Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla teehoiu eeskiri

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2015, 17

Lääne-Saare valla teehoiu eeskiri

Vastu võetud 22.07.2015 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas ehitusseadustiku 11. peatükiga.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Teehoiu eeskirja eesmärk

  Teehoiu eeskirjaga määratakse Lääne-Saare valla (edaspidi vald) territooriumil kohalikule teele esitatavad nõuded, teede säilimist tagavad meetmed ning tee omaniku ja teel liikleja õigused ja kohustused.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
 1) teehoid - teetööde tegemine, kavandamine, teekasutuse korraldamine, tee kaitsevööndi hooldamine, tee projekteerimine ning tee haldamisega seotud tegevused;
 2) kohalik tee - kohalik maantee, tänav, jalgtee, jalgrattatee ja kohalikuks liiklemiseks ettenähtud talitee ning vallavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel avalikuks kasutamiseks määratud eratee;
 3) eratee - tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal;
 4) teemaa - maa, mis on õigusaktidega kehtestatud korras määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks ja teehoiu korraldamiseks;
 5) tee kaitsevöönd - tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks tee äärde rajatud kaitsevöönd.

2. peatükk TEEDE KASUTAMINE 

§ 3.  Teede kasutamine

 (1) Kohalik tee on avalikuks kasutamiseks. Kohalikku teed võib kasutada igaüks käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud piirangutega.

 (2) Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Avalikuks kasutuseks määratud erateed võib kasutada kinnisasja omaniku loata.

 (3) Kohalikul teel liiklemisel juhindutakse liiklusseaduse ja liikluseeskirja nõuetest.

 (4) Kohalikul teel on keelatud:
 1) sõita neil teeosadel, mis on liiklemiseks suletud;
 2) sulgeda või tõkestada sõiduteed ja rajatisi mis tahes esemete, sõidukite või veostega;
 3) sõita või manööverdada eraldusribal, süvendi ja mulde nõlvadel ning külgkraavides;
 4) sõita teele ja sealt maha neis kohtades, kus puuduvad peale- ja mahasõidud;
 5) ummistada sildade ja truupide avasid, teekraave ning takistada vee ärajuhtimist teemaalt;
 6) ladustada teemaale materjale, mis võivad kahjustada teed, takistada sõidukite või jalakäijate liiklemist, piirata nähtavust või ohustada muul viisil liiklust;
 7) loopida teemaale prahti ning juhtida sinna reovett ja teisi keskkonda kahjustavaid aineid;
 8) karjatada kariloomi piirdekraavist või selle puudumisel teepeenrast lähemal kui kaks meetrit, va ajutise aia olemasolu korral;
 9) vedada puisteaineid ja vedelikke veokiga, mis on katmata või lekib;
 10) kanda sõidukitega teele pori, sõnnikut jms. Vastava olukorra tekkimisel on sõiduki juht või vastutav isik kohustatud tagama tee koristamise, hoiatades ühtlasi liiklejaid teel esinevast ohust ajutiste liiklusmärkidega.

 (5) Vallavalitsuse loata on kohalikul teel ja teekaitsevööndis keelatud:
 1) sulgeda liiklust;
 2) maha võtta, ümber tõsta, juurde panna või kinni katta liiklusmärke või eemaldada nendelt katteid;
 3) teha mis tahes teehoiuväliseid töid, kaubelda ning paigutada sinna materjale jms;
 4) projekteerida ja ehitada mis tahes hooneid või muid rajatisi;
 5) rajada täiendavaid maha- ja pealesõiduteid;
 6) paigaldada teabe- ja reklaamivahendeid;
 7) korraldada spordivõistlusi ja teisi rahvaüritusi;
 8) ajada üle tee karja selleks mitte ettenähtud kohas.

§ 4.  Liikluse ajutine piiramine või sulgemine

 (1) Kohalikel teedel võidakse liiklust ajutiselt piirata või tee liiklemiseks sulgeda avariide, loodusõnnetuste, tee kasutamiskõlbmatuks muutumise või kandevõime vähenemise korral, teetööde või ettenähtud korras kooskõlastatud ürituse ajaks.

 (2) Otsuse kohalikul teel liikluse ajutiseks piiramiseks või tee sulgemiseks teeb vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kõigist kavandatavatest liikluse piirangutest kohalikel teedel annab vallavalitsus teada infokanalite kaudu (valla ajaleht, valla kodulehekülg internetis, maakondlik päevaleht).

