HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2021, 13

Kohtla-Nõmme Kooli põhimäärus

Vastu võetud 31.10.2018 nr 35
RT IV, 13.11.2018, 9
jõustumine 16.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2019RT IV, 08.02.2019, 711.02.2019
25.06.2019RT IV, 05.07.2019, 315.07.2019
25.08.2021RT IV, 31.08.2021, 903.09.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli nimetus on Kohtla-Nõmme Kool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemise vorm

  (1) Kooli aadress on Kooli 6, Kohtla-Nõmme alev Toila vald Ida-Virumaa, sihtnumber on 30503.

  (2) Kooli tegutsemiskohaks on kooli asukoha aadressil asuvad hooned ja territoorium.

  (3) Kool on Toila valla hallatav munitsipaalõppeasutus alus- ja põhihariduse omandamiseks.

  (4) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (5) Kool on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Toila valla haldusterritoorium.

  (2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta õpilasi väljaspool teeninduspiirkonda.

  (3) Vabade kohtade olemasolul on lasteasutusse õigus vastu võtta lapsi väljaspool teeninduspiirkonda.
[RT IV, 31.08.2021, 9 - jõust. 03.09.2021]

§ 4.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika ja pitsat.

  (2) Sümboolika kasutamise korra kehtestab kooli direktor.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE KORRALDUS 

§ 5.   Koolis omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Koolis toimub õppetegevus
  1) Lasteaiarühmades, mis võimaldavad hoidu ja alushariduse omandamist lastele vanuses 1,5 kuni 7 eluaastani.
  2) Põhikooli I, II ja III kooliastmes, mis võimaldab omandada riiklikus õppekavas kehtestatud põhihariduse standardile vastava hariduse.

  (2) Koolis õpetatavad valikõppeained määratakse riiklike õppekavade alusel koostatud ja kooli direktori kinnitatud kooli õppekavas.

  (3) Koolis toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles statsionaarses õppevormis.

  (4) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse osas lähtutakse koolieelse lasteasutuse seadusest ja põhikooli osas põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

§ 6.   Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

  Kooli direktor võib vastavalt vajadusele moodustada hariduslike erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi.

§ 7.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas moodustatakse ringe.

  (2) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (3) Õppekavavälise tegevuse töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (4) Kooli juures tegutsevad aine- ja huvialaringid (edaspidi ringid), mis võivad olla nii tasulised kui tasuta. Tasuliste ringide osalustasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (5) Huvialaringide moodustamisel arvestatakse eelarveliste vahendite olemasolu, kooli võimalusi, õpilaste ja nende vanemate soove. Uue ringi moodustamiseks annab nõusoleku vallavalitsus.

  (6) Kohtla-Nõmme Kooli juures võib tegutseda pikapäevarühm.

  (7) Kool võib õppekava väliselt korraldada:
  1) toitlustamist, sealhulgas õppurite täiendavat toitlustamist;
  2) huvitegevust erinevates vormides, sh ringides, treening-gruppides ja muudes vormides;
  3) näitusi, kontserte, võistlusi;
  4) ruumide rentimist ja majutust.

  (8) Õppekavaväline tegevus võib olla tasuline.

§ 8.   Kooli raamatukogu

  (1) Koolil on oma raamatukogu.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude informatsiooni kandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ja lugemishuvi.

3. peatükk KOOLI JA LASTEAEDA VASTUVÕTT 

§ 9.   Kooli ja lasteaeda vastuvõtt

  (1) Laste vastuvõtt lasteaiarühmadesse toimub vanema- või eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Kooli klassidesse võetakse õpilasi vanema- või eestkostja kirjaliku avalduse alusel lähtudes kehtivast seadusandlusest.

4. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 10.   Struktuur

  (1) Lasteaia osas moodustab direktor vastavalt vajadusele ja valla eelarvelistele võimalustele kuni neli rühma lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduses kehtestatust.
[RT IV, 31.08.2021, 9 - jõust. 03.09.2021]

  (2) Kool töötab üheksa klassikomplektiga vastavas vanuses laste olemasolul.

  (3) Kooli struktuuri ja personali koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul.

§ 11.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori tegevuse eesmärk on tagada kooli tulemuslik töö ja kindlustada koolile seadusega ja seaduse alusel antud õigusaktidega pandud kohustuste täitmine.

  (3) Kooli direktor:
  1) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
  2) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  3) korraldab Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning Koolieelse lasteasutuse seaduses ja nende alusel antud õigusaktides sätestatud dokumentide koostamist ja täitmist;
  4) korraldab kooli õppenõukogu tööd;
  5) tagab koolile vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kinnitamise;
  6) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete esitamise;
  7) täidab teisi seadusest tulenevaid ülesandeid ja vajalikke toiminguid.

  (4) Direktori äraoleku ajal täidab kooli direktori kohuseid kooli õppejuht.

§ 12.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolis tegutseb õppenõukogu, mille ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogid. Õppenõukogu esimees on kooli direktor.

