SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2016, 14

Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste andmise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 33
RT IV, 06.04.2016, 16
jõustumine 09.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2016RT IV, 31.08.2016, 903.09.2016, rakendatakse 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Kohtla valla eelarveliste ja riigieelarveliste sotsiaaltoetuste taotlemise korra kehtestamise eesmärgiks on perede sissetulekust tingitud sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamine, laste arenguks võrdsete võimaluste loomine ja selle kaudu positiivse eluhoiaku kujundamine.

§ 2.  Mõisted

 (1) Sotsiaaltoetus - üksikisiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

 (2) Toimetulek - füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi - isiku või pere majutamine kriisisituatsioonis ja neile muude vajalike elatusvahendite eraldamine, isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.

 (4) Perekond - abielus, või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud ja/või esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulused ja/või muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

 (5) Vähekindlustatud perekond - pere, kelle sissetulek ühes kuus pereliikme kohta on väiksem kui kahe ja poole kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

 (6) Ülalpidamiskohustus - seadusjärgne ülalpidamiskohustus alanejate- ja ülenejate sugulaste suhtes.

§ 3.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Sotsiaaltoetust on õigus taotleda Eesti Vabariigi kodanikul ja Eestis seaduslikul alusel elaval välismaalasel, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Kohtla vald ning muud sotsiaalhoolekande seaduse §-s 5 nimetatud isikud.

 (2) Sotsiaaltoetust, teenust või muud abi võib isikule või perekonnale taotleda ka õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta või kui abivajaja ei suuda seda ise teha.

2. peatükk Toetuste liigid 

1. jagu Üldsätted 

§ 4.  Sotsiaaltoetuste jaotamine


Kohtla Vallavalitsuse (vallavalitsus) poolt makstavad sotsiaaltoetused jaotatakse toetuse finantseerimise allikate järgi:

 (1) Toetused riigieelarvelistest vahenditest;
 1) toimetulekutoetus;
 2) vajaduspõhine peretoetus;
 3) täiendav sotsiaaltoetus toimetulekutoetusega.

 (2) Toetused valla eelarvelistest vahenditest:
 1) perekonna sissetulekust sõltumatu toetus;
 2) perekonna sissetulekust sõltuv toetus;
 3) täiendavad sotsiaaltoetused.

§ 5.  Sotsiaaltoetused riigieelarvelistest vahenditest

 (1) Toimetulekutoetus ja vajaduspõhine peretoetus on riigi abi puudusekannatajatele. Toimetulekutoetuse saajal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust.

 (2) Toimetulekutoetust, täiendavat sotsiaaltoetust ja vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsuse sotsiaalnõunik sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest. Toimetulekutoetuse määramisel arvestatakse kulude piirmääradega, mis on kehtestatud Kohtla Vallavolikogu vastava määrusega.

§ 6.  Sotsiaaltoetused valla eelarvelistest vahenditest

 (1) Sotsiaaltoetused määratakse ettenähtud valla eelarve rahaliste vahendite piires ja makstakse välja vallavalitsuse kassast või kantakse toetuse saaja/volitatud isiku pangaarvele.

 (2) Perekonna sissetulekust sõltumatute toetuste määrad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks oma määrusega.

 (3) Sotsiaaltoetust taotlenud isiku kirjalikul nõusolekul võib vallavalitsuse korralduse alusel maksta sotsiaaltoetuse välja otse toetuse saajale, teenust osutanud asutusele või muule isikule. Erandjuhul, vallavalitsuse põhjendatult kaalutletud otsuse alusel, võib toetust maksta toetuse saajale teenust osutanud asutusele või muule isikule ilma taotleja nõusolekuta.

2. jagu Valla eelarvelistest vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste liigid 

1. jaotis Sotsiaaltoetused lastele ja perekondadele 

§ 7.  Sotsiaaltoetused lastele ja perekondadele.

