HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2018, 2

Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 19.07.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Haljala valla lasteasutustesse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine.

  (2) Arvestust lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

  (3) Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

  (4) Õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõppeb 31.augustil.

§ 2.   Laste vastuvõtmine lasteasutusse

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu Haljala valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Haljala vald.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljaspoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

§ 3.   Avalduste esitamine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile hiljemalt 20. maiks kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) vanema(te) ees- ja perekonnanimi, isikukood ja telefon;
  3) lapse kodune aadress;
  4) lapse lasteasutusse võtmise soovitud aeg.

  (2) Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel teavitab lapsevanem lasteaeda lapse tervisliku seisundi ja erivajaduste kohta.

  (3) Lasteasutus registreerib avaldused nende laekumise järjekorras.

§ 4.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu õppeaasta kestel.

  (2) Kui vanema poolt soovitud lasteasutuses puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteasutuses koha taotlejana järjekorda. Lasteasutuse koha taotlejate järjekord on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (3) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor avalduse esitanud vanemat ühe nädala jooksul.

  (4) Lasteasutuse direktor komplekteerib ja kinnitab järgmise õppeaasta nimekirjad 25. augustiks ja edastab lasteasutuse rühmade nimekirjad vallavalitsusele hiljemalt 5. septembriks.

§ 5.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) seoses kooliminekuga;
  3) seoses pikaajalise (vähemalt 3 kuud) osalustasu võlgnevusega;
  4) seoses lapse järjestikuse põhjuseta puudumisega lasteasutusest (vähemalt 3 kuud).

  (2) Paragrahv 5 lõike 1 punktide 3 ja/või 4 asjaolude ilmnemisel teavitab lasteasutuse direktor lapsevanemat kirjalikult nimetatud asjaoludest ning annab täiendava tähtaja võlgnevuste likvideerimiseks või asjaolude selgitamiseks.

  (3) Lapse väljaarvamise lasteasutusest käesoleva korra § 5 lõike 1 punktides 3 ja 4 toodud põhjustel kooskõlastab lasteasutuse juht eelnevalt hoolekoguga ning teatab lapsevanemale kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 27.05.2009 määrus nr 2 „Vihula valla koolide lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu, lasteaeda toomise, lasteaiast äraviimise, puudumise ja väljaarvamise kord“ ja Haljala Vallavalitsuse 12.12.2003 määrus nr 9 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine“.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json