Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 3

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 23.08.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Vallavara ja vallavara valitsemise mõiste

  (1) Anija valla vara (edaspidi vallavara) on Anija valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (2) Vallavara valitsemine on vallavara valdamine, omandamine, kasutamine, võõrandamine ja koormamine ning kasutusest kõrvaldamine.

§ 2.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara valdajad peavad arvestust nende valduses ja kasutuses oleva vallavara kohta raamatupidamise seaduse alusel ja rahandusministri kehtestatud korras.

  (2) Valla kogu vara üle peab arvestust valla ametiasutus–Anija Vallavalitsus.

§ 3.   Vallavara valdajad

  (1) Vallavara valdajad on:
  1) vallavalitsus (ametiasutusena);
  2) vallavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Vallavanem määrab vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste vallavara eest vastutavad isikud.

  (3) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik:
  1) rendi-, üüri-, kasutus- või mõne muu lepingu (edaspidi kasutusleping) alusel vallavara valdav isik.

  (4) Isik, kes valdab vallavara kasutuslepingu alusel, on vallavara otsene valdaja, vallavara kaudne valdaja on Anija vald.

  (5) Käesolevas peatükis vallavara valdaja kohta käivad sätted kehtivad vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse kui vallavara valdaja kohta. Kasutuslepingute alusel vallavara valdajatele laienevad vallavara valdamist reguleerivad sätted niivõrd, kuivõrd kasutuslepingute või muude õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.   Vallavara valdamise üldpõhimõtted

  (1) Vallavara valdaja on kohustatud majandama tema valduses olevat ja kasutada antud vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutuse.

  (2) Vallavara jaotamisel § 3 lõikes 1 märgitud vallavara valdajate vahel lähtutakse põhimõttest, et vara peab olema vajalik valdajale tema õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Vallavara jaotuse eelnimetatud punktis nimetatud vara valdajate vahel ja vallavara üleandmise valdajale või ühelt valdajalt teisele otsustab või otsustavad:
  1) kinnisasjade puhul vallavolikogu;
  2) vallasasjade puhul vallavalitsus;
  3) vara valdajad kokkuleppel, kui antakse üle vara mille jääkmaksumus on alla 640 euro (v.a. kinnisasjad ja ehitised kui vallasasjad).

  (3) Vallale kuuluvaid varalisi õigusi, sealhulgas väärtpabereid, valdab vallavalitsus. Väärtpaberitest tulenevaid õigusi teostatakse seaduses ning teiste õigusaktidega sätestatud korras.

  (4) Vallavaraga tehingute sooritamisel on vallavara valdajad kohustatud juhinduma põhimõttest vältida kahju ja saada vallale võimalikult suuremat tulu.

  (5) Vallavara valduse üle andmine kasutuslepingute alusel kolmandatele isikutele toimub määruse §-des 10-18 sätestatud põhimõtete alusel.

  (6) Vallavara kasutusse andmisel või võõrandamisel läbirääkimistega enampakkumisel või suulisel enampakkumisel, moodustab enampakkumise otsustaja ajutise vähemalt 3-liikmelise komisjoni enampakkumise läbiviimiseks ning kehtestab enampakkumise läbiviimise tingimused ja korra.

§ 5.   Vallavara valduse üleandmine

  (1) Vallavara antakse ühelt valdajalt teisele üle ja võetakse vastu kirjaliku akti alusel.

  (2) Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara kohta.

  (3) Vara üleandmise kohta märgitakse akti:
  1) vara soetamise ja valmistamisaeg;
  2) vara koosseis;
  3) vara seisukord;
  4) vara soetamis- ja jääkmaksumus;
  5) kuluminorm aastas ja kulumisumma aastas.

  (4) Üleandmis-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb vara üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks valla ametiasutusele, kes tegeleb vallavara arvestusega.

§ 6.   Vallavara arvele võtmine

  Vallavara võetakse arvele vastavalt Anija Vallavalitsuse poolt kehtestatud raamatupidamise sise-eeskirjale.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 7.   Vallavara omandamise põhimõtted ja viisid

  (1) Vallavara omandatakse valla huvides.

  (2) Vallavara omandamise viisid on:
  1) vara ostmine või teenuse tellimine;
  2) ostueesõiguse kasutamine;
  3) vallale vara pärandamine, kinkimine, annetamine;
  4) riigivara ja -maa munitsipaliseerimine;
  5) ehitise kui peremehetu vallasasja hõivamine;
  6) varaliste kohustuste võtmine;
  7) muud seadusega sätestatud viisid.