 (1) Sõltumata perekonna sissetulekust makstavad toetused:
 1) esimesse klassi õppima asuva lapse toetus - makstakse lapsevanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale, kelle lapse kelle elukohana on jooksva aasta 30.juuni seisuga rahvastikuregistris registreeritud Kohtla vald.
 2) lapse päevase õppevormiga õppeasutuse põhihariduse või keskhariduse baasil koolilõpetamise toetus - õppeasutuse lõpetaja vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldajale sõltumata kooli lõpetajate arvust peres;
 3) sünnitoetus – makstakse lapse sünni ja kuni üheaastase lapse lapsendamise puhul perele, kus lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Kohtla valla elanik(ud) enne lapse sündi (lapsendamist) ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla vallas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi. Sünnitoetus koosneb 2-st osast, millest 50% makstakse pärast lapse sündi ja 50 % lapse 1-aastaseks saamisel, kui vanemad on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Kohtla vallas. Sünnitoetuse esimene osa makstakse ühele vanemale (edaspidi taotleja) 3 (kolme) kuu jooksul pärast lapse sündi ning teine osa 3 (kolme) kuu jooksul pärast lapse 1-aastaseks saamist vanema avalduse alusel. Sünnitoetuse teist osa ei maksta, kui taotlejale ei ole määratud sünnitoetuse esimest osa või mõlemad vanemad või üksikvanem ja laps on peale esimese osa väljamakset olnud registreeritud teise omavalitsuse elanike registrisse. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta. Vanema kui ühe aastase lapse puhul makstakse lapsendajale toetus välja ühes osas 50 % sünnitoetuse määrast. Väljamakse aluseks on sünnitunnistuse koopia;
[RT IV, 31.08.2016, 9 - jõust. 03.09.2016, rakendatakse 01.04.2016]
 4) matusetoetus - makstakse kuue kuu jooksul surmapäevast valla elaniku, kelle elukohana oli registreeritud rahvastikuregistris Kohtla vald, surma puhul isikule, kes kannab toimingutega seotud kulu. Matusetoetus makstakse välja matuse korraldajale viivitamata. Väljamakse aluseks on avaldus, millele on lisatud surmatõend;
 5) jõulutoetus – makstakse riiklikku peretoetust saavatele lastele, kelle elukohana on jooksva aasta 30. novembri seisuga rahvastikuregistris registreeritud Kohtla vald, ühele lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale või erandjuhul lapse pangaarvele.

 (2) Sõltuvalt perekonna sissetulekust makstavad toetused:
 1) lapse koolimineku toetus - makstakse käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 1 nimetatud perele kooliks ettevalmistamiseks;
 2) kultuuri- ja spordiüritustest osavõtu toetus - makstakse käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 1nimetatud perele kultuuri- või spordiorganisatsiooni taotluse/tõendi alusel kuni kaks korda aastas;
 3) huvitegevuse soodustamise toetus - makstakse käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 1 nimetatud peredele huvikoolis õppiva lapse koolituskulu toetamiseks;
 4) laste- ja noortelaagri kulude toetus - makstakse käesoleva korra § 13 lõikes 2 nimetatud peredele üks kord aastas vallavalitsuse või lapsevanema poolt soetatud tuusiku eest;
 5) küttetoetus - makstakse üks kord aastas käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 1nimetatud lastega perele, kes ei oma metsamaad, elamukütte (küttepuude, briketi, kivisüsi jm) soetamiskulude katteks vastava kuludokumendi alusel või soetamiseks;
 6) tervisetoetus - (prillid, ravimid, rehabilitatsiooni-, ortopeedilised ja invatehnilised abivahendid, ravikulud jm) makstakse üks kord aastas käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 1 nimetatud perele või üksikisikule kuludokumendi alusel summas, mis ei ületa kahe ja poole kordset toimetulekupiiri määra;
 7) käesolevas paragrahvis nimetamata ühekordne toetus - makstakse perele või üksikisikule põhjendatud taotluse alusel sõltuvalt igast konkreetsest juhtumist.

