Teksti suurus:

Valga Linnavalitsuse 30. detsembri 2013 määruse nr 17 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2016, 21

Valga Linnavalitsuse 30. detsembri 2013 määruse nr 17 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 23.08.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Valga Linnavolikogu 18. jaanuari 2013. a määruse nr 2 “Sotsiaalhoolekandelise abi osutamise kord” § 3 lõike 41 ja § 4 lõike 1 alusel

§ 1. Määruse muutmine
Muuta Valga Linnavalitsuse 30.12.2013 määruse nr 17 „Täiendavate sotsiaaltoetuste määrade ja sihtgrupi toetuste suuruste kehtestamine“ § 1 punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt:
„(9) lasteaiatasu toetus 30 eurot kuus.“

§ 2. Rakendussäte
Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2016.

Lauri Drubinš
aselinnapea linnapea ülesannetes

Ragne Tsäkko
linnasekretär