 (4) Kohaliku tee liikluse ajutise piiramise või sulgemise loa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus vähemalt kaks nädalat enne kavandatavat liikluse piiramist või sulgemist koos skeemi ja sulgemisaegade äranäitamisega. Avariilistel juhtudel vaadatakse taotlused läbi operatiivselt.

 (5) Ajutise liikluskorralduse muutmise korral tagatakse liiklejatele juurdepääs üldkasutatavatele paikadele, nende elukohta ja kinnisvarale.

3. peatükk TÖÖD TEEDEL JA TEEDE KAITSEVÖÖNDIS 

§ 5.  Tööd kohalikel teedel

 (1) Kõik teedel kavandatavad teehoiuvälised tööd tuleb kooskõlastada vallavalitsusega enne töödega alustamist.

 (2) Kohalikel teedel tehtavateks teehoiuvälisteks töödeks tuleb saada vallavalitsuse kirjalik luba.

 (3) Loa saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada:
 1) kirjalik taotlus, kus näidatakse ära ka tööde vastutav teostaja;
 2) vallavalitsusega eelnevalt kooskõlastatud projekt koos liikluskorralduse skeemiga;
 3) tehtavate tööde ajagraafik.

§ 6.  Tööd kohaliku tee kaitsevööndis

 (1) Kohaliku tee kaitsevööndis oleva maa omanik või kasutaja võib kooskõlastamata teha oma majapidamise ja maakasutusega seotud töid (maa harimine, saagi koristamine jms), järgides käesoleva määruse sätteid.

 (2) Kohaliku teega vahetult külgnevat maad võib maaomanik või -kasutaja harida kuni teemaa piirini, kahjustamata seejuures teepeenart, külgkraave ja tee mullet.

 (3) Maaharimisel peab jätma sõidutee ja põllu vahele järgmise laiusega teepeenra:
 1) kui tee servas pole külgkraavi ja sõidutee on põlluga samal tasapinnal peab sõidutee serva ja haritud põllu vahele jääma vähemalt 1 m laiune teepeenar, mis takistab teeserva ärauhtumist vihmaga ja võimaldab hooldada sõidutee servi;
 2) kui tee asub muldel või on tee servas külgkraav, tohib põldu harida kuni 1 m kauguseni külgkraavi servast või mulde jalamist.

 (4) Tee kaitsevööndis tuleb valida künnisuund selliselt, et muld langeks teemaast eemale.

 (5) Maaharimisel ei ole lubatud maaharimismasinatega välja sõita teele, manööverdada sellel või selle nõlvadel ja kahjustada tee külgkraave.

 (6) Kohaliku tee kaitsevööndis planeeritavad tööd, mis ei ole seotud maaharimisega, tuleb kooskõlastada maaomaniku ja vallavalitsusega.

4. peatükk KOHALIKU TEEGA KÜLGNEVA MAA OMANIKU, KASUTAJA NING TEEMAAL VÕI KAITSEVÖÖNDIS OLEVA RAJATISE OMANIKU JA VALDAJA KOHUSTUSED, ÕIGUSED JA VASTUTUS 

§ 7.  Kohaliku teega külgneva maa omaniku ja kasutaja kohustused

 (1) Kohaliku teega külgneva maa omanik ja kasutaja on kohustatud teekaitsevööndi piires:
 1) hoidma korras temale kuuluvad juurdesõiduteed;
 2) hoidma kaitsevööndis korras teemaaga külgneva maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldab või lubab kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise;
 3) kõrvaldama teelt ja tee kaitsevööndist puu või oksad, mis tuulte, tormide ja lumesaju mõjul on kukkunud teele.

 (2) Juhul kui kaitsevööndis paiknevate ehitiste või rajatiste seisukord ohustab liiklust vallateel, peab omanik need korrastama või lammutama.

 (3) Isikud, kelle kasutuses olev maa külgneb teemaaga, peavad hoolitsema, et koduloomad ja -linnud ei pääseks teele.

 (4) Vallatee talihooldeks peab teemaaga külgneva maa omanik või kasutaja võimaldama teemaaga külgnevale maale lumevallide ja -kraavide rajamist tuisklume tõkestamiseks ning lume paiskamist väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja kinnisvarale.

 (5) Teemaal ja teemaaga külgneval alal mulla-, maaharimis-, ehitus- ja teisi töid tegevad juriidilised ja füüsilised isikud vastutavad selle eest, et sõidukid ja kariloomad ei kannaks teele pori, sõnnikut, puuoksi jms. Vastasel juhul tuleb tee korrastada ühe ööpäeva jooksul.

