HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õru Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 7

Õru Lasteaed-Algkooli põhimäärus

Vastu võetud 17.08.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimetus

  Asutuse ametlik nimetus on Õru Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Asutuse asukoht

  Lasteasutuse asukoht ja aadress on, Õru keskus, Valga vald, 67109 Valgamaa.

§ 3.   Asutuse tegutsemiskoht

  Lasteasutuse tegutsemiskohaks on kahel erineval territooriumil asuvad lasteaia- ja kooli hooned ning territooriumid.

§ 4.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Õru Lasteaed-Algkool (edaspidi lasteasutus) on Valga vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa alusel.

  (2) Lasteasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, haridus- ja teadusministri määrustest, käesolevast põhimäärusest ning muudest õigus- ja haldusaktidest.

  (3) Andmed lasteasutuse kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 5.   Asutuse tegutsemise vorm

  (1) Koolieelne lasteasutus ja algkool (edaspidi lasteasutus), mis tegutsevad ühe asutusena jagunedes struktuurselt lasteaia ja kooli osaks.

  (2) Lasteasutuse põhiülesandeks on:
  1) alushariduse andmine 1,5 -7- aastastele lastele liitrühmas;
  2) üldhariduse andmine põhikooli 1.- 4. klassini statsionaarses õppevormis.

2. peatükk Asutuse hoolekogu ja direktori ülesanded 

§ 6.   Asutuse hoolekogu ülesanded

  (1) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb lasteasutuse pidajale ettepanekuid õppeasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
  1) otsustab nõusoleku andmise või mitteandmise, kui soovitakse muuta riikliku õppekava kohustuslike õppeainete ja läbivate teemade nimistut ning muuta tunnijaotusplaani riiklikes õppekavades sätestatud tingimustel ja korras;
  2) otsustab sisehindamise aruande kooskõlastamise või kooskõlastuse mitteandmise enne selle kinnitamist volikogus;
  3) avaldab arvamust õppekava ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  4) avaldab arvamust lasteaeda ja kooli vastvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta enne selle kehtestamist;
  5) avaldab arvamust arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
  6) avaldab arvamust põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne selle kinnitamist;
  7) avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta enne selle kinnitamist;
  8) avaldab arvamust lasteaia ja kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
  9) avaldab arvamust lasteaed - algkooli eelarve projekti kohta vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt enne selle kinnitamist;
  10) teeb ettepaneku lasteaed - algkooli pidajale pikapäevarühma moodustamiseks ja pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks;
  11) teeb ettepanekuid tasuta pakutava toiduvaliku osas, mis soodustab tervislikku toitumist;
  12) on abiks lasteasutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  13) on abiks arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel;
  14) osaleb arengukava väljatöötamisel tervisealastes küsimustes;
  15) arutab õpilase vanemaga õpilase käitumist eesmärgiga mõjutada kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama tagamaks kooli turvalisust;
  16) kehtestab pedagoogide ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra direktori ettepanekul;
  17) lahendab õpilaste vanemate esitatud õpetamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusküsimusi
  18) hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline, millest enamuse moodustavad vanemad.

§ 7.   Direktori ülesanded:

  (1) Täidab talle seadustes ja nende alusel õigus - ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe - ja kasvatustegevuse ja muude õppeasutuses läbiviidavate tegevuste, õppeasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Esindab lasteaeda ja kooli ja tegutseb lasteasutuse nimel, teeb lasteasutuse eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajate töölepingud.

  (4) Direktori tööülesanded on kirjeldatud töölepingus ja ametijuhendis.

  (5) Täidab kõiki Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja Koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesandeid nimetatud seaduste tingimustel ja korras.

  (6) Lisaks täidab direktori ülesandeid, mis tulenevad erinevatest seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, mis reguleerivad erinevaid koolieelse lasteasutuse ja koolielu valdkondi.

3. peatükk Õppe ja kasvatuse korraldus 

§ 8.   Õppe ja kasvatuse eesmärgid ja ülesanded

  Õppe ja kasvatuse eesmärgid ja ülesanded on:
  1) luua tingimused kõigi laste arenguks sõltumata tema võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest võimalustest, tervislikust seisundist;
  2) võimaldada igale lapsele tema individuaalsust arvestav eakohane, võimetele vastav, füüsiline areng, vaimne ja sotsiaalne areng;
  3) arendada last kui tervikut - ühendades mängu, kasvatuse, praktiliste tegevuste ja õpetuse abil lapse mõistuse ja hinge;
  4) toetada lapse igakülgset arengut, pöörates aktiivset tähelepanu tervise- ja liikumiskasvatusele ja väärtuste arendamisele;
  5) aidata lapsel kujuneda endast, kodust, perekonnast ja kaasinimestest lugupidavaks isiksuseks, kes hindab ilu ja headust ning hoiab loodust ja eluskeskkonda.

