Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu määr Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2012, 23

Maamaksu määr Loksa linnas

Vastu võetud 09.06.2011 nr 19

Juhindudes maamaksuseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 2, Loksa linna põhimääruse § 7 lg 1 p 2 ja linna korralise hindamise käigus kehtestatud maa maksmise hindadest Loksa linnas, Loksa Linnavolikogu määrab:

1. Kehtestada Loksa linnas alates 01. jaanuarist 2012. a. maamaksu määraks 2,5% maamaksustamishinnast.
2. Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a. määrus nr 27 “Maamaksu määr Loksa linnas”.
3. Loksa Linnakantseleil avalikustada määrus Loksa linna põhimääruses § 9 lg 1 sätestatud korras.
4. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.a.

Rein Heina
volikogu esimees