2. jaotis Sotsiaaltoetused pensionäridele ja töövõimetoetuse saajatele 

§ 8.  Sotsiaaltoetused pensionäridele ja töövõimetuse saajatele

 (1) Sõltumata sissetulekust makstavad toetused:
 1) juubelitoetus - makstakse valla elanikule (v.a. kohaliku omavalitsuse täpsustusega elukohaga, k.a. hooldusasutusse paigutatud) sotsiaalnõuniku ettepanekul. Juubelitoetus on ette nähtud 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. jne sünnipäevade puhul. Juubelitoetus makstakse välja ja toimetatakse koos lilledega isikule kätte juubelipäeval või järgneva kolme tööpäeva jooksul või erandjuhul kantakse toetus isiku/volitatud esindaja pangaarvele;
 2) sünnipäevatoetus - makstakse valla elanikule (v.a. kohaliku omavalitsuse täpsusega elukohaga, k.a. hooldusasutusse paigutatud) sotsiaalnõuniku ettepanekul. Sünnipäevatoetus on ette nähtud üle 80. aasta vanusele elanikule sünnipäeva puhul. Toetus makstakse välja ja toimetatakse koos lilledega isikule kätte sünnipäeva päeval või sellele järgneva kolme tööpäeva jooksul või erandjuhul kantakse toetus isiku/volitatud esindaja pangaarvele;
 3) jõulutoetus - makstakse pensionäridele ja töövõimetoetuse saajatele, kelle elukohana on jooksva aasta 30. novembri seisuga registreeritud Kohtla vald (v.a. kohaliku omavalitsuse täpsusega elukohaga, k.a hooldusasutusse paigutatud) sotsiaalnõuniku ettepanekul.

 (2) Sõltuvalt sissetulekust makstavad toetused:
 1) küttetoetus - makstakse pensionärile ja töövõimetoetuse saajale, kes ei oma metsamaad, üks kord aastas käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 2 nimetatud tingimustel elamukütte (küttepuude, briketi, kivisöe jm) kuludokumendi alusel soetamiskulude hüvitamiseks või nende soetamiseks;
 2) tervisetoetus- (prillid, ravimid, rehabilitatsiooni, ortopeedilised- ja invatehnilised abivahendid, ravi- jm) makstakse pensionärile ja töövõimetoetuse saajale kuludokumendi alusel üks kord aastas käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 2 nimetatud tingimustel summas, mis ei ületa kahe ja poole kordset toimetulekutoetuse määra;
 3) transpordi kasutamise toetus - makstakse üks kord aastas käesoleva korra § 13 lõikes 2 punktis 2 nimetatud tingimustel pensionärile ja töövõimetoetuse saajale kuludokumentide alusel bussipiletite, sõiduauto kütuse või meditsiinilise transpordi sõidumaksumuse hüvitamiseks raviasutusse ja tagasi;
 4) käesolevas paragrahvis nimetamata ühekordne toetus - makstakse pensionärile, tema perele või töövõimetoetuse saajale põhjendatud taotluse alusel.

3. jaotis Sotsiaaltoetused puuetega inimestele 

§ 9.  Sotsiaaltoetus puuetega inimestele

  Sõltumata perekonna sissetulekust makstavad toetused:
transpordi kasutamise toetus - makstakse puuetega inimestele kuni kaks korda aastas kuludokumentide alusel bussipiletite või sõiduauto kütuse maksumuse kompenseerimiseks sõiduks raviasutusse ja tagasi.
[RT IV, 31.08.2016, 9 - jõust. 03.09.2016, rakendatakse 01.04.2016]

4. jaotis Sotsiaaltoetused mittetöötavatele inimestele 

§ 10.  Sotsiaaltoetused mittetöötavatele inimestele

  Sõltuvalt perekonna sissetulekust makstavad toetused:
 1) tervisetoetus - makstakse kuludokumendi alusel üldjuhul registreeritud töötule, kes põeb pikaajalist ja kroonilist haigust või kes ei saa ravimite ostuks riikliku soodustust või kelle ravikulusid ei hüvitata muudel alustel;
 2) ravikindlustusega hõlmamata elanike toetus - ravikindlustuseta elaniku ravikulude ja puudeastme määramiseks tehtavate kulude katmiseks. Garantiikiri antakse ravikindluseta isikule ravikulude katmiseks perearsti soovitusel või hüvitatakse kulud kuludokumendi alusel.
 3) küttetoetus - makstakse üks kord aastas üldjuhul registreeritud töötule, kes ei oma metsamaad, elamukütte (küttepuude, briketi, kivisöe jm) kuludokumendi alusel soetamiskulude hüvitamiseks või soetamiseks;
 4) käesolevas paragrahvis nimetamata ühekordne toetus - makstakse mittetöötavale isikule põhjendatud taotluse alusel sõltuvalt konkreetsest juhtumist.

5. jaotis Erakorraline sotsiaaltoetus 

§ 11.  Erakorraline sotsiaaltoetus

  Erakorraline sotsiaaltoetus - makstakse kahju kannatanule või perele õnnetuse puhul. Toetuse summa sõltub konkreetsest õnnetusjuhtumist ja kahju suurusest.

