Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa ja hoolduslõikeloa väljaandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 2

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa ja hoolduslõikeloa väljaandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tiheasustusalal üksikpuude raieloa/hoolduslõikeloa väljaandmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Peipsiääre valla haldusterritooriumil kasvavate puude raieks või hoolduslõikeks loa taotlemist, loa väljaandmist, loa väljaandmisest keeldumist, loa kehtetuks tunnistamist, loa peatamist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Kord on kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele Peipsiääre valla haldusterritooriumil.

  (3) Puude raie või hoolduslõikus Peipsiääre vallas toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel, mille väljastab Peipsiääre vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Korda kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest, sealjuures tuleb võra kärpimisel arvestada, et pärast tööde teostamist oleks tagatud puu elujõulisus.

  (5) Kord ei laiene eramaal kasvavate viljapuude ja põõsaste raiele.

  (6) Korraga ei reguleerita kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses.

  (7) Loa väljastamisega võib kaasneda rikutud looduskeskkonna taastamise kohustus.

  (8) Loa väljastamisel võib seada täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuste korraldamise, istutatud puu hooldamise osas ning raie keelamise osas raierahu perioodil.

  (9) Korda ei kohaldata:
  1) kui puu raiumine on ette nähtud kehtivas detailplaneeringus, ehitus- või kaeveloas;
  2) tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  3) täielikult kuivanud puu raiumisel.

  (10) Raieluba väljastatakse tasuta.

§ 2.   Mõisted

  (1) Hädaolukord – sündmus või elutähtsa teenuse katkestus, mis vahetult ohustab inimeste elu või tervist või põhjustab suure varalise kahju.

  (2) Raie – puu langetamine.

  (3) Raieluba/hoolduslõikeluba – luba, mis annab õiguse puu raieks või hoolduslõikeks, juurimiseks ning määrab raietööde tingimused.

  (4) Raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

  (5) Tiheasustusega ala – valla üldplaneeringus määratud kompaktse hoonestusega ala joonistel märgitud piirides.

  (6) Üksikpuu (edaspidi puu) – käesoleva korra tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

§ 3.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, tema esindaja või volitatud isik (edaspidi taotleja).

  (2) Raieloa taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vormikohase taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vorm on käesoleva korra Lisa 1.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja andmed (nimi, volitatud esindaja nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht, kontaktandmed, omandisuhe puu kasvukohaga);
  2) puu, mille raiumiseks raieluba taotletakse, andmed (liik, diameeter, arv, kasvukoht);
  3) kinnistu aadress;
  4) puu raiumise põhjendus;
  5) kinnituse selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse heakord.

  (4) Taotlusele lisatakse:
  1) raiutava puu asukoha skeem;
  2) omaniku seadusjärgse esindamise korral esindamisõigust tõendav dokument;
  3) omaniku volituse alusel esindamise korral esindamisõigust tõendav volikiri;
  4) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvavale puule;
  5) kaasomandis oleva kinnistu kõigi kaasomanike kirjalik nõusolek;
  6) kaitstaval loodusobjektil asuva puu puhul kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek puu raiumiseks, kui see on nõutav vastava loodusobjekti kaitse-eeskirja kohaselt;
  7) muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitsevööndis asuva puu puhul Muinsuskaitseameti nõusolek puu raiumiseks;
  8) veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raiumiseks Keskkonnaameti nõusolek.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine, raieloa andmine või selle andmisest keeldumine, raieloa peatamine, kehtetuks tunnistamine, raieloa lõpetamine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus volitatud menetleja hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse taotlejale kirjalikult.

