Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.08.2023, 2

Räpina valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 23.08.2023 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Räpina valla eelarvest (edaspidi vallaeelarvest) kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks; külaliikumise, seltsitegevuse ja kohalike kogukondade toetamiseks ning koguduste muinsuskaitsealuste hoonete korrashoiu toetamiseks rahaliste vahendite (edaspidi toetus) taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada Räpina valla kodanikualgatuslikku ja mittetulunduslikku tegevust ning soodustada kogukondade ühistegevust.

  (2) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus;
  2) projektitoetus;
  3) ühekordse sündmuse või tegevuse toetus.

  (3) Tegevustoetus on taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.

  (4) Projektitoetus on toetus vabaühenduste liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud valla arengukavaga kooskõlas olevate mahukate tegevuste, sh investeerimisprojektide finantseerimiseks.

  (5) Ühekordsete sündmuste ja tegevuste toetamine toimub läbi Sihtasutuse (edaspidi: SA) Räpina Kultuurkapital. Nende toetuste taotlemine, eraldamine ja aruandlus on reguleeritud SA Räpina Kultuurkapital kehtestatud toetuse taotlemise korras.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võivad taotleda Räpina vallas tegutsevad juriidilised isikud ja seltsingud, kes tegelevad Räpina valla eri piirkondades mittetulundusliku ühistegevuse võimaluste pakkumisega.

  (2) Toetust ei anta toitlustamiseks planeeritud kulude katteks, välja arvatud laste ja noorte üritustel osalejate toitlustamisega seotud kulud.

  (3) Toetust ei anta Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja nende eelarvete kaudu rahastatavatele huviringidele.

  (4) Toetust ei anta Vallavalitsuse, Vallavalitsuse hallatavate asutuste või valla asutatud sihtasutuste ees tähtaegselt kohustusi mittetäitnud isikutele.

  (5) Projektitoetust ei anta projektidele, millel puudub omaosalus ja kaasfinantseerimine.

  (6) Eraomandis olevate objektide soetamist, rajamist, parandusi, parendusi ja korrashoidu rahastatakse üksnes juhul, kui objekt on lepingu alusel antud avalikku kasutusse.

  (7) Taotlus tegevustoetuse saamiseks vallaeelarvest tuleb esitada eelarveaastale eelneva aasta 31. oktoobriks. Eelarveaasta jooksul tegevustoetust taotleda ei saa.

  (8) Projektide finantseerimise taotlusi võib esitada eelarveaasta jooksul läbivalt.

  (9) Informatsioon taotluste esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Räpina valla ajalehes, valla kodulehel ja sotsiaalmeedias.

  (10) Toetuse taotlusvormid kehtestab Vallavalitsus.

  (11) Taotlusele tuleb esmataotlemisel lisada järgmised dokumendid:
  1) juriidilisel isikul ühenduse põhikirja koopia ja liikmete nimekiri;
  2) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust.

  (12) Vallavalitsus võib vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab tähtajaks esitatud taotlused ja väljaspool taotlustähtaega esitatud projektitaotlused läbi ning kontrollib dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg, mis ei tohi olla pikem kui kümme kalendripäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, lõpetatakse menetlus toetuse saamiseks. Juhul, kui taotlus ei vasta ühelegi käesoleva paragrahvi lõikes 3 sõnastatud kriteeriumile, lõpetab Vallavalitsus taotluse menetlemise, millest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta taotleja, kes ei ole käesoleva määruse paragrahvi 5 lõike 3 alusel esitanud tähtajaks varem saadud toetuse kasutamise aruannet, taotlus läbi vaatamata.

  (3) Taotlus peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
  1) tegevus on kooskõlas Räpina valla arengukava ja eelarveaasta rahaliste võimalustega;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Räpina valla haldusterritooriumil või taotleja esindab Räpina valda väljaspool Räpina valla haldusterritooriumi;
  3) tegevus on suunatud Räpina valla elanikele või on nende huvides.

  (4) Kahekümne kalendripäeva jooksul peale valla eelarve vastuvõtmist teeb Vallavalitsus, lähtudes toetusteks valla eelarves eraldatud vahenditest, otsuse tegevustoetuste ja projektitoetuste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. 10% toetusteks eraldatud vahenditest jäetakse reservi väljaspool taotlustähtaega esitatavate projektitoetuste taotluste rahastamiseks.

  (5) Projektitaotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb Vallavalitsus kolmekümne kalendripäeva jooksul taotluse saamisest.

  (6) Vallavalitsuse otsus vormistatakse korraldusega, milles märgitakse:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) rahastamise eesmärk (tegevustoetus või projekti nimi);
  3) eelarvest eraldatav summa;
  4) tähtaeg lepingu sõlmimiseks.

  (7) Otsuse toetuse eraldamise või eraldamata jätmise kohta edastab Vallavalitsus taotlejale kümne kalendripäeva jooksul Vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest arvates.

  (8) Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping. Lepingu üldtingimused kehtestab Vallavalitsus.

  (9) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  2) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  5) aruande esitamise aeg ja kord;
  6) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
  7) muud Vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (10) Seltsingutele eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

  (11) Tegevustoetuse ja projektitoetuse saajad ning toetuse summad avalikustatakse Räpina valla ajalehes ja kodulehel. Ühekordsete sündmuste ja tegevuste toetuse saajad avalikustatakse Räpina valla ajalehes ja SA Räpina Kultuurkapital kodulehel.

§ 5.   Toetuse maksmine ja toetuse kasutamise järelevalve

  (1) Toetus valla eelarvest makstakse taotlejale toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud tähtaegadeks ja summades.

  (2) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse saamist ning kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab Vallavalitsus.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande. Aruandevormid kehtestab Vallavalitsus.

  (4) Tegevustoetuse aruanne esitatakse toetuse kasutamise lepingus kokkulepitud tähtajaks, milleks üldjuhul on järgneva aasta 31. jaanuar. Kui aruanne pole õigeaegselt esitatud või toetuse kasutamise ja aruande esitamise tähtaja pikendamist taotletud, siis on Vallavalitsusel õigus jätta uus leping sõlmimata ja toetus välja maksmata.

  (5) Projektitoetuse aruanne esitatakse ühe kuu jooksul peale projekti lõppemist.

  (6) Vallavalitsusel on õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetus tagasi või arvutada toetus ümber, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Lõppsätted

  Määrusega reguleerimata küsimused lahendab ja otsustab Vallavalitsus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 26.09.2018 määrus nr 30 „Räpina valla eelarvest
mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord”.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Sibul
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json