§ 8.   Vallavara omandamise ja teenuse tellimise otsustamine

  (1) Asja ostmise või teenuse tellimise (edaspidi vallavara omandamine) otsustab:
  1) vallavara valdaja vallasvara või kinnisvara ostmise või teenuse tellimise puhul maksumusega alla 10 000 euro, kui selleks on vallavara valdaja jooksva aasta eelarves vahendid ettenähtud;
  2) vallavolikogu, kui vara soetamisega võetakse vallale varalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  3) vallavolikogu sõidukite soetamisel ning sõidukite kasutus- või kapitalirendile võtmisel;
  4) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Ostueesõigusest loobumise otsustab vallavalitsus, ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu. Ostueesõiguse kasutamisel peab olema näidatud valla huvides asja kasutamise otstarve ja vajalik finantseerimisallikas.

  (3) Testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus või vallavalitsuse hallavata asutus.

  (4) Kui kingiga või testamendijärgse pärandiga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused või testamendijärgse pärandi või kingi vastuvõtmisega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud kehtivas eelarvestrateegias, siis otsustab vallale kingi või pärandi vastuvõtmise volikogu.

  (5) Seadusjärgse pärimise korral, kui seadusega ettenähtud kohustusliku pärandvara inventuuri läbiviimisega on selgunud, et pärandiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, siis otsustab pärandvara pankroti väljakuulutamiseks avalduse esitamise vallavalitsus.

  (6) Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipaliseerimine) toimub õigusaktidega sätestatud korras ning munitsipaalomandisse taotlemise otsustab vallavolikogu, kui see on seaduse või õigusaktidega antud volikogu pädevusse. Teistel juhtudel otsustab ja korraldab munitsipaliseerimise vallavalitsus.

  (7) Peremehetu ehitise või selle osa hõivamise otsustab vallavolikogu sõltumata ehitise või selle osa väärtusest.

  (8) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (9) Vallavara omandamisel käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 märgitud juhul sõlmib lepingu vallavara valdaja, teistel juhtudel sõlmib valla nimel vallavara omandamise lepingud vallavanem või vallavalitsuse või vallavolikogu volitatud isik.

  (10) Vallavara ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine toimub riigihangete seaduse ja Anija valla riigihangete korra järgi.

  (11) Vallale laenu võtmise otsustab vallavolikogu ning laenu võtmise vallavolikogu otsustatud mahus korraldab vallavalitsus.

  (12) Vallavalitsus võib erandkorras otsustada kinnisasja omandamise juhul kui:
  1) kinnisasja omandamiseks avaneb majanduslikult soodne võimalus (pankrotivara oksjon vms) ja selle kasutamine tuleb otsustada enne järgmise korralise volikogu istungi toimumist ja
  2) kinnisasja omandamine ei too vallale kaasa rahalisi kohustusi, mille katteks pole jooksva aasta eelarves vahendeid ning
  3) kinnisasja omandamise kiidab eelnevalt heaks volikogu juhtivkomisjon.

3. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 9.   Vallavara kasutamise põhimõtted

  (1) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) vallavalitsemise otstarbeks (ka sotsiaalteenustega seonduv);
  3) vallale tulu saamiseks.

  (2) Avalikul otstarbel kasutatakse vallavara, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt (avalikud teed, tänavad, pargid, veekogud, rannad jne ning seaduses sätestatud juhtudel ka selleks määratud valla valduses olevad eraasjad). Vallavolikogu võib seadusega sätestatud juhtudel määrata avalikuks otstarbeks kasutatavale vallavarale kasutamise tingimused ja tasu selle teatud kasutusviisi eest. Teabe avalikuks otstarbeks kasutatava vallavara kohta ja selle kasutamise tingimuste piirangute avalikustamise tagab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valdajale valla õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (4) Vallavara, mis ei ole kasutatav avalikul või vallavalitsemise otstarbel, võib kasutada vallale tulu saamiseks.

  (5) Vallale kuuluvate või vallale rendile võetud sõidukite kasutamise korra kinnitab vallavalitsus.

  (6) Vallale kuuluvate eluruumide kasutusse andmise korra ja tasumäärad kehtestab vallavolikogu.

  (7) Vallale kuuluvates hoonetes olevate mitteeluruumide kasutusse andmise korra ja tasumäärad kehtestab vallavolikogu.

  (8) Vallavalitsusel on õigus kehtestada vallavalitsuse hallatava asutuste kasutusel olevate varade valitsemiseks erikordasid.

