Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Loksa Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2012, 16

Loksa Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2010 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Loksa Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel - on avatud igale noorele (vanuses 7-26 aastat), seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele, kaasab aktiivselt noori tegevuste algatamisse ja arendamisse, võimaldab noortele suhtlemist ja arendavat tegevust talle sobival kodu- ja koolivälisel ajal, loob tingimused mitteformaalseks õppimiseks, eelkõige kogemuste omandamiseks tegevuse ja suhtlemise kaudu.

  (2) Noortekeskus on Loksa Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise, reorganiseerimise, ümbernimetamise ja tegevuse lõpetamise otsustab ning põhimääruse kinnitab ja vajadusel muudab Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (3) Noortekeskus asub aadressil Tallinna tn 47, 74806 Loksa.

  (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest, linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Noortekeskus tegutseb aastaringselt, lahtioleku aja kinnitab linnavalitsus.

  (6) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab linnavalitsus.

§ 2.   Noortekeskuse eesmärgid ja põhiülesanded

  (1) Noortekeskuse eesmärgiks on:
  1) luua tingimused noorte arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, et toetada noorte sotsialiseerumist ning soodustada nende kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks;
  2) tugevdada inimeste eneseteadvust ja eneseusaldust, arendada iseseisvust;
  3) kaasata ühiskondlikku tegevusse tõrjutud ja üksikuid lapsi.

  (2) Noortekeskuse põhiülesandeks on erinevate huvidega laste ja noorte ühistegevuse ja nende omaalgatuse toetamine vaba aja sisustamisel, noortes vastutuse kasvatamine oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas otsuste tegemisel.

  (3) Vastavalt põhiülesandele noortekeskus:
  1) pakub noorsootöö erinevaid teenuseid (huvitegevuse võimaldamine, noorsootööalane info ja nõustamine);
  2) aitab kaasa mitteeestlaste integreerumisele Eesti ühiskonda;
  3) kaasab noori osa võtma neile korraldatavatest üritustest ja laagritest, aitab sisustada vaba aega;
  4) kaasab laste- ja noorsooprobleemide lahendamiseks oma tegevusse haridus- ja tervishoiuasutuste, politsei, ühenduste ja fondide esindajaid, samuti noori või noorte poolt valitud isikuid;
  5) töötab välja ja viib ellu erinevate sihtgruppide arengut toetavaid programme ja projekte;
  6) korraldab infopäevi, nõustamisi, selgitab noortekeskusesse pöördujate vajadusi;
  7) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  8) otsib täiendavaid vahendeid noortekeskuse kasutusvõimaluste suurendamiseks.

§ 3.   Noortekeskuse vara ja vahendid

  (1) Noortekeskuse valduses olev vara on Loksa linna omand. Noortekeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Loksa linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korras sätestatule.

  (2) Noortekeskuse vara moodustavad:
  1) Loksa linna eelarvelised vahendid;
  2) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetusted ja muud seadusega lubatud eraldised.

  (3) Noortekeskuse eelarve on linnaeelarve üheks osaks, mille võtab vastu ja muudab linnavolikogu.

  (4) Noortekeskuse raamatupidamisearvestust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise osakond koos noortekeskuse juhatajaga vastavalt õigusaktidele.

  (5) Linnavalitsuse raamatupidamise osakond kontrollib noortekeskuse eelarve täitmist ja finantsdistsipliinist kinnipidamist.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Noortekeskuse tööd juhib juhataja, kes kannab vastutust noortekeskuse arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise, noortekeskuse kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Juhataja kinnitab ametisse linnavalitsus, juhatajaga töölepingu sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab ning ametijuhendi kinnitab linnapea või tema volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja:
  1) teeb tehinguid ja organiseerib ürituste läbiviimist põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires;
  2) koostab ja esitab noortekeskuse eelarve projekti ja teeb linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  3) esindab noortekeskust ametiasutustes, sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  4) otsustab personalivajaduse üle, jagab töötajate vahel tööülesanded ja –kohustused, määrab noortekeskuse töötajate koosseisu ning esitab selle linnavalitsusele kinnitamiseks;
  5) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid noortekeskuse personaliga, kinnitab nende ametijuhendid;
  6) kinnitab personali töötasustamise alused;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  8) osaleb linna arengukava koostamisel;
  9) esitab linnavalitsusele noortekeskuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  10) korraldab noortekeskuse asjaajamise, saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise ja nende lahendamise s.h korraldab isikuandmete kaitse ja teabele juurdepääsu, samuti juurdepääsupiirangute kehtestamise;
  11) kinnitab noortekeskuse kodukorra, töökorra ning muud vajalikud eeskirjad ja juhendid ning tagab nende täitmise;
  12) tagab õigusaktide ja lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja õigeaegse esitamise;
  13) kajastab noortekeskuse tööd puudutavat üldist huvi omavaid küsimusi kohalikus ajalehes ja linna võrgulehel;
  14) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  15) täidab teisi talle õigusaktidega pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Noortekeskuse töötajate koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul linnavalitsus.

  (5) Järelevalvet noortekeskuse ja juhataja tegevuse üle teostab linnavalitsus. Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama linnavalitsuse määratud tähtajaks.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavolikogu 20.05.2010 määrus nr 9 „Loksa linna Päevakeskuse põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2011.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json