HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu hüvitamise kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 10

Õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu hüvitamise kord

Vastu võetud 28.08.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja ühistranspordiseaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Rõuge vallas (edaspidi vald ) elavatele statsionaarses õppevormis põhiharidust ja üldkeskharidust omandavatele õpilastele transpordi korraldamine ja sõidukulude hüvitamine kodu ja elukohajärgse kooli vahel.

  (2) Sõidukulud hüvitatakse õppetöö perioodil.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) valla õpilasliin- liinid, millel teostatakse õpilaste transporti kindlatel kellaaegadel põhikoolides õppivatele kooli teeninduspiirkonna õpilastele;
  2) sõidutoetus - õpilaste õppeasutusse ja õppeasutusest koju sõidu kulude hüvitamine;
  3) ühiskaart - kaart, mis annab õiguse sõita avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel.

§ 3.   Õpilasliini korraldamine

  (1) Vallavalitsus sõlmib vajadusel õpilasliine teenindavate vedajatega vastavalt riigihanke tulemustele hankelepingu.

  (2) Õpilasliinide sõiduplaanid avalikustatakse valla veebilehel ja valla koolide veebilehtedel.

  (3) Õpilasliini sõiduplaani võib muuta, kui vedajat ja lapsevanemaid on teavitatud.

  (4) Õpilasliinidega võivad lisaks tasuta sõita lasteaialapsed koos täiskasvanud saatjaga koolieelsesse lasteasutusse tingimustel, et koolieelne lasteasutus jääb õpilasliini marsruudile ning bussis on vabu kohti.

§ 4.   Sõidukulu hüvitamine

  (1) Kui õpilane, kelle koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit, ei saa kasutada Rõuge valla põhikooli sõiduks ühistransporti või valla õpilasliini ja kasutab selleks vanemate poolt organiseeritud transporti (sõiduauto), hüvitatakse sõit igakuiselt õpilase elukohast lähimasse Rõuge valla kooli. Hüvitise suuruse arvutamise aluseks on läbitud kilometraaž ja keskmine kütusekulu, mille kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Rahvastikuregistri andmetel Rõuge vallas elavatele, kuid väljaspool valda asuvates põhikoolides õppivatele õpilastele kompenseeritakse sõidukulud kooli ja koolist koju nende elukohast lähima põhikoolini esitatud taotluse ja sõidupiletite alusel, juhul kui koolitee on pikem kui 3 kilomeetrit ning õpilasliini kasutamine ei ole võimalik.

  (3) Võru maakonnas üldkeskharidust omandatavatele õpilastele tagatakse sõidusoodustuse õigus ühiskaardiga.

  (4) Väljaspool Võru maakonda üld keskharidust omandavale õpilasele sõidukulu hüvitamisel seatakse piirang hüvitatavate sõidukordade arvule ning hüvitatakse kaks sõidukorda nädalas sõidupiletite alusel.

  (5) Kui elukohajärgse kohaliku omavalitsuse territooriumil ei ole võimalik korraldada koolivälise nõustamismeeskonna soovituse kohast õpet, loob vald koostöös teiste koolide ja nende pidajatega õpilasele hariduse omandamise võimalused ning korraldab transpordi või hüvitab õpilase sõidukulud taotluse alusel. Hüvitise suuruse arvutamise aluseks on läbitud kilometraaž ja keskmine kütusekulu, mille kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 5.   Ühiskaardi taotlemine

  (1) Ühiskaardi taotlemiseks esitab õpilane või õpilase seaduslik esindaja taotluse haridus- ja kultuuriosakonnale.

  (2) Ühiskaart hüvitatakse taotlejale ühekordselt.

§ 6.   Sõidukulu hüvitamise taotlemine ja maksmine

  (1) Taotluse õpilase sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või õpilane.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul tuleb hüvitise taotlemiseks esitada haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohane taotlus.

  (3) Sõidukulu hüvitamiseks esitatakse taotlus hiljemalt järgneva kuu 20. kuupäevaks koos bussipiletite või kütusekulu dokumendiga. Kuludokumentidel peab olema loetav kuupäev ja hind.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib taotluse sisu ja õppetöös osalemist EHIS-e andmete alusel ja esitab finantsosakonnale väljamaksmiseks.

  (5) Hüvitise taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

  (6) Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel õigus väljamakstud hüvitis tagasi nõuda.

  (7) Sõidukulu hüvitamise taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Sõidukulude hüvitamise erijuhud

  Käesolevas määruses reguleerimata erijuhtumite puhul otsustab sõidukulude hüvitamise vallavalitsus kirjaliku taotluse alusel.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Varstu Vallavolikogu 15.09.2015 määrus nr 14 „Õpilaste sõidutoetuse määramise ja väljamaksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Rõuge Vallavolikogu 29.09.2010 määrus nr 22 „Õpilaste sõidukompensatsiooni määramise ja väljamaksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Haanja Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 5 „Õpilaste sõidusoodustused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Mõniste Vallavolikogu 30.12.2011 määrus nr 1-1.5/12 „Õpilaste sõidutoetuse taotlemise ja andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json