Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kuusalu Hariduse Tugikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2024, 34

Kuusalu Hariduse Tugikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 03.12.2020 nr 11
RT IV, 09.12.2020, 14
jõustumine 12.12.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.05.2024RT IV, 31.05.2024, 1103.06.2024, rakendatakse alates 01.09.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Kuusalu Vallavolikogu 30.08.2017 otsuse nr 44 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kuusalu Hariduse Tugikeskus (edaspidi keskus) on Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Keskuse tegevuskoha aadress on Kuusalu tee 33, Kuusalu alevik, 74601, Harjumaa.

  (2) Keskus osutab haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Kuusalu valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

  (3) Keskuse põhimääruse kinnitab ja muudab vallavalitsus.

  (4) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (5) Keskust juhib koordinaator, kes vastutab keskuse töökorralduse ja arengu, keskuse eelarve õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning keskusele kasutada antud vara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (6) Keskuse töötajate täpsemad tööülesanded määratakse kindlaks nende ametijuhendis ja töölepingus.

  (7) Keskuse tegevuskulud kaetakse Kuusalu valla eelarvest.

  (8) Keskus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja teistest kehtivatest õigusaktidest.

§ 2.   Keskuse tegevus

  (1) Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) haridustugiteenuste (eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi) pakkumine;
  2) valla teiste haridusasutuste nõustamine laste toetamiseks rakendatavate erinevate keskkondade ja õppekorralduslike tugimeetmete osas;
  3) mittetöötavate noorte toetamine haridusse naasmisel või tööturule jõudmisel;
  4) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;
  5) arendavate grupitegevuste läbiviimine;
  6) tugiisikuteenuse osutamine;
  7) tervishoiutöötaja teenuse osutamine lasteaedades.
[RT IV, 31.05.2024, 11 - jõust. 03.06.2024, rakendatakse alates 01.09.2024]

  (2) Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:
  1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;
  2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustest;
  3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;
  4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;
  5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide aineühenduste töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;
  6) tugispetsialistidele supervisiooni pakkumine;
  7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;
  8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;
  9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;
  10) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;
  11) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

§ 3.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 4.   Järelevalve

  Kontrolli ja teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja põhimääruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json