HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Loksa Muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2012, 9

Loksa Muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 02.05.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 15 lg 1, § 18 lg 1, Loksa Linnavolikogu 17.06.2008 määruse nr 17 „Loksa Muusikakooli põhimäärus“ § 361, muudetud Loksa Linnavolikogu 26.04.2012 määrusega nr 7 „Loksa Muusikakooli põhimääruse muutmine“ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord Loksa Muusikakooli (edaspidi muusikakool) vahetu õppe- ja kasvatustöö läbiviimisega tegelevatele õpetajatele.

2. peatükk Kvalifikatsiooninõuded 

§ 2.   Muusikakooli direktori kvalifikatsiooninõuded

  Muusikakooli direktori kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  2) muu kõrgharidus, vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, vähemalt pedagoogi ametijärk ja läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
  3) kõrgharidus, vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus, läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine juhtimiskoolitus.

§ 3.   Muusikakooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded

  Muusikakooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised:
  1) pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas või
  2) muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.

3. peatükk Atesteerimisel omistatavad ametijärgud ning ametijärgu omistamise tingimused 

§ 4.   Atesteerimisel omistatavad ametijärgud

  Ametijärgu omistamist taotlevale õpetajale (edaspidi atesteeritav) omistatakse üks ametijärk: noorempedagoog, pedagoog, vanempedagoog või pedagoog-metoodik.

§ 5.   Atesteerimise aluseks olevad nõuded

  Atesteerimisel hinnatakse, kas atesteeritav on täitnud järgmisi nõudeid:
  1) vastab käesoleva korraga kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
  2) on töötanud tulemuslikult, mida hinnatakse käesoleva korra paragrahv 17 lõike 2 punkti 2 kohaselt koostatud atesteeritava töö analüüsi ning punkti 3 kohaselt koostatud muusikakooli sisekontrolli eest vastutava isiku kirjaliku hinnangu põhjal;
  3) on viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 160 tunni ulatuses aine- või pedagoogika- või ametialaseid kursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab muusikakooli direktor;
  4) on osalenud muusikakooli arendustegevuses, mida tõendab muusikakooli direktor;
  5) on juhendanud õpetajakoolituse raames pedagoogilise praktika läbijaid või noorempedagooge;
  6) on koostanud (autor või kaasautor) või retsenseerinud uurimistööd;
  7) on välja töötanud või retsenseerinud avalikuks kasutamiseks antud õppevara;
  8) on esinenud täienduskoolituse läbiviimisel lektorina pedagoog-metoodik ametijärgu taotlemiseks vähemalt 8 tundi, mida tõendab registreeritud organisatsioon;
  9) on korraldanud kontserte, õpilaagreid, festivale, konkursse;
  10) on juhendanud konkurssidel esinenud õpilasi;
  11) on esinenud haridusüritustel, konverentsidel või ajakirjanduses pedagoogilistel või erialastel teemadel;
  12) on osalenud aine-, kutse-, eriala- või pedagoogiliste ühenduste või töörühmade juhtimises;
  13) on juhendanud kollektiivi;
  14) on erialaselt ja loominguliselt aktiivne.

§ 6.   Noorempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Noorempedagoogi ametijärk omistatakse atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 5 punktis 1 esitatud nõuetele.

§ 7.   Pedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra § 5 punktis 1 esitatud nõuetele ja kes on õpetajana töötanud vähemalt ühe aasta.

§ 8.   Vanempedagoogi ametijärgu omistamise tingimused

  Vanempedagoogi ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab § 5 punktides 1-4 esitatud nõuetele ja kes on vähemalt viimased kolm aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades pedagoogi või vanempedagoogi ametijärku, ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt neli nõuet käesoleva korra paragrahvi 5 lõigetes 5–14 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 10–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud vähemalt maakondlikul tasandil.

§ 9.   Pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamise tingimused

  Pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse vastava taotluse alusel atesteeritavale, kes vastab käesoleva korra paragrahvi 5 punktides 1-4 nimetatud nõudele, on vähemalt kolm viimast aastat tulemuslikult töötanud õpetajana, omades vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärku ning on viimase viie aasta jooksul täitnud vähemalt viis nõuet käesoleva korra paragrahvi 5 punktides 5–14 nimetatud nõuetest, sealhulgas punktides 10–14 nimetatud nõuded peavad olema täidetud riiklikul tasandil.

