HaridusKool

Teksti suurus:

Loksa linnas elavate üldhariduskoolis käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord

Väljaandja:Loksa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2012, 12

Loksa linnas elavate üldhariduskoolis käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord

Vastu võetud 15.02.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 11 lg 2, § 12 lg 2, § 13, § 14 lg 4, § 36 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Loksa linna munitsipaalkoolis (edaspidi kool) käivate laste koolikohustuse täitmise tagamiseks Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) rakendatavate meetmete kord.

§ 2.   Koolikohustuse mõiste

  (1) Koolikohustus on õpilase kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt.

  (2) Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

§ 3.   Lapsevanema kohustused ja õigused

  (1) Lapsevanem (edaspidi vanem) on kohustatud võimaldama ja soodustama lapse koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  4) tegema koostööd kooliga seadustes sätestatud tingimustel ja korras;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või linnavalitsus;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  7) taotlema vajaduse korral koolilt ja linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  8) teavitama hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase puudumisest ja selle põhjustest;
  9) osalema lapse arenguvestlusel koolis.

  (2) Vanem on kohustatud lapse koolikohustuse mittetäitmisel:
  1) kirjutama spetsialistile seletuskirja, mis põhjustel laps ei ole täitnud koolikohustust;
  2) kasutama meetmeid, mida talle pakub linnavalitsus;
  3) taotlema vajaduse korral linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (3) Vanemal on õigus:
  1) saada spetsialistilt teavet ja selgitusi vanema ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) anda spetsialistile selgitusi õpilase koolikohustuse mittetäitmise kohta;
  3) saada võimalusel abi linnavalitsuselt lapse koolikohustuse täitmiseks.

§ 4.   Linnavalitsuse poolt loodud tingimused koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Koolikohustuse täitmise tagamiseks loob linnavalitsus järgmised tingimused:
  1) kehtestab elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra;
  2) tagab õpilasele hariduse omandamise võimalused nõustamiskomisjoni soovitusel;
  3) loob vajadusel ettevalmistusklassi(d) või rühma(d);
  4) korraldab õpilaste toitlustamist koolis;
  5) loob võimalused tugispetsialistide teenuste rakendamiseks koolis,
  6) korraldab vajadusel transporditeenust täiendavate tugiteenuste osutamiseks;
  7) loob vajadusel võimalused pikapäevarühma(de) moodustamiseks koolis;
  8) loob võimalused huvitegevuseks koolis;
  9) korraldab koolitervishoiuteenuse kättesaadavuse;
  10) loob võimalused vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamiseks;
  11) loob võimalused õpilaste ja koolitöötajate kaitseks hädaolukorras;
  12) vajadusel võtab kasutusele meetmeid lapse õiguste kaitsmiseks.

  (2) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kasutab linnavalitsus järgmisi meetmeid:
  1) korraldab koolikohustuslike isikutega tegelemist, koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes, määrates ametikoha, mille ülesannete hulka see kuulub;
  2) korraldab võimaluse korral koolitusi vanematele, kelle lapsed ei täida koolikohustust, et toetada neid tingimuste loomisel koolikohustuse täitmiseks;
  3) esitab alaealise mõjutusvahendite seaduse kohaselt alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks.

§ 5.   Koolikohustuse täitmise tagamisega tegelev ametnik

  (1) Koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning meetmete rakendamist koolikohustust mittetäitvate või koolikohustuse täitmist takistavate isikute suhtes korraldab linnavalitsuse lastekaitsega tegelevale ametnikule (edaspidi spetsialist).

  (2) Spetsialist juhindub oma tegevuses käesolevast määrusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja teistest õigusaktidest.

§ 6.   Kooli pöördumine ametniku poole

  (1) Koolil on kohustus pöörduda spetsialisti poole vastavate meetmete rakendamiseks, kui kooli rakendatud meetmed:
  1) ei avalda mõju;
  2) neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa kontakti õpilase ega tema vanemaga või hooldajaga või mõne muu vanema seadusliku esindajaga.

  (2) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest spetsialisti. Ametnik on kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

  (3) Kool esitab taotluse spetsialistile hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul, kui õpilane on põhjendamata puudunud koolist ühe õppeveerandi jooksul kuni 20 % õppetundidest ning kooli rakendatavad meetmed ei ole andnud soovitud tulemust või ei ole saadud kontakti õpilase vanemaga/koduga.

  (4) Kooli poolt esitatud kirjalikus taotluses peab sisalduma:
  1) õpilase nimi ja isikukood;
  2) õpilase tegeliku elukoha andmed;
  3) õpilase vanemate kontaktandmed;
  4) väljavõte e-koolist põhjuseta puudumiste ja hinnete kohta;
  5) kooli koostatud iseloomustus;
  6) kooli rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldus:

6.1 õpilase käitumise arutamine vanema või hooldajaga (telefonikõned, kirjavahetus);
6.2 õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
6.3 õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
6.4 õpilasele tugiisiku määramine;
6.5 kirjalik noomitus;
6.6 kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolekul;
6.7 ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
6.8 ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused;
6.9 käitumishinde alandamine.

§ 7.   Linnavalitsuse ametniku poolt rakendatavad meetmed

  (1) Koolikohustust mittetäitva õpilase ja tema vanema(te)ga kontakti saamiseks selgitab ametnik välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused, kasutades järgmiseid toiminguid:
  1) teeb kindlaks õpilase/vanema(te) kontaktandmed ja vajadusel töökohtade olemasolu;
  2) külastab õpilase/vanema(te) elukohta/töökohta koos politsei ja/või teise ametnikuga;
  3) vajadusel pöördub politsei poole õpilase asukoha kindlakstegemiseks.

  (2) Ametnik rakendab õpilasele lähtuvalt koolikohustuse täitmata jätmise ulatusest ja sagedusest järgmiseid meetmeid:
  1) vestleb õpilasega, selgitades välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab õpilase täiendava abi saamiseks tugispetsialisti(de) vastuvõtule;
  3) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike meetmete rakendamiseks;
  4) esitab alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks või edastab materjalid linnavalitsuse väärteomenetlejale.

  (3) Ametnik rakendab õpilase vanema(te) suhtes järgmiseid meetmeid:
  1) vestleb vanema(te)ga, et selgitada välja koolikohustuse täitmata jätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab vanema(d) täiendava abi saamiseks tugispetsialisti(de) vastuvõtule;
  3) korraldab võimalusel vanema(te)le ja õpilasele õppenõustamist koostöös nõustamisteenus(t)e osutaja(te)ga.

  (4) Linnavalitsuse väärteomenetleja karistab vanemat rahatrahviga, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20% õppetundidest.

  (5) Vanemat ei karistata, kui ta on koolilt või linnavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, on kooli või linnavalitsuse pakutud ja rahastatud meetmete rakendamisega nõustunud ning rakendamisel ka aktiivselt osalenud, kui sellekohased meetmed eeldavad vanema taotlust, nõusolekut või aktiivset osalemist.

  (6) Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle l0-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Üldkasulikule tööle rakendatud vanemale laienevad töö- ja tervisekaitset reguleerivad õigusaktid. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

  (7) Ametnik on kohustatud edastama materjalid linnavalitsuse spetsialistile, kui koolikohustuse täitmist takistavate asjaolude lahendamiseks vajalike meetmete rakendamine kuulub tema pädevusse.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01.03.2012.

Värner Lootsmann
linnapea

Karin Kask
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json