmehalduse tagamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tegevuse arendamine, valla elanike tervise ja heaolu edendamine.

  (2) Osakonnal on vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi "HARKU VALLAVALITSUS" ja "ARENDUSOSAKOND" ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) arendustegevuse korraldamine;
  2) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika väljatöötamine ning sellega seotud tegevuste korraldamine ja juhtimine;
  3) andmehalduse arendamine ja koordineerimine;
  4) valla elanikkonna tervise ja heaolu edendamisele suunatud tegevuste korraldamine.

§ 3.   Osakonna ülesanded arendustegevuse korraldamisel

  Arendustegevuse korraldamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) arengustrateegia juhtimine, sh arengukava koostamine, uuendamine, seire ja vallale vajalike uute arengukavade koostamise koordineerimine;
  2) vallavalitsuse teenistujate iga-aastase tööplaani koostamise eestvedamine ja seiramine;
  3) uuringute läbiviimise ja analüüside korraldamine;
  4) arendusprojektide ellu kutsumine, sh koostöös teiste omavalitsustega, läbiviimise toetamine täitmise jälgimine ja ülevaadete esitamine;
  5) valla arenduseks toetussobilike projektide koostamine, juhtimine ja aruannete esitamine, kaasates vajadusel eksperte ja konsultatsioonifirmasid;
  6) valla alevike ja külade arendustegevuse koordineerimine;
  7) koostöö edendamine valla territooriumil tegutsevate ettevõtjate ja vabaühendustega;
  8) valla majandusaasta tegevusaruande koostamise koordineerimine.

§ 4.   Osakonna ülesanded info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika väljatöötamisening sellega seotud tegevuste korraldamisel ja juhtimisel

  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika väljatöötamise ning sellega seotud tegevuste korraldamisel ja juhtimisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infotehnoloogia alase arengu planeerimine;
  2) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infosüsteemide planeerimine, arendamine, haldamine;
  3) geoinfosüsteemide arendamine ja haldamine ning uute digilahenduste väljatöötamine;
  4) vallavalitsuse hallatavate asutuste ühtse infotehnoloogilise struktuuri loomise ja arendamise korraldamine;
  5) valla ametiasutustele ja hallatavatele asutustele IT-tugiteenuse osutamine;
  6) IT riist- ja tarkvara soetamise planeerimine ja korraldamine;
  7) arvestuse pidamine olemasoleva riist- ja tarkvara üle;
  8) osalemine infosüsteemide, rakendustarkvara ja IT-teenuste riigihangete korraldamisel ja läbiviimisel;
  9) valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste infoturbe korraldamine, rakendamine ja järelevalve;
  10) infotehnoloogiliste alaste reeglite ja juhendite kehtestamise korraldamine;
  11) avalike IT-lahenduse loomise, arendamise ja haldamise korraldamine;
  12) soovituste andmine IT-väljaõppe osas.

§ 5.   Osakonna ülesanded andmehalduse arendamisel ja koordineerimisel

  Andmehalduse arendamisel ja koordineerimisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) vallavalitsuse andmete ning andmekogude terviksüsteemi kujundamine ja andmekvaliteedi tagamine;
  2) andmeanalüüside koostamine või sellekohane nõustamine;
  3) andmepõhise otsustusprotsessi arendamine.

§ 6.   Osakonna ülesanded vallarahva tervise ja heaolu edendamisel

  Vallarahva tervise ja heaolu edendamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) valla tervise- ja heaoluprofiili koostamine ja rakendamine;
  2) valla elanike tervist ja heaolu toetava elukeskkonna kujundamine läbi strateegiliste ja lühiajaliste tegevuste;
  3) tervisedendamise alaste ürituste ja koolituste korraldamine ning valdkondlikes projektides ja võrgustikutöös osalemine ja koordineerimine.

§ 7.   Muud ülesanded

  (1) Osakonna pädevusse kuulub õigusaktide ja lepingute koostamine, nende täitmise jälgimine osakonna valdkonnas.

  (2) Valla ametiasutuste teenistujate ning hallatavate asutuste töötajate nõustamine arenduse ja infotehnoloogilistes küsimustes.

  (3) Lisaks täidab osakond muid vallavalitsuse või volikogu poolt antud ülesandeid.

§ 8.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub vastava valdkonna abivallavanemale.

  (2) Osakonna koosseisu ja teenistujate arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 9.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametijuhendis.

  (2) Ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 10.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  4) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  5) kaasata oma töösse vajadusel teiste osakondade teenistujaid kokkuleppel vastava osakonna juhiga;
  6) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  7) esitada eelnõusid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorda võtmiseks;
  8) teha ettepanekuid valla arengukava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma talle pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 14.04.2020 määruse nr 8 „Harku Vallavalitsuse IT-osakonna põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Katrin Krause
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json