Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2018, 12

Tiheasustusalal üksikpuude raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.08.2018 nr 22

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, looduskaitseseaduse § 45 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse tiheasustusaladel üksikpuude raiumiseks loa (edaspidi raieloa) andmise tingimused ja kord.

  (2) Määrust kohaldatakse üksikpuude raiumisel või puuvõra kärpimisel rohkem kui 50% võra suurusest.

  (3) Üksikpuu (edaspidi puu) käesoleva määruse tähenduses on tiheasustusalal kasvav puu, mille rinnasdiameeter (puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast) on rohkem kui 15 sentimeetrit, välja arvatud viljapuud ja puud, mis moodustavad metsa metsaseaduse tähenduses.

  (4) Määrust ei kohaldata:
  1) tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudva ohtliku puu eemaldamisel;
  2) täielikult kuivanud puu raiumisel.

  (5) Tiheasustusala käesoleva korra tähenduses on aleviku selgelt piiritletud kompaktse hoonestusega olemasolev või planeeritav territooriumi osa.

§ 2.   Raieloa taotlemine

  (1) Raieloa taotlemiseks esitatakse Toila Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)kirjalik raieloa taotlus , milles märgitakse ära järgmised andmed:
  1) andmed taotleja või volitatud isiku kohta (nimi, postiaadress, juriidilise isiku puhul firma nimi ja registrikood, esindaja volitus, kontaktandmed);
  2) omandisuhe;
  3) raiutava(te) puu(de) asukoht, puude liik, arv ja raie põhjus;
  4) puu äranäitamist asendiplaan või joonis puu asukoha selgitamiseks;
  5) kinnitust selle kohta, et puu raiumisel järgitakse ohutusnõudeid ning tagatakse puu raiumise järel heakord.

  (2) Kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on vaja saada nõusolek puu raiumiseks kaitstava loodusobjekti valitsejalt.

  (3) Kui puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis on vaja saada õusolek Muinsuskaitseametilt.

  (4) Kui puu asub vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud veekaitsevööndis on vaja saada nõusolek maakonna keskkonnateenistuselt. Nimetatud nõusolekute koopiad lisatakse raieloa taotlusele.

  (5) Ehitusprojekti kohaselt raiumisele määratud puu raiumiseks antakse luba koos ehitusloaga ning käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud taotlust selleks esitama ei pea.

§ 3.   Raieloa taotluse esitaja

  (1) Puude raieloa esitab kinnistu omanik või esindaja volituse alusel.

  (2) Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab puude raieloa taotluse maad haldav isik või asutus.

  (3) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mis on kaasomandis, peab taotlusele olema lisatud kõigi kaasomanike nõusolek.

  (4) Kui puu, mida soovitakse raiuda, kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud korteriühistu, peab taotlusele lisama vastava ühistu pädeva organi nõusoleku.

  (5) Puu kasvukoha kinnistu naaberkinnistu omanik või omaniku esindaja või muu käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud isik, kui taotletakse üle piiri ulatuvate puu okste kõrvaldamist asjaõigusseaduse § 149 lõike 1 tähenduses ning sellega vähendatakse puu võra rohkem kui 25%. Taotlusele tuleb lisada dokumendid, mis tõendavad, et asjaõigusseaduse § 149 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud.

§ 4.   Raieloa taotluse menetlemine ja raieloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse spetsialist.

  (2) Raieloa andmise menetluses vastav spetsialist:
  1) kontrollib taotluses ja sellele lisatud dokumentides märgitud andmete ja asjaolude õigsust;
  2) nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid andmeid ja selgitusi;
  3) vaatab taotluses märgitud puu üle selle kasvukohas ning hindab raiumise vajalikkust ja põhjendatust;
  4) kaasab vajadusel puu ülevaatamisse ja raiumise vajalikkuse hindamisse eksperte või teisi ametiasutuse ametnikke;
  5) otsustab raieloa andmise või teatab kirjalikult põhjendatud keeldumise 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (3) Valla spetsialistil on õigus:
  1) nõuda taotlejalt täiendavaid tõendeid puu raiumise põhjendamiseks (dendroloogi või muu eksperdi hinnang puu seisundi, selle väheväärtuslikkuse või ohtlikkuse kohta vms);
  2) teha taotlejale ettepanek uue puu (puude) istutamiseks ning määrata istutatava puu liik, istutuskoht ja istutamise tähtaeg.

  (4) Valla spetsialist võib raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid või keeldub nõutavate andmete esitamisest;
  2) kaitstava loodusobjekti valitseja või Muinsuskaitseamet ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks, kuid selline nõusolek on õigusaktide alusel nõutav;
  3) puu raiumise soov ei ole piisavalt põhjendatud;
  4) puu on dendroloogiliselt väärtuslik, terve, elujõuline ning ohutu ümbritsevale keskkonnale, inimeste tervisele ja varale;
  5) puu raiumine on vastuolus kehtiva detailplaneeringu või haljastusprojektiga;
  6) raieluba taotletakse puu raiumiseks lindude pesitsusajal ning raieloas märgitud puul asub lindude pesitsuskoht;
  7) puu on riikliku kaitse all;
  8) muudel juhtudel, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid ning avalike huvide ja erahuvide kaalumise tulemusi.

  (5) Juhul, kui taotluses nimetatud puu raiumise põhjus on võimalik kõrvaldada puu üksikute okste eemaldamise või võra kärpimisega, on valla spetsialistil õigus puu likvideerimiseks taotletud raieloa andmise või raieloa andmisest keeldumise asemel anda raieluba puu võra kärpimiseks.

  (6) Raieloa väljastab või raieloa andmisest keeldumise haldusakti annab spetsialist 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja kõigi selle juurde nõutavate dokumentide esitamisest arvates.

  (7) Raieloas märgitakse vähemalt:
  1) raieloa nr ja väljastamise kuupäev;
  2) raieloa saaja andmed;
  3) raiutava(te) puu(de) liik ja arv ning asukoht;
  4) raiekoha koristamine;
  5) raieloa kehtivuse aeg, mille kestvus võib olla mitte rohkem kui 3 kuud;
  6) raieloa väljastaja nimi, allkiri.

  (8) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (9) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

§ 5.   Raietöö tegemine

  (1) Puude raiumise, raietööde tehniliselt õige teostamise (side- ja elektriliine vigastamata), raiese äraveo ja raiekoha koristamise eest vastutab raieloa saaja. Raiekoha koristamisel järgida Toila valla heakorraeeskirja.

  (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Raiekoha korrastamata jätmisel teeb valla spetsialist raieloa omanikule ettekirjutuse, milles määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Raietööga kolmandatele isikutele kahju tekitamise ja ebamugavuste põhjustamise, avaliku korra rikkumise või keskkonnale kahju tekitamise eest vastutab isik, kellele raieluba väljastati.

  (4) Vajadusel tuleb kooskõlastada raietööde algus maapealsete rajatiste valdajate või haldajatega (elektri- ja sideliinid, tänavavalgustus).

§ 6.   Vastutus

  Puu(de) (v.a viljapuu) ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja looduskaitseseaduses ettenähtud korras.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistada Toila Vallavolikogu 16. märtsi 2005. a määrus nr 55 „Toila valla tiheasustusalal raielubade väljaandmise tingimused ja kord”.

  (2) Kehtetuks tunnistada Kohtla-Nõmme Vallavolikogu 29. aprilli 2013. a määrus nr 10 „Raieloa andmise kord”.

Roland Peets
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json