  (9) Vallavara valitseja kontrollib kasutusse andmise lepingu täitmist ja on kohustatud võtma tarvitusele kõiki seaduslikke meetmeid vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 10.   Vallavara kasutusele andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusele andmise otsustab vastava asutuse juht, kui kasutusele antakse väheväärtuslikku kuluinventari või asutuse ruume kasutamiseks väljaspool asutuse ametlikku tööaega vastavalt mitteeluruumide kasutamise korrale. Asutuse juht võib asutuse ruume kasutusele anda ka juhul, kui asutus ei vaja ruume oma tegevuseks, kooskõlastades kasutusele andmise vallavalitsusega.

  (2) Kui määruse või teiste õigusaktidega ei sätestata teisiti, otsustab muudel juhtudel vallavara kasutusele andmise vallavalitsus, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle seitsme aasta.
  2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel piiratud asjaõigustega.

  (4) Vallavara allrendile andmiseks nõusoleku andmise otsustab kasutusse andmist otsustav organ.

§ 11.   Vallavara kasutusele andmise tähtajad

  (1) Kasutuslepingute alusel isikutele vallavara kasutusele andmisel ei või kasutusele andmise tähtaeg olla:
  1) vallasasja puhul pikem kui kümme aastat;
  2) kinnisasja puhul pikem kui 25 aastat, v.a juhul, kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks ajaks kasutusele andmine on vajalik avalikes huvides.

  (2) Vallavara antakse kasutusele tähtaega määramata, kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping oma äranägemisel lõpetada.

§ 12.   Vallavara kasutusele andmine

  Vallavara antakse kasutusele:
  1) pakkumise teel;
  2) otsustuskorras tasuta või tasu eest.

§ 13.   Vallavara tasuta kasutusele andmine

  Tasuta võib vallavara kasutusele anda:
  1) hoolekandeasutusele;
  2) mittetulundusühingule;
  3) sihtasutusele (fondile);
  4) ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
  5) heategevuslikele organisatsioonidele;
  6) vallale kuuluvale äriühingule või äriühingule, kus valla osalus on üle poole selle äriühingu osade või aktsiatega määratud häältest;
  7) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvidest;
  8) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate ürituste korraldamiseks;
  9) tervishoiuasutustele või tervishoiuteenust osutavatele isikutele;
  10) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 14.   Vallavara tasu eest kasutusele andmise võimalused

  (1) Tasu eest kasutamiseks võib vallavara:
  1) paigutada äriühingutesse;
  2) anda rendile või üürile;
  3) koormata piiratud asjaõigustega.

  (2) Vallavara võib tasu eest anda kasutusele otsustuskorras, eelläbirääkimistega pakkumise või enampakkumise korras.

§ 15.   Kasutuslepingute sõlmimine

  (1) Kasutuslepingu vallavarale sõlmib vallavara valdaja, kui vallavara kasutusele andmine on määruse § 10 alusel tema pädevuses, arvestades vallavolikogu või vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid.

  (2) Teistel juhtudel sõlmib vallavara kasutusele andmise lepingu vallavanem või tema volitatud isik, arvestades vallavolikogu või vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid.

  (3) Maa korteriühistule tasuta kasutusse andmise lepingu sõlmimisel lähtutakse vallavalitsuse kinnitatud tüüpvormist ja tüüptingimustest. Kasutusele võtja soovil võib sõlmida notariaalse isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu, mille sõlmimise kulud tasub korteriühistu.

§ 16.   Vallavara otsustuskorras kasutusele andmine

  (1) Otsustuskorras antakse vallavara kasutusele määruse §-s 13 määratud juhtudel või volikogu poolt kehtestatud kordade alusel.

  (2) Otsustuskorras võib tasuta kasutusse, rendile või üürile anda:
  1) eluruume ja mitteeluruume õigusaktidega sätestatud alustel ja vallavolikogu kehtestatud korras;
  2) vara, mille harilik väärtus ei ületa 3200 eurot;
  3) üksikut asja, mille kasutamise tasu on kehtestatud tariifidega;
  4) vallavara, millele kasutusele andmiseks on eelnevalt korraldatud enampakkumine aasta jooksul vähemalt kahel korral, ning see ei andnud soovitud tulemusi;
  5) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
  6) vallavara, mille kasutaja kasutab seda vara vallaelanike hooajaliseks teenindamiseks ühel hooajal;
  7) vallavara, mille hooldamata jätmine võib põhjustada selle lagunemise või hävimise või muul viisil vallale kahju tekitamise;
  8) vallavara, mis on vajalik valla osalusega äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuseks;
  9) vallavara, mida kasutati kasutuslepingu alusel ning lepingu tähtaja lõppedes soovib kasutaja sama vara kasutamist jätkata kasutuslepingus ettenähtud tingimustel ning on täitnud lepingulisi kohustusi nõuete kohaselt;
  10) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik.

