Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Laeva valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise kord

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2012, 29

Laeva valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise kord

Vastu võetud 24.04.2012 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Laeva valla (edaspidi vald) eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste taotlemise korra.

  (2) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on Laeva valla elanikele suunatud kasumit mittetaotlev tegevus.

  (3) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on Laeva valla elanikele suunatud kasumit mittetaotlev tegevus.
  1) ürituste läbiviimise toetust;
  2) mittetulundusühingu (edaspidi MTÜ) tegevustoetust;
  3) projektide finantseerimist;

  (4) Toetuse andmine otsustatakse vallavolikogu otsusega või vallavalitsuse korraldusega.

  (5) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Laeva valla veebilehel.

§ 2.   Ürituste läbiviimise toetus

  (1) Ürituse läbiviimise toetust võivad taotleda Laeva valda registreeritud MTÜd, seltsingud ja sihtasutused.

  (2) Ürituste läbiviimise toetust antakse avalikkusele suunatud ürituste läbiviimiseks Laeva vallas või Laeva valla elanikele.

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse (lisa 1) Laeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) koos vajalike lisadega.

  (4) Taotlused tuleb esitada hiljemalt 30 päeva enne kavandatava tegevuse algust.

  (5) Toetust antakse tegevuseks, milleks on olemas taotleja omafinantseering vähemalt 15 % ulatuses taotletava toetuse kogumahust.

  (6) Toetust ei anta töötasudeks.

  (7) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole 7 päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 3.   MTÜ-de tegevustoetus

  (1) MTÜ-de tegevustoetuse eesmärk on toetada mittetulundusühingute igapäevast tegevust. Tegevustoetust võib taotleda MTÜ toimimiseks vajalike teenuste või asjade ostmiseks.

  (2) Tegevustoetust taotleva MTÜ tegevus peab vastama valla või küla, kus MTÜ tegutseb, arengukavale ja tegevus peab olema suunatud valla elanikele või toimuma nende huvides.

  (3) Tegevustoetust saavad taotleda mittetulundusühingud
  1) mille mittetulunduslik tegevus on kestnud vähemalt 1 aasta;
  2) millel on eelneva eelarveaasta majandustegevuse aruanne esitatud nõuetekohaselt;
  3) millel ei ole maksuvõlgnevusi riiklike maksude osas.

  (4) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab MTÜ hiljemalt 1. oktoobriks vormikohase taotluse (lisa 2) toetuse saamiseks järgneval aastal.

  (5) Tegevustoetuse eraldamise otsustab vallavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.

  (6) Enne tegevustoetuse ülekandmist sõlmib vallavalitsus toetuse saajaga lepingu, milles sätestatakse osapoolte õigused ja kohustused. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus, kasutusotstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg;
  2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipäraseks kasutamiseks;
  3) vallavalitsuse poolt määratud kontrolli teostava ametniku õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

§ 4.   Projektide finantseerimine

  (1) Vallas registreeritud MTÜ-d, sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad, äriühingud ja füüsilised isikud võivad taotleda oma projektidele oma- või kaasfinantseerimist (edaspidi finantseerimist) Laeva Vallavalitsuselt. Omafinantseering on toetuse saaja omapoolne rahaline panus projekti abikõlblike kulude katmiseks, kaasfinantseering on rahaline panus, mille on teinud mõni teine projekti rajastaja.

  (2) Projekt, millele finantseerimist taotletakse, peab olema suunatud valla või mõne vallas asuva küla arengu soodustamisele, avalikus kasutuses oleva infrastruktuuriobjekti parendamisele või olema muul moel avalikkusele suunatud.

  (3) Vormikohane taotlus (lisa 3) projektile finantseeringu saamiseks tuleb esitada hiljemalt 15 päeva enne projekti esitamise tähtaega.

  (4) Maksimaalne summa, mis ühe projekti finantseeringuks antakse on 20% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 650 eurot ühe taotluse kohta. Kui finantseerimise nõue ületab nimetatud summat, siis annab nõusoleku finantseerimiseks vallavolikogu.

  (5) Vajadusel väljastatakse taotlejale garantiikiri finantseeringu andmise kohta.

  (6) Kui finantseeringu taotlusega koos esitatud projektitaotluses tuleb teha muudatusi, esitatakse vallavalitsusele koopia muudatustega projektitaotlusest.

  (7) Finantseeringu summa kantakse taotleja näidatud kontole pärast esitatud projekti finantseerimisotsuse koopia saamist, mille taotleja esitab vallavalitsusele.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Toetuste saajad on kohustatud esitama vallavalitsusele ühe kuu jooksul peale toetatava tegevuse lõppu aruande (lisa 5) saadud toetuse kasutamise kohta. Aruandele tuleb lisada kuludokumentide ja nende tasumist tõendavate dokumentide koopiad.

  (2) Kui toetuse saaja ei esita mõjuva põhjuseta aruannet, on vallavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud kasutamata jäänud toetuse vallavalitsuse arvelduskontole tagasi kandma.

§ 6.   Toetuste kasutamise üle järelvalve teostamine

  (1) Eraldatud toetuse sihipärase kasutamise üle teostab järelevalvet finantsjuht-pearaamatupidaja.

  (2) Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõuda taotlejalt täiendavaid selgitusi ja vajadusel vahearuandeid.

  (3) Vallavalitsusel ja vallavolikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust ning kuludokumentide vastavust finants- ja tegevusaruandele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva vallavolikogu 12.09.2006 määrus nr 22 „Laeva valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse eraldamise kord“ ja 24.04.2007 määrus nr 39 „Kodanikeühendustele tegevustoetuse andmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Ürituse läbiviimise toetuse taotlus 

Lisa 2 MTÜ tegevustoetuse taotlus 

Lisa 3 Projekti finantseerimise toetuse taotlus 

Lisa 4 Toetusleping 

Lisa 5 Toetuse kasutamise aruanne 

/otsingu_soovitused.json