  (3) Õppenõukogu tegutseb õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 13.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT IV, 05.07.2019, 3 - jõust. 15.07.2019]

§ 14.   Õpilasesindus

  (1) Koolis tegutseb õpilasesindus, kes esindab õpilasi koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas kooli põhimäärusega, õpilasesinduse põhimäärusega ja teiste seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

  (3) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond. Õpilaskond kiidab õpilasesinduse põhimääruse heaks õpilaskonna üldkoosolekul.

  (5) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab kooli direktor.

  (6) Esimese õpilasesinduse valimisteks kutsub kooli direktor kokku õpilaskonna üldkoosoleku. Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel õpilastel. Valimised toimuvad demokraatlikel põhimõtetel.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15.   Lasteaialaste ja õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilaste ja lasteaialaste õigused ja kohustused on sätestatud seadustes ja teistes õigusaktides.

  (2) Lasteaialapsel ja õpilasel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide ja muu personali igakülgsele abile ja toetusele alus- ja põhihariduse omandamisel.

  (3) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (4) Õpilasel on õigus:
  1) kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- jm vahendeid;
  2) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  3) õppida koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
  4) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat õppetunnivälist õpiabi õpetaja tööaja piires;
  5) saada koolilõunat vastavalt päevakavale.

  (5) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust;
  2) täitma kooli kodukorda;
  3) õppima vastavalt õppekavale;
  4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja keskkonda;
  5) jälgima üldtunnustatud moraalinorme;
  6) hoiduma tegudest, mis võivad kahjustada kooli mainet ja kooli vara.

  (6) Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, hüvitab õpilane, tema vanem või eestkostja õigusaktides sätestatud korras.

§ 16.   Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet kooli töökorralduse, laste õiguste ja kohustuste kohta;
  5) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele oma lapse kohta;
  6) pöörduda selgituste saamiseks või vaidlusküsimuste lahendamiseks vastavalt kooli juhtkonna, hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja teadusministeeriumi ja muude asutuste või organite poole.

§ 17.   Vanema kohustused

  Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks ja hariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama kooli päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
  4) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  5) tegema koostööd kooliga;
  6) tutvuma koolielu reguleerivate dokumentidega.

6. peatükk KOOLI TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 18.   Koolitöötajad

  Koolitöötajatega sõlmib töölepingud, muudab ja ütleb üles kooli direktor.

§ 19.   Koolitöötajate õigused

  (1) Koolitöötajate õigused ja kohustused määratakse kooli töökorralduse reeglites, töölepingus, ametijuhendis ja tööalastes õigusaktides.

  (2) Koolitöötajatel on õigus:
  1) saada erialast täiendusõpet vastavalt seadusele lähtudes eelarvelistest võimalustest;
  2) esitada kooli juhtkonnale ettepanekuid töö- ja õppekorralduse muutmiseks;
  3) kasutada õppekavaväliseks tegevuseks kooli ruume, rajatisi ja vahendeid;
  4) kasutada teisi õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

§ 20.   Koolitöötajate kohustused

  Koolitöötajad on kohustatud:
  1) täitma ametijuhendiga kinnitatud ülesandeid;
  2) tagama kooli häireteta töö;
  3) hoidma korras kooli vara;
  4) osalema kooli arendamises;
  5) kaasa aitama õpilase arengut toetava õppekeskkonna loomises;
  6) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid ja kooli direktori poolt antud ülesandeid ja kohustusi.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE 

§ 21.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle Toila valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud, hooned, rajatised, seadmed, inventar.

  (2) Kool kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara Toila valla õigusaktide kohaselt.

§ 22.   Rahalised vahendid

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigieelarvest, Toila valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, lapsevanemate osalustasust, annetustest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Vallavalitsuse poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste ja ürituste korraldamise eest saadud tulu võib kasutada kooli tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks. Täiendavate tulude kasutamine toimub õigusaktides kehtestatud korras.

  (4) Kooli direktor koos juhtkonnaga koostab kooli eelarve eelnõu. Eelnõu vaadatakse läbi kooli hoolekogus ja esitatakse seejärel Toila Vallavalitsusele. Eelarve kinnitab Toila Vallavolikogu.

8. peatükk ASJAAJAMINE JA ARUANDLUS 

§ 23.   Asjaajamine

  (1) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (2) Kooli asjaajamine toimub direktori käskkirjaga kehtestatud asjaajamiskorras.

  (3) Koolil on oma veebileht, mille kaudu tehakse üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja informeeritakse kooli tegevusest.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 24.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid kehtivate õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 25.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse seaduses sätestatud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli majandustegevuse, varade ja eelarve kasutamise üle teostavad vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.   Kooli ümberkorraldamine tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel.

  (2) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu. Kooli tegevuse lõpetab või korraldab ümber vallavalitsus.

  (3) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi lõppu, s.o. ajavahemikus 01. juulist kuni 31. augustini.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ning tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor. Enne määruse või selle muutmise kinnitamist vaatab eelnõu läbi kooli hoolekogu, õppenõukogu ja vallavalitsus.

§ 28.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json