§ 9.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus algkoolis

  (1) Õppeaasta algab esimesel septembril.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodist ning koolivaheaegadest. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva (35 õppenädalat). Koolivaheajad on määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (3) Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse algkooli õppekavaga.

  (4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal ja trimestrid.

  (5) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kindlaks tunniplaanis, mille kinnitab direktor. Koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse sätestab päevakava.

  (6) Algkool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.

  (7) Algkool võimaldab õpilastele logopeedilist ja õpiabi.

§ 10.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus lasteaias

  (1) Lasteaial on lasteaia õppekava alusel koostatud tegevus- ja päevakava.

  (2) Lasteaia tegevuse ja päevakava kinnitab õppenõukogu ettepanekul direktor.

§ 11.   Õppekeel

  Lasteasutuses toimub õpe eesti keeles.

§ 12.   Lasteasutuse ja kodu koostöö

  (1) Lasteasutuse ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub lasteasutuse juhtkond vähemalt üks kord aastas kokku lastevanemate üldkoosoleku.

  (2) Lastevanemate koosolekul on õigusteha direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.

  (3) Arenguvestlus viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaasta jooksul, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine.

  (4) Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa lapsevanem (eestkostja, hooldaja) ja õpilase klassijuhataja, kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid ning vajadusel vallavalitsuse esindaja.

  (5) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse õppenõukoguga ja hoolekoguga ning selle kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 13.   Laste ning õpilaste vastuvõtt ja väljaarvamine

  (1) Lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamine toimub vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (2) Õpilaste vastuvõtt algkooli toimub lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Õpilase kooli nimekirjast kustutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib algkoolist välja arvata lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning seda kinnitab kooli teatis.

  (5) Laste lasteaeda ja õpilaste algkooli vastuvõtmise ning väljaarvamise vormistab direktor oma käskkirjaga.

4. peatükk Laste, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 14.   Lasteaialaste ja nende vanemate õigused ning kohustused

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale ning õpetaja igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Laste lasteasutusse vastuvõtt ja sealt väljaarvamine toimub vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

  (3) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava ja kodukorda järgides;
  2) aidata kaasa ja teha ettepanekuid ning nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teaduministeeriumi või lastekaitseorganisatsiooni poole;
  6) osaleda ja teha ettepanekuid lastevanemate koosolekute kokkukutsumiseks.

  (4) Vanematel on kohustus:
  1) luua oma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidada lasteasutuse päevakavast ja kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) arvestada õpetajate ettepanekuid lapse kasvatamisel ja tervise edendamisel;
  4) tasuda igakuiselt lapse toidukulu ja vallavolikogu kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetav osa;
  5) informeerida rühma õpetajat lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
  6) osaleda arenguvestlusel;
  7) võtta osa laste vanemate koosolekust.

§ 15.   Õpilaste ja nende vanemate õigused ning kohustused

  (1) Õpilastel on õigus:
  1) saada õppekava täitmiseks tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti, mille kasutamise ja tagastamise kord on sätestatud lasteasutuse kodukorras;
  2) saada õpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma hinnete ja hindamise korra põhimõtete kohta ning saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  3) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma lasteasutuse rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
  4) osaleda lasteasutuses tegutsevate huviringide töös;
  5) osa võtta lasteasutuses korraldatud õpilasüritustest;
  6) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Õpilastele avaldatakse tunnustust ja laitust haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras ettenähtud korras.

  (3) Õpilastel on kohustus:
  1) osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
  2) täita kodukorda ning kanda vastutust selle rikkumise eest;
  3) suhtuda lugupidavalt kõikidesse inimestesse ning käituda väärikalt;
  4) hoida korras oma välimus, lasteasutuse ruumid ja ümbrus;
  5) osaleda vastavalt oma eale ja võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  6) hoida loodust ja suhtuda säästlikult keskkonda;
  7) hoida kooli head mainet;
  8) hoida kooli kasutuses olevat vara, tagastada temale tasuta kasutada antud õppevahendid õigeaegselt.

  (4) Vanematel on õigus:
  1) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilaste õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma lapse hinnete ja õppimise ning koolist puudumise kohta;
  3) osaleda lasteasutuse töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud vanemate kaudu;
  4) pöörduda kasvatamist, õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks õppenõukogu, hoolekogu, direktori, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  5) nõuda klassi lastevanemate koosoleku kokkukutsumist vähemalt üks kord aastas.

  (5) Vanematel on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused koolikohustuse täitmiseks ja kodus õppimiseks ning tagada lapse koolikohustuse täitmine seadusega sätestatud korras koostöös kooli ja vallavalitsusega;
  2) teavitada lasteasutust õpilase puudumisest ja selle põhjusest hiljemalt õppetööst puudumise esimesel õppepäeval;
  3) hüvitada õpilase poolt koolile tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud varaline kahju täies ulatuses vastavalt kahju suurusele;
  4) osaleda arenguvestlusel
  5) osaleda lastevanemate koosolekul vähemalt üks kord õppeaasta jooksul.