 (6) Tiheasustusega alal hoidma korras (korjama prahti, koristama lehti ja niitma) kinnistu ja sellega külgneva kohaliku teemaa vahelist ala.

 (7) Eratee avalikuks kasutamiseks sõlmitava lepinguga võidakse kokku leppida maaomaniku täiendavates kohustustes.

§ 8.  Teehoiukulude hüvitamine

 (1) Isikud, kes oma tegevusega on kahjustanud või risustanud teed, kannavad vastutust vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 (2) Vallavalitsuse volitatud ametiisik võib teha käesoleva määruse nõuete rikkumise kohta ettekirjutuse ja nõuda tee seisukorra ennistamist

 (3) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallal õigus nõuda hüvitist asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

 (4) Hüvitise suuruse määramise aluseks on akt (lisa 1), milles fikseeritakse teemaa elementide kahjustused või risustuse ulatus ja kahjustuste või risustuse põhjustaja

 (5) Hüvitise suuruse määramise aluseks on teemaa kahjustuste likvideerimise või risustuse kõrvaldamise tegelikud kulud.

 (6) Hüvitise summa kantakse valla arvele ja seda kasutatakse teehoiukulude rahastamiseks.

5. peatükk TEEHOIUTÖÖDE KORRALDAMINE 

§ 9.  Teehoiutööde korraldamine

 (1) Avalike teede teehoidu korraldab vallavalitsus võttes aluseks õigusaktidest tulenevaid nõudeid, käesolevat määrust, valla arengukava ning valla eelarvet.

 (2) Kohalikel teedel liiklusohutuse ja sõidetavuse tagamiseks korraldab vallavalitsus:
 1) kohalike teede ja teerajatiste korrashoidu;
 2) kehtestatud ulatuses libeduse- ja lumetõrjet;
 3) liikluseeskirjade kohaste liikluskorraldusvahendite paigaldamist;
 4) Kohaliku teega külgnevate maaomanike ja maa kasutajate tegevuse seaduspärasuse jälgimist, vajadusel meetmete rakendamist tõkestamaks tee, teemaa ja teerajatiste kahjustamist ning ohu tekkimist liiklusele;
 5) meetmete rakendamist avariidest, liiklusõnnetustest ja ilmastiku järsust muutumisest põhjustatud erakorraliste liiklustakistuste kõrvaldamiseks.

 (3) Vallavalitsusel on õigus:
 1) nõuda süüdlaselt tänavale või maanteele tekitatud materiaalse kahju hüvitamist;
 2) tellida maa omaniku või tee kasutaja kohalikul teel või tee kaitsevööndis tegemata jäetud kohustuslike tööde teostamine ning nõuda maa omanikult või tee kasutajalt tööde maksumuse tasumist.

 (4) Vallavalitsuse poolt määratud ja volitatud isikutel on õigus:
 1) fikseerida kohalikel teedel käesoleva määruse nõuete rikkumisi ning määrata nõudeid rikkunud isikutele halduskaristusi;
 2) eemaldada kohalikule teele ja teemaale ilma nõuetekohase loata või kooskõlastuseta paigaldatud objektid, sh reklaami- ja infovahendid, nende omaniku kulul;
 3) reguleerida teehoiutööde puhul liiklust;
 4) teostada kontrolli käesoleva eeskirja täitmise üle;
 5) fikseerida kohalikule teele tekitatud kahju ja esitada vallavalitsusele ettepanek süüdlastelt hüvituse väljanõudmiseks.

§ 10.  Investeeringute plaan

 (1) Valla teede investeeringute plaani koostamise aluseks on valla arengukava.

 (2) Valla teede investeeringute plaan koostatakse vähemalt kolme aastaseks perioodiks.

 (3) Plaani korrigeeritakse ja täiendatakse igal aastal valla eelarve menetlemise käigus.

 (4) Valla teede investeeringute plaani kinnitab vallavolikogu oma otsusega.

6. peatükk RAKENDUSSÄTED 

§ 11.  Määruse täitmise järelevalve

  Käesoleva määruse nõuete rikkumise kõrvaldamiseks on õigus koostada ettekirjutusi vallavolikogu poolt volitatud ametnikul valla omandis olevate teede puhul vastavalt seadusandlusele.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees

Lisa Akt