Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2015, 16

Teede omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord

Vastu võetud 22.07.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3 ja § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kooskõlas ehitusseadustiku 11. peatükiga.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev teede valla omandisse võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise kord (edaspidi kord) sätestab Lääne-Saare valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil asuvate teede ja nende juurde kuuluvate rajatiste valla omandisse võtmise ning avalikuks kasutamiseks määramise tingimused.

 (2) Peremehetu tee valla omandisse võtmine toimub peremehetu ehitise hõivamise korra alusel.

§ 2.  Terminid

 (1) Tee on rajatis, mis on ette nähtud inimeste, sõidukite või loomade liikumiseks või liiklemiseks. Tee osaks loetakse tunnel, sild, viadukt ja muud liiklemiseks kasutatavad ning tee toimimiseks vajalikud rajatised.

 (2) Maantee on väljaspool linnu, aleveid ja alevikke paiknev tee sõidukite ja jalakäijate liiklemiseks.

 (3) Tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee.

 (4) Tee võib koosneda mitmest tee liigist.

 (5) Avalikult kasutatav tee on riigitee, kohalik tee ja avalikuks kasutamiseks määratud eratee. Avalikult kasutatavat teed võib kasutada igaüks õigusaktides sätestatud piiranguid järgides.

 (6) Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab Maanteeamet.

 (7) Kohalik tee on tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab kohaliku omavalitsuse üksus. Kohalik tee võib olla avalikuks kasutamiseks määratud eratee, kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv tee või kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse kohaselt kohaliku omavalitsuse hallatav kohaliku liikluse korraldamiseks vajalik muu tee.

 (8) Avalikkusele ligipääsetav eratee on tee, mis on tee omaniku poolt määratud avalikkusele suunatud funktsiooniga ja mis ei ole riigitee või kohalik tee.

 (9) Metsatee on riigi omandisse jäetud maal paiknev valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Metsateed võib kasutada igaüks, kui riigimetsa majandamist korraldav isik või riigiasutus ei ole metsateed või selle osa sulgenud või metsateel liiklust piiranud.

§ 3.  Tee valla omandisse võtmise tingimused

 (1) Tee võetakse valla omandisse või määratakse avalikuks kasutamiseks lähtudes avalikust huvist ja eesmärgiga tagada liiklemise võimalus igaühele ning selleks, et:
 1) muuta liiklemine ohutumaks ja paremaks;
 2) vähendada tee ja liikluse negatiivset mõju keskkonnale;
 3) tagada selle tee kaudu juurdepääs avalikult kasutatavale objektile, millele muu juurdepääsu võimalus puudub või on ilmselt ebamugav või ebaotstarbekas ning mõistlike kulutustega pole võimalik uut juurdepääsu rajada.

 (2) Avalikku huvi hindab Lääne-Saare Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Avaliku huvi olemasolu korral on prioriteediks tee valla omandisse võtmine, seejärel tee määramine avalikuks kasutamiseks.

 (3) Tee valla omandisse võtmisel tuleb eelistada tee omandamist koos kõigi selle juurde kuuluvate liiklemiseks ning tee ekspluatatsiooniks kasutatavate rajatistega (truubid, muldkehad jne).

 (4) Tee valla omandisse võtmine ei tohi tekitada vallale põhjendamatuid kohustusi.

§ 4.  Detailplaneeringus tee näitamise kohustus

  Uute elamupiirkondade rajamisel tuleb tee väljaehitamine ette näha detailplaneeringuga, kusjuures väljaehitamise kohustus määratakse valla ja arendaja vahelise lepinguga enne detailplaneeringu kehtestamist.

2. peatükk ERATEE VALLA OMANDISSE VÕTMINE 

§ 5.  Omandisse võtmise tingimus ja alus

 (1) Valla omandisse saab võtta erateid tingimusel, et teemaast on moodustatud omaette kinnistu. Valla omandisse võtmisel eelistatakse täielikult ja nõuetekohaselt välja ehitatud kattega teed, mille suhtes on avalik huvi.

 (2) Tee valla omandisse võtmise aluseks on tee omaniku vastav avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele ning millele peavad olema lisatud:
 1) tee omandiõigust tõendavad dokumendid;
 2) tee projekt või ülesmõõdistusprojekt;
 3) tee ehitusluba;
 4) tee kasutusluba.

 (3) Erandkorras võib otsustada eespool toodud tingimustele mittevastava tee valla omandisse võtmise. Vastava otsuse teeb Lääne-Saare Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6.  Omandisse andmise avalduse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib avalduse ning avalduse lisadena nõutud dokumentide olemasolu ning vastavust korrale ja muudele asjaomastele õigusaktidele ja otsustab avalduse menetlusse võtmise 20 päeva jooksul arvates avalduse saamisest.