  (3) Vallavalitsus annab otsustuskorras tasuta kasutusse Anija valla omandis olevat maad korteriühistule elamu juures olemasolevate parklate kasutamiseks, korrastamiseks ja laiendamiseks, prügikonteinerite paigaldamiseks ja mänguväljakute rajamiseks. Kasutusse andmise tähtaeg on maksimaalselt 15 aastat.

§ 17.   Vallavara pakkumise teel kasutusele andmine

  (1) Kui vald soovib vallavara kasutamisele andmisest saada võimalikult suurt tulu, antakse vallavara rendile või üürile enampakkumise teel. Enampakkumine võib olla suuline või kirjalik, ideekonkursi korras, eelläbirääkimistega pakkumine või elektrooniline enampakkumine.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumist kasutatakse juhul, kui vallavara kasutusele andmisel seatakse lisatingimusi ning nende täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest. Lisatingimusteks võivad olla:
  1) teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnaalaste tingimuste täitmine;
  4) muinsuskaitsealaste tingimuste täitmine;
  5) teatud teenuse osutamine;
  6) muud otsustaja kehtestatud tingimused.

  (3) Pakkumise viisi otsustab vallavara kasutusse andja käesoleva määruse § 10 alusel, kes kinnitab vara rendi või üüri alghinna ja/või muud vajalikud lisatingimused.

  (4) Kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud aasta jooksul rohkem kui kaks korda, siis võib vallavalitsus vallavara kasutusse andmise kuulutuse avaldada alaliselt avalikus interneti portaalis ja valla veebilehel.

§ 18.   Kasutusse antud vallavara parendamine

  (1) Vallavara kasutaja peab tema kasutusse antud vallavara parendamiseks tehtavad tööd kooskõlastama kasutuslepingus määratud vallavara valitsejaga enne vastavate töödega alustamist. Kooskõlastamisel hinnatakse planeeritavate tööde jaotumist vajalikeks, kasulikeks ja toreduslikeks kulutusteks asjaõigusseaduse tähenduses.

  (2) Vallavara kasutaja poolt vallavara parendamisel tehtud kulusid hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb vallavara kasutamise lepingust. Vallavalitsus võib sõlmida vallavara kasutamise lepinguid, millest tuleneb vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise kohustus, ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Vallavalitsus peab vastavat otsust põhjendama. Lepingus võib sätestada vaid vajalike kulude hüvitamise kohustuse. Hüvitamisele kuuluvad vaid kirjaliku loa alusel tehtud parendustega seotud kulud.

  (3) Taotlus vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamiseks tuleb vallavara kasutajal esitada enne vastavate töödega alustamist. Vallavara parendamisega seotud kulude hüvitamise otsustab vallavalitsus, näidates otsuses ära millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse ning milline on tehtud parenduste amortisatsiooni määr.

  (4) Vallavara parendamisega seotud kulud hüvitatakse tulevikus tasumisele kuuluva rendi arvel (s.t. vallavara kasutaja vabastatakse osaliselt tasu maksmisest). Rentniku võib rendi tasumisest vabastada alles pärast tehtud tööde kohta vallavara valitsejale dokumentatsiooni esitamist.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 19.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole enam vallale vajalik;
  2) vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega;
  3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 20.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara ja ehitised;
  2) vallavara ilma enampakkumiseta ning selle vara jääkväärtus on suurem kui 5000 eurot;
  3) vallavara tasuta või alandatud hinna eest ning sellise vara jääkväärtus on suurem kui 5000 eurot;
  4) vallavara, mis antakse üle valla osalusega äriühingule aktsiakapitali või osakapitali sissemakseteks või kapitali suurendamiseks;
  5) põhivara, mille väärtus on suurem kui 5000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valdaja, kui võõrandatava vara jääkmaksumus on alla 640 euro (välja arvatud kinnisvara ja ehitised kui vallasasjad). Hallatavate asutuste vallavara valdaja võib võõrandada vallavara ainult vallavalitsuse loal ja määratud viisil, kui võõrandatakse vallasvara, mille jääkväärtus on 640 eurot kuni 3200 eurot (välja arvatud kinnisvara ja ehitised kui vallasasjad).

  (3) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandatakse vallavara, mille väärtus on kuni 5000 eurot.