5. peatükk Lasteasutuse töötajate õigused ja kohustused 

§ 16.   Lasteasutuse töötajad

  Lasteasutuse töötajad on direktor, õpetajad ning õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ja teenindav personal.

§ 17.   Töötajate koosseisu määramine

  (1) Lasteasutuse töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavalitsuse poolt, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate ja lasteasutuse personali miinimumkoosseisu.

  (2) Lasteasutuse töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (3) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatustöö alal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu.

§ 18.   Töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteasutuse töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega.

  (2) Lasteasutuse töötajatel on õigus:
  1) täiendada oma teadmisi ametialastel täienduskursustel;
  2) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

  (3) Õpetajatel on kohustus:
  1) vastastikusele lugupidamisele ning üksteisemõistmisele toetuvas koostöös laste ja nende koduga luua tingimused laste kasvamiseks, arenemiseks ja õppimiseks;
  2) vastutada lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteasutuses viibimise ajal;
  3) tagada kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava täitmine ning järgimine;
  4) nõustada lapsevanemaid pedagoogikaküsimustes;
  5) viia läbi üks kord aastas lapse arengu toetamiseks arenguvestlus.

  (4) Lasteasutuse töötajatel on kohustus:
  1) tagada lasteasutuse häireteta töö, majanduslik teenindamine, pedagoogide abistamine;
  2) tagada laste tervislik ja mitmekülgne toitlustamine;
  3) tagada lasteasutuse vara säästlik kasutamine, säilimine ning selle korrashoid;
  4) jälgida lasteasutuse territooriumi, ruumide ja sisseseadete seisukorda, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendada abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

6. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 19.   Majandamise alused

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve Valga valla eelarves, mille tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest ja Valga valla eelarvest.

  (2) Lasteasutuse vara moodustavad Valga vallalt talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud valla vara.

  (3) Lasteasutus kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Valga Vallavalitsuse õigusaktide kohaselt.

  (4) Lasteasutus võib tema kasutusse antud vara üürida vallavalitsuse kehtestatud korra alusel ning korraldada lasteasutuses tasulisi üritusi (peoõhtuid, ekskursioone jmt) kooskõlastades need vallavalitsusega.

§ 20.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteasutuse asjaajamise kord tugineb Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetele alustele. Kooli asjaajamise korra kehtestab direktor.

  (2) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmisel ja pidamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusest.

  (3) Lasteasutuse esitab aruandeid oma tegevuse kohta õigusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja tähtaegadel.

7. peatükk Sisehindamine ja järelevalve 

§ 21.   Sisehindamine

  (1) Sisehindamise eesmärk on tagada laste ja õpilaste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev kaasajastamine ning igakülgne areng. Sisehindamine on pidev protsess, millest lähtuvalt koostatakse lasteasutuse arengukava tegevuskava, selgitades välja tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (2) Lasteasutus koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord arengukava jooksul. Sisehindamise aruanne edastatakse kooskõlastamiseks vallavalitsusele ja hoolekogule ning aruande kinnitab direktor.

  (3) Sisehindamise korra kehtestab direktor.

  (4) Nõustamine sisehindamise küsimustes toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 22.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet teostab Haridus- ja Teadusministeerium õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse kui asutuse ja tema juhi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 23.   Ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

  (1) Lasteasutuse ümberkorralduse korraldab ja kujundab Valga Vallavolikogu otsusel Valga Vallavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutusega seotud lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) ümberkorralduste tõttu haridussüsteemis;
  2) finantseerimisvõimaluste suurenemise või vähenemise tõttu;
  3) koolinõudluse suurenemisel või vähenemisel vallas;
  4) muudel seadusest või riiklikust regionaalpoliitikast tulenevatel juhtudel.

  (3) Lasteasutuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine peab toimuma pärast õppeperioodi lõppu.

§ 24.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse tegevuse lõpetab Valga Vallavolikogu otsusel vallavalitsus. Tegevuse lõpetamise otsus tuleb teha arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutusega seotud lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.

  (2) Lasteaed-algkooli tegevus lõpetatakse, kui:
  1) riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta algkooli õppetase riikliku õppekavaga kehtestatud nõuetele;
  2) lasteasutust ei ole võimalik finantseerida;
  3) koolitusload on tühistatud;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (3) Tegevus lõpetatakse pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Tegevuse lõpetamise järel tagab vallavalitsus lasteaialastele/õpilastele võimaluse teenuse kasutamiseks/õppimiseks teises haridusasutuses.

9. peatükk Lõppsätted 

§ 25.   Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja vallavalitsus või lasteasutuse direktor.

  (2) Lasteasutuse põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks lasteasutuse hoolekogule ja õppenõukogule.

  (3) Põhimääruse kinnitab ja muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (4) Tunnistada kehtetuks 29.12.2010 Õru Vallavolikogu määrus nr 11 „Õru Lasteaed-Algkooli põhimääruse kinnitamine“.

Külliki Siilak
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json