Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Väärteomenetluses Rakvere Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.07.2020, 8

Väärteomenetluses Rakvere Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine

Vastu võetud 29.07.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja 3, § 52 lg 5 ja 11 ja § 77 lg 1, ehitusseadustiku § 141 p 1, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 627, ruumiandmete seaduse § 80 lg 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Rakvere Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana ning kehtestatakse kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm.

§ 2.   Ametikohad, mida täitev ametnik osaleb väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana

  (1) Karistusseadustiku § 261 lõigetes 1 ja 3, § 262 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb vallasekretär. Karistusseadustiku § 282 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb vallasekretär, jurist või abivallavanem.

  (2) Liiklusseaduse § 241 ja 2622 – 2615 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb majandusspetsialist või jurist.

  (3) Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja 663 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb heakorraspetsialist, keskkonnakaitsespetsialist või jurist.

  (4) Ehitusseadustiku § 134 - 140 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb ehitusjärelevalve insener või jurist.

  (5) Looduskaitseseaduse § 71, 72 ja 73 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb keskkonnakaitse spetsialist, heakorraspetsialist või jurist.

  (6) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseaduse § 151 sätestatud väärtegude menetluses osaleb majandusspetsialist, abivallavanem või jurist.

  (7) Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 626 väärteo menetluses osaleb maanõunik, keskkonnakaitsespetsialist või jurist.

  (8) Reklaamiseaduse § 33-35 sätestatud väärtegude menetlemises osaleb jurist.

  (9) Jäätmeseaduse § 120, 1201, 1207, 125, 1261, 1262, 1266, 1267 sätestatud väärtegude menetluses osaleb keskkonnakaitsespetsialist, heakorraspetsialist või jurist.

  (10) Ruumiandmete seaduse § 79 sätestatud väärteo menetluses osaleb maanõunik, keskkonnakaitsespetsialist või jurist.

§ 3.   Kohtuvälise menetleja ametniku pädevust tõendav tunnistus

  (1) Kinnitada väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm vastavalt lisale 1.

  (2) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljastab vallasekretär.

  (3) Kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse väljaandmise ja tagastamise kohta peab arvestust vallasekretär.

§ 4.   Väärteomenetluse dokumentide vormid

  Määruse paragrahvis 2 nimetatud ametnikel juhinduda vallavalitsuse nimel väärtegude menetlemisel justiitsministri 16.07.2008. a määrusega nr 38 „Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“ kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.   Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendamine

  Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallasekretär või abivallavanem.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rakvere vallavalitsuse 04.06.2009 määrus nr 6 „Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametnike määramine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Vallavanem

Sirje Veiman
Vallasekretär

Lisa Väärteomenetluses osaleva ametniku pädevustunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json