Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 1

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 40

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Peipsiääre valla arengukava (edaspidi arengukava) ja Peipsiääre valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) ning täiendavate arengukavade algatamise, koostamise ja muutmise kord ning Peipsiääre vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

  (2) Täiendav arengukava on:
  1) piirkondlik arengukava;
  2) valdkondlik arengukava;
  3) hallatava asutuse arengukava.

  (3) Arengukava kohta käivaid mõisteid kasutatakse määruses kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses.

  (4) Eelarvestrateegia ja vallast sõltuvate üksuste kohta käivaid mõisteid kasutatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse tähenduses.

  (5) Eelarvestrateegia koostatakse arengukavast eraldi dokumendina.

  (6) Täiendavaid arengukavasid ei koostata arengukava osana.

  (7) Arengukava ja eelarvestrateegia hõlmavad vallavalitsuse hallatavate asutuste ning vallast sõltuvate üksuste arvandmeid ja arengusuundi.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatab Peipsiääre Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (2) Piirkondliku arengukava ja valdkonna arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostamise algatab vallavalitsus korraldusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu (edaspidi eelnõu) koostamiseks määrab vallavanem koostamise eest vastutavad isikud.

  (2) Vallavanem moodustab struktuuriüksuste üleselt valdkondlikud töörühmad ning määrab nende juhid.

  (3) Töörühmad korraldavad huvitatud isikute kaasamise, koostavad hetkeolukorra kirjelduse, seavad valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused eesmärkide elluviimiseks ning esitavad need vallavalitsusele.

  (4) Vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsuse seatud tähtajaks vallavalitsusele ülevaate oma majandusolukorrast ning rahandusministri kehtestatud vormil arvnäitajad, mis on vajalikud põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse määra arvutamiseks.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise eest vastutavad isikud koostavad käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud andmete alusel eelnõu ning esitavad selle vallavalitsusele ja vallavolikogu komisjonidele.

  (6) Vallavolikogu menetleb eelnõu valla põhimääruses ning muudes õigusaktides sätestatud korras.

  (7) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (8) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt 7 päeva enne arutelu toimumist.

  (9) Vallavalitsus esitab eelnõu vallavolikogu istungile vastuvõtmiseks koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 4.   Täiendavate arengukavade eelnõude koostamine ja menetlemine

  (1) Piirkondliku arengukava eelnõu koostab vallavalitsus.

  (2) Valdkonna arengukava eelnõu koostab vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu koostab hallatav asutus koostöös vallavalitsuse ametiasutusega.

  (4) Pärast käesoleva määruse § 2 lg 2 - 3 nimetatud otsuse vastuvõtmist määrab vallavanem arengukava koostamise eest vastutava isiku ja moodustab vajadusel töörühmad.

  (5) Töörühm:
  1) koostab hetkeolukorra kirjelduse ja seab arengueesmärgid ning tegevused eesmärkide elluviimiseks;
  2) teeb vallavalitsusele ettepanekuid ekspertide kaasamiseks ja uuringute läbiviimiseks;
  3) esitab valminud arengukava projekti vallavalitsusele;
  4) korraldab arengukava eelnõu koostamise käigus huvitatud isikute kaasamise.

  (6) Vallavalitsus suunab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale valmimist avalikustamisele.

  (7) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (8) Vallavalitsus korraldab eelnõu avaliku arutelu, teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt 7 päeva enne arutelu toimumist.

  (9) Vallavalitsus esitab piirkondliku ja valdkondliku arengukava eelnõu peale avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu vallavolikogu istungile kinnitamisele koos omapoolsete seisukohtadega avalikustamise ja avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta.

  (10) Vallavalitsus suunab hallatava asutuse arengukava eelnõu peale valmimist avalikustamisele.

  (11) Eelnõu avalikustatakse vähemalt kaheks nädalaks valla veebilehel.

  (12) Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu, kui avaliku väljapaneku ajal esitati eelnõule muudatusettepanekuid.

  (13) Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta avaldatakse valla veebilehel vähemalt 7 päeva enne arutelu toimumist.

  (14) Vallavalitsus teeb otsuse avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute arvestamise kohta.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia võtab vastu vallavolikogu määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (2) Piirkondliku arengukava võtab vallavolikogu vastu määrusega.

  (3) Valdkondliku arengukava võtab vallavolikogu vastu määrusega.

  (4) Hallatava asutuse arengukava võtab vallavalitsus vastu määrusega, kui hallatava asutuse põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Määruse § 3 lõikes 2 nimetatud töörühmad vaatavad arengukava ja eelarvestrateegia üle vähemalt kord aastas ning täpsustavad nelja eelseisva aasta arengusuunad. Arengukavas uuendatakse arvandmed, kaasajastatakse hetkeolukord, vaadatakse üle tegevuskava ning prioriteedid, võetakse välja valmis saanud objektid ja lõppenud tegevused.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmine toimub samadel alustel selle koostamise, menetlemise ja vastuvõtmisega.

  (3) Määruse § 3 lõikes 1 nimetatud töörühmade juhid ning vallast sõltuvad üksused esitavad vallavalitsusele iga aasta 1. märtsiks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava ja eelarvestrateegia muutmise vajadusest.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia uues redaktsioonis.

  (5) Ülevaade arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest aruandeaastal esitatakse majandusaasta aruande tegevusaruandes.

  (6) Arengukava ja eelarvestrateegia erakorralisel muutmisel ei pea lähtuma määruse § 3 sätestatud tähtaegadest.

  (7) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (8) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (9) Arengukava ja eelarvestrateegia kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

§ 7.   Täiendavate arengukavade ülevaatamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Piirkondlik ja valdkondlik arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisega, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitatakse vallavalitsusele informatsioon ülevaatamise tulemuste kohta.

  (3) Juhul kui arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab vallavalitsus ette arengukava muutmisettepanekud. Täiendava arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia erakorralisel muutmisel ei pea lähtuma määruse § 4 sätestatud tähtaegadest.

  (5) Piirkondliku arengukava ja valdkondliku arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise ning kehtetuks tunnistamise otsustab vallavolikogu määrusega.

  (6) Hallatava asutuse arengukava vaadatakse üle üks kord aastas, mille käigus selgitatakse välja arengukava muutmise vajalikkus. Juhul kui muutmine ei osutu vajalikuks, esitab asutus informatsiooni ülevaatamise tulemuste kohta struktuuriüksusele.

  (7) Juhul kui hallatava asutuse arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus arengukava muuta, valmistab asutus ette arengukava muutmisettepanekud. Hallatava asutuse arengukava muutmine toimub samadel alustel selle koostamise ja vastuvõtmisega.

  (8) Hallatava asutuse arengukava muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab vallavalitsus määrusega.

  (9) Hallatava asutuse arengukava kehtetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus määrusega.

§ 8.   Rakendussätted

  Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsusega nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“ ja Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“ Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingus kokkulepitud investeeringud või muud arendustegevused tuleb esitada arengukavas ja eelarvestrateegias.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42 tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 08.04.2015 määrus nr 4 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json