HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kavastu Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2020, 3

Kavastu Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 23.07.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Luunja valla põhimääruse § 10 lg 1 p 37 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimetus ja asukoht

  (1) Lasteaia nimetus on Kavastu Lasteaed (edaspidi lasteaed).

  (2) Lasteaed asub Luunja vallas, postiaadress on Kavastu 6, Kavastu küla, Luunja vald, Tartu maakond, postiindeks 62204, e-posti aadress kavastu@luunja.ee

§ 2.   Haldusala

  (1) Lasteaed on Luunja Vallavalitsuse haldusalas tegutsev koolieelne munitsipaallasteasutus, mis lähtub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest, nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest ning Luunja Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

  (2) Lasteaia kõrgemalseisvaks organiks on Luunja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Struktuur

  (1) Lasteaias on üks liitrühm 18 lapsega.

  (2) Lasteaiarühma komplekteerimine toimub vallavalitsuse määruse „Luunja valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“ alusel.

  (3) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 4.   Lahtioleku- ja tööaeg

  Lasteaia lahtioleku aja ja selle erisused otsustab vallavalitsus, arvestades lasteaia hoolekogu ettepanekut.

§ 5.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Luunja vald. Teeninduspiirkonna täpsema ulatuse kehtestab Luunja Vallavolikogu.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võib lapsi vastu võtta vabade kohtade olemasolul.

  (3) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Eelarve

  Lasteaial on oma alaeelarve Luunja valla eelarve koosseisus.

§ 7.   Keel

  Lasteaia asjaajamine ning õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

§ 8.   Haldusmenetlus

  Lasteaia tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  

§ 9.   Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieelses eas lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 10.   Ülesanded

  Lasteaia põhiülesanneteks on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalne, õpihimuline, enesekindel, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  3) korraldada laste toitlustamine vastavalt päevakavale;
  4) teha lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lastevanemate, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, teiste koolieelsete lasteasutustega ja muude organisatsioonidega;
  5) luua töötajatele tingimused edukaks tööks, oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ja rakendamiseks.

§ 11.   Arengukava

  Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava. Arengukava elluviimisega tagatakse õppeasutuse järjepidev areng, määratakse arenduse põhisuunad ja -valdkonnad ning tegevuskava. Lasteaia arengukava kinnitab Luunja Vallavalitsus

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE ALUSED  

§ 12.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava kinnitab lasteaia direktor lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

§ 13.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Lasteaiarühmal on tegevus- ja päevakava, mille koostamise aluseks on lasteaia õppekava ning kus arvestatakse selle paikkonna, kus lasteaed asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (2) Lasteaia kodukorra koostab direktor ja kinnitab hoolekogu. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.

  (3) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

  (4) Lasteaed võimaldab lastele tugiteenuseid: logopeedi ja eripedagoogi abi.

  (5) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lastevanemate üldkoosolekud vähemalt 1 kord õppeaasta jooksul ja rühma lapsevanemate koosolekud vastavalt vajadusele. Lapse arengu toetamiseks viiakse läbi pedagoogide ja lapsevanemate või eestkostja vahel arenguvestlused.

§ 14.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

4. peatükk LASTE JA LASTEVANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

§ 15.   Laste õigused

  Lapsel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  3) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  5) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  6) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) igakuiselt tasuma lapsevanema poolt kaetavat kohatasu ja toidukulu kehtestatud määras;
  4) informeerima lasteaia õpetajat lapse puudumajäämisest.

5. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD  

§ 17.   Lasteaia töötajad

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on:
  1) pedagoogid ja tugispetsialistid;
  2) õpetajaid abistavad töötajad;
  3) asutuse majandamist tagavad töötajad.

  (2) Pedagoogid on lasteaia direktor ning õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud

  (3) Lasteaia töötajatel on õigus:
  1) kuuluda erinevatesse töögruppidesse;
  2) osaleda lasteaia arendustegevuses;
  3) osaleda tööalasel täiendkoolitusel;
  4) teha soovitusi ja ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks, töötajate tunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks.

