Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Roiu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.08.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2012, 13

Roiu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 15.08.2008 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse“ § 6 lõike 1, § 35 lõike 2 ning „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Roiu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Haaslava Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Roiu Raamatukogu.

 (3) Raamatukogu asukohaks on Haaslava vald Tartu maakond. Raamatukogu aadress on: 62122 Tartu maakond Haaslava vald Roiu alevik.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses „Rahvaraamatukogu seadusest“, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

 (5) Raamatukogul on oma nimega pitsat ning võib omada sümboolikat (logo).

 (6) Raamatukogus on avalik internetipunkt (AIP).

 (7) Raamatukogu teeninduspiirkond on Haaslava valla territoorium.

§ 2.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu põhiülesanne on vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks arvuti kasutamise võimaldamine.

 (2) Vajadusel osutab tasuliste eriteenuste osutamine (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab Haaslava Vallavalitsus.

 (3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) laenutab tasuta teavikuid koju ja kohapeal kasutamiseks;
 2) tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, vajadusel korraldab soovijate eelregistreerimise ja abistamise riigi-ja kohaliku omavalitsus asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;tagab avalikule teabele juurdepääsu üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu, vajadusel korraldab soovijate eelregistreerimise ja abistamise riigi-ja kohaliku omavalitsus asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
 3) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
 4) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 5) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 6) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
 7) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 4.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu juhataja, juhindudes kultuuriministri määrusega kinnitatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist.

 (2) Juhatajal peab olema raamatukogunduse või infoteaduste alane kõrgharidus. Kui juhatajal ei ole raamatukogunduse või infoteaduste alast kõrgharidust, peab tal olema kutsekvalifikatsioon.

 (3) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja kehtestab vastava korra Haaslava Vallavalitsus.

 (4) Avaliku konkursi tulemuste alusel sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

§ 5.  Raamatukogu juhataja

 (1) Esindab raamatukogu pädevuse piires.

 (2) Korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 (3) Juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab Haaslava Vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest.

 (4) Algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele.

 (5) Korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.

 (6) Esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele.

 (7) Teeb Haaslava Vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks

 (8) Korraldab raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamist Haaslava vallavalitsusega ja vajalike vahendite taotlemist.

§ 6.  Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Haaslava Vallavolikogu kehtestatud Haaslava vallavara eeskirjale.

§ 7.  Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  Raamatukogu finantseeritakse:
 1) riigieelarvest teavikute soetamiseks;
 2) valla eelarvest:
 21) raamatukogu juhataja töötasuks;
 22) kogude regulaarseks varustatuseks teavikutega lähtuvalt raamatukogu teenindus piirkonna elanike arvust;
 23) raamatukogu eripärale vastavate ruumide sisustuseks ja majandamiskuludeks;
 3) annetustest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalilt;
 5) põhitegevusega seotud sätestatud tasulistest eriteenustest.

§ 8.  Kontroll, järelevalve ja aruandlus

 (1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Haaslava valla põhimääruses ja muudes õigusaktides ettenähtud korras.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 9.  Kogud, teenindus, lugeja

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Haaslava Vallavolikogu.

§ 10.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Haaslava Vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Haaslava Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

 (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Haaslava Vallavolikogu.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 21. augustil. 2008.a.

Lauri Roosiorg
volikogu esimees