EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2021, 3

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 11.11.2004 nr 24
jõustumine 01.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.09.201001.01.2011
16.01.2014RT IV, 24.01.2014, 827.01.2014
19.08.2021RT IV, 31.08.2021, 101.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10 alusel.

§ 1.   Reklaamimaks ja maksu objekt

  (1) Reklaamimaks on Saku valla territooriumil reklaami avaldamise eest käesolevas määruses sätestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel tasumisele kuuluv maks (edaspidi maks).

  (2) Maksu objekt on Saku valla territooriumile, samuti Saku valla territooriumil elunevatele füüsilistele ja asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud reklaam ja kuulutus (edaspidi reklaam).

  (3) Enesereklaam käesoleva määruse tähenduses on füüsilise või juriidilise isiku ärinime või logoga silt, tahvel või lipp, mis on paigaldatud tema valduses olevale hoonele või territooriumile.

  (4) Reklaami paigaldamise õiguse annab taotluse alusel Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Juhul, kui reklaami soovitakse paigaldada kolmanda isiku omandis asuvale territooriumile, on reklaami paigaldaja kohustatud reklaami paigaldamise eelnevalt kooskõlastama maa omanikuga, samuti tee omanikuga juhul, kui reklaam paigaldatakse tee kaitsevööndi alale.

§ 2.   Maksumaksja

  Maksumaksja on füüsiline või juriidiline isik, kes on paigaldanud käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud reklaami.

§ 3.   Maksumäär

  (1) Üldine maksumäär on 0,4 eurot päevas reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta.
[RT IV, 31.08.2021, 1 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Diferentseeritud maksumäärad on:
  1) Alkohoolsetele jookidele kohaldatakse maksusumma arvutamisel koefitsienti 2,5.
  2) Enesereklaamile kohaldatakse maksusumma arvutamisel koefitsienti 0,1.

§ 4.   Maksusumma arvutamine

  (1) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaamipinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta ja reklaami eksponeerimise aeg päevades.

  (2) Ühest ruutmeetrist väiksema reklaami pinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

  (3) Ühest ruutmeetrist suurema reklaami pinna suurus näidatakse ruutmeetrites ühe komakohaga.

  (4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse ühe sendi täpsuseni kolmanda komakoha järgi. 
(Muudetud Saku Vallavolikogu 16.09.2010 määrusega nr 21 – jõust. 01.01.2011)

§ 5.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on kvartal.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ning lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 6.   Maksuhaldur

  Maksuhaldur on vallavalitsus, kes juhindub maksu kogumisel “Maksukorralduse seadusest”.

§ 7.   Maksudeklaratsioon

  (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni hiljemalt reklaami paigaldamise kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks ja edaspidi maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (2) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud reklaami kohta võib maksumaksja esitada ühe maksudeklaratsiooni.

  (3) Maksudeklaratsioon antakse üle maksuhalduri ametiruumides, saadetakse posti teel või elektroonset andmesidet kasutades (digitaalselt allkirjastatud).

  (4) Maksudeklaratsioonile tehakse märge maksudeklaratsiooni laekumise kuupäeva kohta.

§ 8.   Maksu tasumine

  (1) Maksu tasumise tähtaeg on maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev.

  (2) Maksumaksja arvutab tasumisele kuuluva maksusumma käesoleva määruse § 4 lõike 1 alusel ja tasub selle vallavalitsuse pangakontole.

§ 9.   Maksuvabastused

  Maksuga ei maksustata:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
  2) erakondade ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
  3) inimeste poolt vahetult teostatavat reklaami (kostüümide kandmine, trükiste jagamine jm);
  4) muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
  5) kaubanduslikku teavet “Kaubandustegevuse seaduse” tähenduses;
  6) reklaami kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms esemed) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljapoole siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
  7) krediidiasutuse nime ja logo paigaldamist sularahaautomaadi asukoha tähisena ja reklaami sularahaautomaadi ekraanil;
  8) “Ehitusseaduse” § 29 lõike 2 punktis 3 nimetatud informatsioonitahvlil sisalduvat teavet, samuti ehitusettevõtja logo, nime ja kontaktandmete paigaldamist ehituse piirdele;
  9) annetaja reklaami mängu- ja spordirajatistel.
[RT IV, 24.01.2014, 8 - jõust. 27.01.2014]

§ 10.   Vastutus

  Käesoleva määrusega seotud maksuõiguserikkumiste eest kohaldatakse “Maksukorralduse seaduses” ettenähtud karistusi.

§ 11.   Rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale nr 1.

  (3) Kinnitada reklaami paigaldamise taotluse vorm vastavalt lisale nr 2.

  (4) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Lisa 1 REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON

Lisa 2 REKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLUS

/otsingu_soovitused.json