  (4) Lasteaia töötajatel on kohustus:
  1) täita neile tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga määratud kohustusi ja vastutada nende täitmise eest;
  2) teatada abivajavast lapsest direktorile ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale;
  3) luua laste õppeks ja kasvamiseks soodsad tingimused.

§ 18.   Personali koosseisu määramine ja töölepingute sõlmimine

  (1) Lasteaia personali koosseisu määrab lasteaia direktor, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisust.

  (2) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud, samuti võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 19.   Konkursi korraldamine

  Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi vastavalt sätestatud korrale.

§ 20.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud käesoleva põhimäärusega, reeglitega töökorraldusele, töölepinguga (sh tööülesannete kirjeldusega) ja muude õigusaktidega.

  (2) Lasteaia reeglid töökorraldusele kinnitab lasteaia direktor ja teeb selle töötajatele allkirja vastu teatavaks.

  (3) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias;

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (6) Personal on kohustatud andma teavet lasteaia direktorile, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

6. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE KORRALDAMINE  

§ 21.   Vallavalitsus

  (1) korraldab avaliku konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks vastavalt kehtestatud korrale;

  (2) kinnitab konkursil võitnud isiku ametisse;

§ 22.   Vallavanem

  Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik. Võtab direktori vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 23.   Lasteaia direktor

  (1) kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteaia hoolekogu, vallavalitsuse ja muude organitega;

  (2) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;

  (3) tegutseb lasteaia nimel, esindab lasteaeda ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;

  (4) esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;

  (5) otsustab personali vajaduse üle, määrab lasteaia töötajate koosseisu ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;

  (6) kinnitab töötajate tööülesannete kirjelduse ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;

  (7) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;

  (8) täidab muid talle õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 24.   Lasteaia pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaia pedagoogilisse nõukokku kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

  (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (3) Pedagoogiline nõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras ja lasteaia direktori poolt kinnitatud töökorra alusel.

§ 25.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lasteaia lastevanemate koosolekul, õpetajate esindaja pedagoogilise nõukogu koosolekul. Vallavalitsus nimetab hoolekogusse oma esindaja ja kinnitab hoolekogu koosseisu.

  (4) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (5) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest.

  (7) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) osaleb lasteaia arengukava koostamise protsessis ja kiidab heaks arengukava enne selle kinnitamist;
  3) esitab arvamuse lasteaia õppekava kohta enne selle kinnitamist direktori poolt;
  4) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  8) otsustab teisi seaduse või volikogu õigusaktiga hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (8) Hoolekogu koosseisu volituste kestvus on üks õppeaasta.

7. peatükk LASTEAIA VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE  

§ 26.   Vara

  (1) Lasteaia kasutuses olevaks varaks on lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud asjad, õigused ning hüved. Vara omanikuks on Luunja vald.

  (2) Lasteaia valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning vara soetamine toimub volikogu kehtestatud korras.

§ 27.   Rahalised vahendid

  (1) Lasteaia rahastamine toimub valla eelarvest, vanema poolt kaetavast osast, projektipõhistest eraldistest ja annetustest ning käesolevas põhimääruses sätestatud tasulisest tegevusest saadud laekumistest.

  (2) Lasteaia tasulisteks tegevusteks on lasteaia kasutuses oleva vara üürimine ja rentimine, huviringide läbiviimine, laste toitlustamine päevakava alusel. Tasulise tegevuse hinnad ja kord kinnitatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Lasteaia raamatupidamisarvestust korraldavad vallavalitsus ja lasteaia vastav töötaja.

§ 28.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia asjaajamist reguleerib asjaajamiskord, mille kinnitab direktor käskkirjaga.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Sisehindamine
  1) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.
  2) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga ja lasteaia pidajaga ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

§ 29.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Lasteaia tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus vastavalt õigus- ja haldusaktidele.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 30.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab Luunja Vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, personali ja vanemaid (eestkostjad, hooldajad) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.   Lasteaia põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

  Lasteaia põhimäärust muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Luunja Vallavolikogu.

§ 32.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetud Luunja Vallavolikogu 28.04.2016. aasta määrus nr 33 “Kavastu Algkool-Lasteaia põhimäärus”.

Kaire Vahejõe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json