 (2) Kui avaldus ei vasta korras sätestatule või ei ole lisatud käesoleva korra paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud dokumente või need ei vasta nõutule, teatab vallavalitsus avalduse esitajale puudustest ning teeb ettepaneku määratud tähtpäevaks puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg ei või ületada 20 päeva arvates täiendava tähtaja andmise otsuse teatavakstegemisest. Määratud tähtpäevaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse avaldus läbi vaatamata.

 (3) Kui avaldus ja selle lisad vastavad korras sätestatule või kui nendes esinevad puudused kõrvaldatakse vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks, võtab vallavalitsus avalduse menetlusse. Vallavalitsus vaatab avalduse tehnilise osa läbi, hindab avalduses märgitud tee vastavust korras toodud nõuetele ning tee tehnilist seisundit 30 päeva jooksul arvates avalduse menetlusse võtmisest. Põhjendatud juhtudel võib vallavalitsus avalduse läbivaatamise ning kirjaliku seisukoha esitamise tähtaega pikendada, teavitades sellest avalduse esitajat.

 (4) Juhul, kui avaldus on põhjendatud ning tee valla omandisse võtmiseks on olemas avalik huvi, teeb vallavalitsus vallavolikogule ettepaneku tee valla omandisse võtmise kohta. Kui avaldus ei ole põhjendatud või tee valla omandisse võtmiseks puudub avalik huvi, teatab vallavalitsus sellest kirjalikult avalduse esitajale.

§ 7.  Omandisse võtmise otsustamine

 (1) Tee valla omandisse võtmise otsustab vallavolikogu oma otsusega.

 (2) Vallavolikogu otsus on aluseks tee omandiõiguse üleminekuks vajaliku notariaalse lepingu sõlmimiseks.

§ 8.  Tee kandmine registritesse

  Pärast valla tee omanikuna kinnistusraamatusse kandmist ja kinnistamisotsuse saamist korraldab vallavalitsus tee vallavara registrisse, riiklikusse teeregistrisse ning ehitisregistrisse kandmise.

3. peatükk ERATEE MÄÄRAMINE AVALIKUKS KASUTAMISEKS 

§ 9.  Eratee avalikuks kasutamiseks määramise tingimused

  Eratee määramine avalikuks kasutamiseks toimub järgmistel juhtudel:
 1) eratee avaliku kasutamise suhtes on põhjendatud avalik huvi, kuid tee valla omandisse võtmine ei ole korrast tulenevalt võimalik või on raskendatud või ebaotstarbekas või on muul põhjusel välistatud;
 2) avalik huvi eratee kasutamiseks on ajutine (nt kuni planeeritava või ehitatava avaliku tee valmimiseni).

§ 10.  Ettepaneku tegemine

 (1) Eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks teeb vallavalitsus vastavasisulise ettepaneku eratee omanikule.

 (2) Eratee võib määrata avalikuks kasutamiseks ka eratee omaniku ettepanekul.

§ 11.  Eratee avaliku kasutamise leping

 (1) Eratee avaliku kasutamise lepingu sõlmivad vald vallavalitsuse kaudu ning tee omanik viimase nõusolekul ja tingimustel.

 (2) Lepingus peab olema sätestatud:
 1) eratee avaliku kasutamise periood;
 2) hüvitis eratee omanikule;
 3) teehoiu korraldamine, teehoiukulude kandja;
 4) eratee kasutamise eeskiri ja tähistus.

§ 12.  Eratee avalikuks kasutamiseks määramine

  Valla ja tee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab vallavolikogu oma otsusega eratee avalikuks kasutamiseks.

§ 13.  Tee kandmine registritesse

 (1) Kui eratee on riiklikusse teeregistrisse kandmata, korraldab vallavalitsus kande tegemise 10 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Registrisse tehakse märge, et tegemist on avalikus kasutuses oleva erateega.

 (2) Kui eratee on juba kantud riiklikusse teeregistrisse, korraldab vallavalitsus teeregistris kande muutmise.

§ 14.  Kinnistusraamatu kanne

  Eratee avaliku kasutamise lepingu alusel esitavad vallavalitsus ja tee omanik Pärnu Maakohtu kinnistusosakonnale ühise notariaalse avalduse avalikult kasutatava tee märke sisse kandmiseks kinnistusraamatusse.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees

Lisa Avalikuks kasutamiseks määratud eratee kasutamise leping