  (2) Menetleja raieloa andmise menetluses:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi ning annab dokumentide ja selgituste esitamiseks tähtaja;
  2) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust, vajadusel kaasab vastava valdkonna eksperte;
  3) teeb vajadusel taotlejale ettepaneku uue puu istutamiseks ning määrab istutava puu liigi, istutuskoha ja istutamise tähtaja;
  4) kui on vajadus raiuda kokku üle 10 (kümne) puu, siis suunab otsustamise vallavalitsusele, valmistades ette vastava eelnõu;
  5) vormistab puude raieloa (käesoleva korra Lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

  (3) Menetleja poolt väljastatud ja tema poolt allkirjastatud raieluba kehtib maksimaalselt 1 (üks) aasta alates selle väljastamise kuupäevast. Raieloas märgitakse vähemalt:
  1) raieloa saaja andmed;
  2) raiutava puu liik, arv ja asukoht;
  3) raieloa kehtivuse aeg;
  4) taotleja allkirjastatud kinnitus, et taotleja on tutvunud ja aru saanud käesolevast korrast;
  5) raiumise lisatingimused (andmed teiste isikute ja asutuste antud nõusolekute ja tingimuste kohta, raietööl nõutavad kohustuslikud ohutusabinõud, raierahu, ettepanek uue puu istutamiseks, sh selle puu liik, istutuskoht ja -tähtaeg jms).

  (4) Menetleja võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmed või keeldub menetleja poolt nõutavate andmete esitamisest;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja, Muinsuskaitseamet ja/või Keskkonnaamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  5) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringuga või haljastusprojektiga;
  6) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puu(de)l asub lindude pesitsuskoht;
  7) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Juhul, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega, on menetlejal õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmisest keelduda või raieloa andmisest keeldumise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks.

  (6) Menetleja peatab raieloa või tunnistab kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) raiutakse rohkem puid kui raieloas lubatud;
  2) raiutakse raieloaga määratlemata puid;
  3) raiutakse mujal, kui raieloaga määratletud asukoht;
  4) rikutakse muid raieloas ja käesolevas korras sätestatud nõudeid või tingimusi;
  5) raieloa saaja taotleb loa kehtetuks tunnistamist.

  (7) Loa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse loa taotlejat loa peatamise kestvusest.

  (8) Raieluba lõpetatakse peale raie või hoolduslõike tegemist ning peale ümbruse korrastamist raieloa taotleja initsiatiivil. Vastav märge tehakse raieloa mõlemale eksemplarile menetleja poolt.

  (9) Asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 kohaselt on kinnisasja omanikul õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud. Puu võra vähendamisel üle 25 % on okste kõrvaldamist nõudev kinnisasja omanik kohustatud vallavalituselt taotlema hoolduslõikeluba.

§ 5.   Puu raiumine hädaolukorras

  Hädaolukorras võib puid langetada käesolevas korras nimetatud loata, kui loa taotlemise ja menetlemise ajal tekiks pöördumatu oht inimeste elule, tervisele või varale või katkevad elutähtsad teenused. Käesolevas paragrahvis nimetatud asjaoludel teostatud puu raiumisest tuleb esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul teatada kirjalikult vallavalitsusele.

§ 6.   Vastutus ja menetlus

  (1) Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel rahatrahviga või arestiga.

  (2) Looduskaitseseaduse §-s 73 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
  1) Keskkonnainspektsioon;
  2) valla- või linnavalitsus.

§ 7.   Rakendus- ja lõppsätted

  (1) Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning arvestades haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42 tunnistada kehtetuks:

  1) Kallaste Linnavolikogu 19.03.2007 määrus nr 5 „Puu raiumiseks loa andmise kord Kallaste linnas";
  2) Kallaste Linnavolikogu 16.09.2011 määrus nr 7 „Raieloa taotluse vormi kinnitamine“;
  3) Vara Vallavalitsuse 06.11.2007 määrus nr 13 „Raieloa andmise tingimused ja kord Vara vallas“.

  (2) Enne määruse jõustumist puude raieks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Raieloa / hoolduslõikusloa taotlus

Lisa 2 Raieluba / hoolduslõikusluba

/otsingu_soovitused.json