§ 10.   Ametijärkude tähtaeg

  (1) Noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärk omistatakse tähtajatult.

  (2) Vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärk omistatakse viieks aastaks.

  (3) Kui õpetaja, kellele on omistatud vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärk, esitab enne viie aasta möödumist ametijärgu omistamisest taotluse vanempedagoogi või pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamiseks, pikeneb talle omistatud ametijärgu tähtaeg taotluse kohta tehtud otsuse kehtima hakkamiseni.

  (4) Kui õpetaja, kellele on omistatud tähtajaline ametijärk, ei taotle enne tähtaja möödumist pedagoog-metoodiku või vanempedagoogi ametijärgu omistamist, loetakse õpetaja pedagoog-metoodiku ametijärgu tähtaja lõppemisest alates kolmeks aastaks vastavaks vanempedagoogi ametijärgule ning vanempedagoogi ametijärgu tähtaja lõppemisest alates tähtajatult vastavaks pedagoogi ametijärgule.

4. peatükk Atesteerimise kord 

§ 11.   Atesteerimise läbiviijad

  Atesteerimise läbiviijad (edaspidi atesteerijad) on:
  1) muusikakooli direktor noorempedagoogi ja pedagoogi ametijärgu omistamisel;
  2) muusikakooli direktori moodustatud atesteerimiskomisjon vanempedagoogi ja pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamisel.

§ 12.   Atesteerimiskomisjoni moodustamine

  (1) Atesteerimiskomisjon moodustatakse tähtajatult viie-liikmelisena, kuhu kuuluvad:
  1) muusikakooli direktor;
  2) Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) volitatud esindaja;
  3) teise huvikooli esindaja;
  4) kaks õpetajate esindajat.

  (2) Pedagoog-metoodiku ametijärgu omistamisel osaleb hääleõigusega atesteerimiskomisjoni töös Eesti Muusikakoolide Liidu määratud esindaja.

§ 13.   Atesteerimiskomisjoni töökord

  (1) Atesteerimiskomisjoni esimeheks on muusikakooli direktor.

  (2) Atesteerimiskomisjon valib oma liikmete hulgast aseesimehe ja sekretäri.

  (3) Atesteerimiskomisjoni tööd juhib esimees, viimase äraolekul aseesimees.

  (4) Atesteerimiskomisjoni töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku esimees.

  (5) Koosoleku päevakord saadetakse atesteerimiskomisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjoni liikmetel on õigus tutvuda päevakorras olevate materjalidega vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (7) Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda päevakorras olevate küsimuste arutamiseks koosolekule atesteerimiskomisjoni mittekuuluvaid isikuid, kes ei osale hääletamisel.

§ 14.   Atesteerimiskomisjoni otsus

  (1) Atesteerimiskomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled komisjoni liikmed. Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub esimees uue koosoleku kokku kahenädala jooksul.

  (2) Atesteerimiskomisjon võtab otsuse vastu salajase hääletamise teel. Häälte võrdse jagunemise korral tehakse atesteeritava jaoks positiivne otsus.

  (3) Atesteerimiskomisjoni otsus vormistatakse eraldi iga atesteeritava kohta kahes eksemplaris, millest üks väljastatakse atesteeritavale allkirja vastu või posti teel tähitud kirjaga kümne päeva jooksul pärast otsuse tegemist. Atesteerimiskomisjoni otsusele kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

§ 15.   Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokoll

  Atesteerimiskomisjoni koosoleku protokollile kirjutavad alla esimees ja sekretär.

§ 16.   Atesteerija ja atesteeritava õigused

  (1) Atesteerijal on õigus kaasata oma töösse hääleõiguseta eksperte, kes esitavad hinnangu atesteeritava vastavuse kohta esitatud nõuetele kirjalikult.