§ 21.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hindade eest;
  2) enampakkumisel: suulisel või kirjalikul, eelläbirääkimistega või elektroonilisel enampakkumisel

  (2) Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) müüdava vara jääkväärtus ei ületa 3200 eurot;
  2) varaks on kaubad, mille hind on tariifidega määratud;
  3) vara müümine enampakkumise korras ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara müüakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamata ei ole võimalik;
  5) võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  6) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  7) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja rendilepingu järgi on rentnikul vara väljaostu õigus;
  8) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  9) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse.

  (3) Vallavara tasuta või alandatud hinna eest müümine võib toimuda, kui vara võõrandatakse heategevuslikel eesmärkidel, avalikes huvides, samuti hariduse-, kultuuri- või hoolekandealastel eesmärkidel.

  (4) Muudel juhtudel võõrandatakse vara eelläbirääkimistega pakkumise või enampakkumise korras. Eelläbirääkimistega pakkumisel müüakse vallavara juhul, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast. Teistel juhtudel võõrandatakse vara enampakkumise korras.

  (5) Vallavara müümisel eelläbirääkimistega pakkumisel võivad lisatingimusteks olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) muinsuskaitsealaste tingimuste täitmine.

  (6) Vallavolikogul ja vallavalitsusel on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 22.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi (kasutusvaldus ja kasutusõigus), reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides.

  (3) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;

§ 23.   Vallavara koormamise otsustamine ja koormise seadmise põhimõtted

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise, hoonestusõiguse või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

  (2) Isikliku servituudi seadmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva või rajatava tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks ja avaliku huvides valla kasuks;
  2) vallavalitsus, kui vallavara antakse kasutusse kuni seitsmeks aastaks;
  3) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Sellekohast avalikku huvi peab põhjendama.

  (4) Isikliku servituudi seadmise korraldab vallavalitsus, vallavara koormamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või tema volitatud isik.

§ 24.   Servituudi seadmine valla kasuks

  (1) Valla kasuks kinnisasjale isikliku servituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Valla kasuks kinnisasjale isikliku servituudi või sundvalduse seadmise otsustab vallavalitsus:
  1) kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva või rajatava tehnovõrgu või muu rajatise kasutamiseks (s.h hooldamiseks, teenindamiseks jmt);
  2) kui maa omanik ei ole nõus leppima kokku piiratud asjaõiguse seadmises teealuse maa kasutamiseks, lähtudes ehitusseadustiku ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduses sätestatust.

§ 25.   Hoonestusõiguse seadmine ja lõpetamine

  (1) Hoonestusõigust võib seada hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

  (2) Hoonestusõigust võib seada pakkumise teel või otsustuskorras. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingute kasuks;
  2) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Hoonestusõiguse seadmise ja lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (4) Hoonestusõiguse seadmisel ei või hoonestusõiguse tähtaeg olla üle viiekümne aasta, v.a juhud, mil hoonestaja peab hoonestusõiguse lepingu kohaselt teostama kinnisasjal või selle abil teatud töid valla huvides, mille tähtaeg ületab viitkümmend aastat. Hoonestusõiguse tähtaeg ei või siiski ületada üheksakümmend üheksat aastat.

  (5) Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine toimub alljärgnevalt:
  1) hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel;
  2) hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel korraldab vallavalitsus kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil ning määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse;
  3) hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes võtab vallavolikogu valitsuse ettepanekul vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks või enampakkumise korraldamiseks.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA LOOTUSETUTE VÕLGADE KUSTUTAMINE 

§ 26.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele ja vajadusel hävitatakse, kui:
  1) vara ei ole enam vajalik, on muutunud kasutamiskõlbmatuks ning selle võõrandamine ei ole võimalik ning säilitamine on ebaotstarbekas;
  2) vara ei ole enam vajalik ning selle võõrandamine ei õnnestunud;
  3) ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav;
  4) vallavara valdus lõpeb muul viisil.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valdaja mahakandmise akti vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjale.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara jääkväärtus on suurem kui 3000 eurot. Kuni 3000 euro suuruse jääkväärtusega vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus.

§ 27.   Nõuetest loobumine ja lootusetute võlgade kustutamine

  (1) Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõue on kuni 3000 eurot, see on lootusetu ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

  (2) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus. Vallavalitsuse raamatupidamine koostab iga kvartal võlgnike nimekirja ja teostab esialgu tasumata nõude sissenõudmise telefoni teel, kirja teel või otsese kontakti teel võlgnikuga ning võlgade mittetasumisel esitab dokumendid võlgade sissenõudmiseks kohtu korras.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 28.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 26.06.2013 määrus nr 90 „Anija vallavara valitsemise kord“.

§ 29.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json