3. jagu Sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine 

§ 12.  Sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Vormikohane avaldus (Lisa 1) esitatakse vallavalitsuse kantseleisse.

 (2) Avalduses peab olema märgitud avaldaja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, aadress, sotsiaalne seisund (töötav, kodune, pensionär jne), sissetulek, perekonnaseis, perekonna koosseis, avaldaja kontaktandmed, nõusolek taotleja isikuandmete töötlemiseks ning muud toetuse saamisel tähtsust omavad andmed ja toetuse taotlemise põhjus.

 (3) Avaldaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmetele tuginedes määratud ja väljamakstud toetus nõutakse tagasi.

 (4) Sotsiaalnõunikul on õigus andmeid kontrollida, nõuda täiendavaid tõendeid (kinnisvara, vallasvara, aktsiad, osakud jm) ja selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks. Kokkuleppel abitaotlejaga on sotsiaalnõunikul õigus külastada abitaotleja kodu.

§ 13.  Sotsiaaltoetuse määramine ja maksmine

 (1) Valla eelarvelise sotsiaaltoetuse saamiseks esitatud avaldused, taotlused ja ettepanekud vaatab läbi vallavalitsus.

 (2) Toetuse määramisel on prioriteetne:
 1) pere, kus kõik tööealised ja töövõimelised pereliikmed töötavad, õpivad, on ametlikult registreeritud töötuna või üks liikmetest on kodus alla 3-aastase lapsega ja kelle sissetulek ühe perekonna liikme kohta kuus on väiksem kui kahe ja poole kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
 2) mittetöötavad pensionärid ja töövõimetoetuse saajad, kellel seadusjärgsed ülalpidajad puuduvad või pole mõjuval põhjusel võimelised oma kohuseid täitma ja kelle pension või töövõimetoetus on väiksem kui kahe ja poole kordne riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir.

 (3) Toetuse määramise aluseks on abielus või abielusuhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste ja vanemate või muude, ühte või enamat tuluallikat ühiselt kasutavate või ühise majapidamisega isikute sissetulek.

 (4) Toetuse taotleja poolt tehtud kulutusi laenule, liisingule, trahvile, võlgadele toetuse määramisel arvesse ei võeta.

 (5) Perekonna sissetuleku arvutamisel võidakse arvesse võtta ka taotlejast eraldi elava isiku sissetulekut, kui ta perekonnaseadusest tulenevalt on kohustatud taotlejat või tema perekonda ülal pidama.

 (6) Taotlus vaadatakse läbi 30 kalendripäeva jooksul avalduse registreerimisest. Avalduse esitamisel ilmnenud puuduste esinemisel tehakse otsus 30 kalendripäeva jooksul pärast puuduste kõrvaldamist.

 (7) Taotluse rahuldamise või selle sellest keeldumise otsustab vallavalitsus sotsiaalnõuniku või lastekaitsespetsialisti ettepanekul.

 (8) Vallavalitsuse korraldus toetuse määramise või või sellest keeldumise kohta tehakse teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras. Keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (9) Vallavalitsus otsustab toetuse määramise summas, mis on väiksem kümnekordsest toimetulekupiirist. Vallavolikogu otsustab toetuse määramise summas, mis ületab kümnekordset toimetulekupiiri.

 (10) Toetus makstakse välja sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 28 sätestatud tingimustel sularahas või muul taotluses märgitud viisil.

 (11) Erandkorras võidakse toetus eraldada ka määruse reeglistikust erinevatel juhtudel.

3. peatükk Vaidemenetlus 

§ 14.  Vaidemenetlus

  Kohaliku omavalitsuse otsusega mittenõustamisel on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse kaudu maavanemale.

4. peatükk Sotsiaaltoetuste andmete kandmine registrisse 

§ 15.  Sotsiaaltoetuste andmete kandmine registrisse

 (1) Andmed sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta kannab sotsiaalnõunik või lastekaitsespetsialist riiklikku sotsiaalregistrisse STARi vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele.

 (2) Andmete registrisse kandmine ja nende väljastamine toimub üksnes andmekogude seaduses ja isikuandmete kaitse seaduses sätestatud alusel ja korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Määruse jõustumine ja rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Rakendada käesolevat määrust alates 1. aprillist 2016.

Lisa Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus