HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Valga Lasteaed Buratino põhimäärus

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2022, 7

Valga Lasteaed Buratino põhimäärus

Vastu võetud 17.08.2018 nr 37
RT IV, 29.08.2018, 36
jõustumine 01.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.08.2022RT IV, 31.08.2022, 203.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Valga Lasteaed Buratino (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Lasteasutus asub Valga vallas. Lasteaia postiaadress on Lai 6a, 68203 Valga.

§ 3.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt hallatav asutus.

  (3) Lasteasutus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, vallavalitsuse õigusaktidest, seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest.

  (4) Lasteasutuse tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus.

  (5) Lasteasutus tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt antud koolitusloa alusel.

§ 4.   Põhiülesanne

  Lasteasutuse põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

§ 5.   Laste vastuvõtt ja väljaarvamine lasteasutusest

  Laste vastuvõtt ja nende väljaarvamine lasteasutusest toimub vallavalitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 6.   Lasteasutuse tööaeg

  (1) Lasteasutuse lahtioleku aja kehtestab vallavalitsus arvestades hoolekogu ettepanekut.

  (2) Vastavalt vajadusele ühendatakse rühmi või suletakse lasteasutus tervikuna seoses töötajate kollektiivpuhkusega või remondiga või muul mõjuval põhjusel. Sulgemise perioodil kindlustatakse lastele kohad valvelasteaias.

§ 7.   Õppekeel
[RT IV, 31.08.2022, 2 - jõust. 03.09.2022]

  (1) Lasteasutuses toimub õppetöö eesti keeles.

  (2) Lasteaed moodustab vastavalt vajadusele keelekümblusrühmasid.

§ 8.   Pitsat ja sümboolika
[RT IV, 31.08.2022, 2 - jõust. 03.09.2022]

  Lasteasutusel on oma sümboolika.

§ 9.   Põhimääruse muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Valga Vallavolikogu.

§ 10.   Lasteasutuse struktuur

  Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad. Vajadusel liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.

2. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 11.   Lasteasutuse direktor

  (1) Lasteasutust juhib direktor, kelle ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest ning lasteasutuse valduses oleva vara valdamist ja kasutamist.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (6) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 12.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 13.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Hoolekogu koosseis valitakse üheks õppeaastaks.

  (2) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate rühmakoosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga lapsevanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (3) Lasteaia õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Valga valla esindaja lasteasutuse hoolekogusse nimetatakse vallavalitsus korraldusega.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (6) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 14.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on direktor, õppealajuhataja, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, õpetajad, õpetajaid abistavad töötajad ja lasteasutuse majandamist tagavad töötajad. Lasteasutuse personali struktuuri ja koosseisu kinnitab lasteasutuse direktori ettepanekul Valga Vallavalitsus, lähtudes õigusaktidest ning lasteasutuse efektiivse toimimise tagamise põhimõttest.
[RT IV, 31.08.2022, 2 - jõust. 03.09.2022]

  (2) Töölepingud lasteasutuse personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab direktor.

  (3) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on määratud töölepingus (sealhulgas ametijuhendis) ja töökorralduse reeglites, lasteasutuse kodukorras, seadustes ja nende alusel antud õigus- ja haldusaktides.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapsekodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

§ 15.   Personali töökorraldus

  (1) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond, lähtub lasteasutuse personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta.

  (2) Koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikes 1 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.

§ 16.   Pedagoogid

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorraldus 

§ 17.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning selle paikkonna, kus lasteasutus asub, kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (4) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

4. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 18.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) kinni pidama Valga Vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt kehtestatud lasteaedade tegevust ja töökorda reguleerivatest õigusaktidest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 19.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 20.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json