  (2) Atesteerimist läbiviival muusikakooli direktoril, atesteerimiskomisjoni liikmel ja atesteerija poolt kaasatud ekspertidel on õigus, oma seisukoha välja kujundamiseks atesteeritava hindamiseks, tutvuda atesteeritava tööd puudutavate materjalidega, külastada tunde ja õpilasüritusi, vestelda teiste pedagoogide, õpilaste ja lastevanematega.

  (3) Atesteeritaval on õigus osaleda komisjoni istungil tema taotluse arutamise ajal ning tutvuda otsuse protokolliga. Hääletamise ajal atesteeritav istungiruumis ei viibi.

§ 17.   Ametijärgu omistamise taotlemine

  (1) Ametijärgu omistamiseks esitab atesteerimist taotlev õpetaja kirjaliku taotluse vastavat ametijärku omistavale atesteerijale.

  (2) Ametijärgu omistamiseks esitatud taotlusele lisatakse:
  1) koopiad haridust tõendavatest dokumentidest;
  2) atesteeritava koostatud oma töö analüüs, milles lähtutakse õpetajate koolituse raamnõuetes sätestatud õpetaja üldpädevusnõuetest ning atesteeritava ametikohale esitatavast eripädevusnõuetest;
  3) muusikakooli sisekontrolli eest vastutava isiku kirjalik hinnang atesteeritava tööle, milles lähtutakse õpetajate koolituse raamnõuetes sätestatud õpetaja üldpädevusnõuetest ning atesteeritava ametikohale esitatavast eripädevusnõuetest;
  4) koopiad dokumentidest, mis tõendavad käesoleva korra paragrahvis 6 toodud nõuete täitmist.

§ 18.   Ametijärgu omistamise taotluste läbivaatamine

  Atesteerimiskomisjon vaatab ametijärgu omistamiseks esitatud taotlused läbi järgnevalt:
  1) ajavahemikul 1. august kuni 30. november laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. detsembriks;
  2) ajavahemikul 1. detsember kuni 31. juuli laekunud taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 1. septembriks.

§ 19.   Atesteerija otsuse vaidlustamine

  (1) Atesteerija otsusega mittenõustumise korral on atesteeritaval või atesteerimiskomisjoni liikmel õigus kümne kalendripäeva jooksul, arvestades otsusest teadasaamisest, esitada linnavalitsusele vaidlustus atesteerija otsuse ümber hindamiseks.

  (2) Vaidlustuse menetlemisel kontrollitakse otsuse õiguspärasust. Selleks uuritakse dokumentaalseid tõendeid ning vajadusel kuulatakse ära asjast huvitatud isikute seletused ja ekspertide arvamused.

  (3) Esitatud vaidlustus vaadatakse läbi ja tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul arvates vaidlustuse esitamisest.

  (4) Linnavalitsusel on vaidlustuse menetlemisel õigus:
  1) nõuda atesteerijalt vaidlustatud otsusega seotud materjalide koopiate ja vastava koosoleku protokolli koopia või väljavõtte esitamist;
  2) esitada materjalid vaidlustatud otsuse õiguspärasuse üle otsustamiseks ekspertidele hinnangu andmiseks.

  (5) Vaidlustuse menetlemisel on linnavalitsusel õigus oma korraldusega:
  1) teha atesteerijale ettekirjutus asja uueks otsustamiseks;
  2) jätta vaidlustus rahuldamata.

  (6) Linnavalitsus teeb otsuse vaidlustajale ja atesteerijale teatavaks hiljemalt seitsme kalendripäeva jooksul arvates korralduse vastuvõtmisest.

  (7) Linnavalitsuse ettekirjutus on atesteerijale täitmiseks kohustuslik.

§ 20.   Ametijärgu alandamine

  (1) Õpetaja töökohaks oleva muusikakooli direktoril on õigus taotleda atesteerimiskomisjonilt vanempedagoogi ametijärgu alandamist, kui kontrolli käigus on viimase aasta jooksul vähemalt 3 korda kirjalikult juhitud pedagoogi tähelepanu töös esinevatele puudustele.

  (2) Kui atesteerimiskomisjon rahuldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse, loetakse õpetajale omistatud ametijärgu tähtaeg lõppenuks alates järgnevast kalendrikuust peale otsuse langetamist.

§ 21.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 7. mail 2012.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json