Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete korraldamise kord Laeva vallas

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2012, 31

Hangete korraldamise kord Laeva vallas

Vastu võetud 15.05.2012 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja riigihangete seaduse § 131 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hangete korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Laeva Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldatavate riigihangete, lihthangete ja lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Hankeks korra tähenduses on asjade ostmine, teenuste tellimine ja ehitustööde tellimine (k.a lihtsustatud korras tellitavad teenused riigihangete seaduse § 19 mõistes, mille tellimiseks ei pea hankija riigihangete seaduses sätestatud korras hankemenetlust korraldama).

 (3) Korras sätestatud nõudeid ei ole hankija kohustatud rakendama, kui hankelepingu ese on erand riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 14 mõistes.

 (4) Korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja teiste õigusaktidega.

§ 2.  Hankemenetluse ettevalmistamine ja hanke korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Vallavalitsus või hallatav asutus, kelle eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks, valmistab ette kõik riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikke andmeid ja teeb muud vajalikud toimingud.

 (2) Riigihangete korraldamisel peab järgima RHS-s sätestatut ja hangete korraldamise üldpõhimõtteid, tagama rahaliste vahendite kõige säästlikuma ja otstarbekama kasutamise, tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kohtlema kõiki isikuid

 (3) Hankija võib jaotada riigihanke osadeks ühe hankemenetluse raames, võttes riigihanke eeldatava maksumuse määramisel arvesse kõigi osade eeldatava kogumaksumuse ja sätestades hanketeates, kas ta lubab pakkujal esitada pakkumuse ühele, mitmele või kõigile osadele.

§ 3.  Hankedokumendid


Riigihanke dokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud dokumentide loetelule. Ühe riigihankega seotud dokumendid koondatakse hanke korraldamise menetluse kestel ühte toimikusse, mis arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja riigihanke aruande lisa esitamist.

§ 4.  Hangete planeerimine

 (1) Asjade ostmine ja teenuste tellimine ning ehitustööde tellimine lepingute alusel maksumusega alates 1000 eurost kinnitatakse vallavanema käskkirjaga iga-aastase hankeplaanina eelarveaasta alguseks 1. jaanuariks.

 (2) Hankeplaanis näidatakse:
 1) ostetava asja või tellitava teenuse või tellitava ehitustöö nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;
 3) hanke algamise aeg kuu täpsusega;
 4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
 5) hanke korraldamise eest vastutav isik;
 6) hankemenetluse liik;
 7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

 (3) Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste hankeplaan avaldatakse Laeva valla koduleheküljel.

§ 5.   Hankekomisjoni koosolek

 (1) Hankekomisjoni töövorm on koosolek.

 (2) Hankekomisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees, tema äraolekul juhatab koosolekut aseesimees.

 (3) Hankekomisjon on otsusevõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni hääleõiguslikest liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

 (4) Hankekomisjoni poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavuses RHS-le ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (5) Hankekomisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm. kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (6) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm. nõutavas vormis antud seisukohtade alusel hankekomisjoni hääletusprotokoll.

 (7) Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

 (8) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on hankekomisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

§ 6.   Hankeleping

 (1) Hankeleping korra tähenduses on riigihanke tulemusena ühe või mitme hankija poolt ühe või mitme isikuga sõlmitud vastastikuste varaliste kohustustega leping, mille esemeks on asjad, teenused või ehitustööd. Hankelepingule kohaldatakse õigusaktides vastava lepingu liigi kohta sätestatut.

 (2) Hankelepingu võib hankija sõlmida üksnes korras ja RHS-s sätestatud tingimustel ja korras. Nimetatud nõuete järgimata jätmine ei mõjuta hankelepingu kehtivust, kui seaduses ja korras ei ole sätestatud teisiti.

 (3) Ehitustööde, asjade, teenuste hankelepingute esemete määramisel lähtub hankija vastavast RHS § 4 sättest.

 (4) Leping asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks alates 1000 eurost ilma käibemaksuta sõlmitakse kirjalikult. Alla nimetatud summa sõlmitakse leping kirjalikult vastavalt vajadusele

§ 7.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses välja arvatud käesoleva korra § 10 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

 (2) Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või vallavalitsuse volitusel hallatava asutuse juht, kelle valdkonna eelarves on ette nähtud vahendid vastava asja ostmiseks või teenuse või ehitustöö tellimiseks, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

 (3) Kui hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole jooksva aasta eelarve kuludes ette nähtud, annab loa vallavalitsusele lepingu sõlmimiseks vallavolikogu. Kui hankeleping sõlmitakse pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle riigihanke väljakuulutamiseks andis loa vallavolikogu, ei pea hankelepingu sõlmimiseks eraldi vallavolikogu luba küsima.

§ 8.   Hankelepingu vorm


Hankeleping tuleb sõlmida kirjalikus vormis, va käesoleva korra paragrahvides 20 ja 21 sätestatud juhtudel.

§ 9.  Hankelepingute täitmine


Hankelepingute täitmise eest vastutab riigihanke eest vastutav isik, kui vallavalitsuse korraldusega ei ole määratud teisi.

2. peatükk Hankemenetlus 

1. jagu Riigihanke läbiviimine 

§ 10.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse riigihanke korraldamine vallavalitsuse või hallatava asutuse aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui hankelepingu eeldatav maht ilma käibemaksuta on asjade ostmisel või teenuse tellimisel vähemalt 40 000 eurot ja ehitustöö tellimisel 250 000 eurot.

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 5) vajadusel hankelepingu eseme tehniline kirjeldus vm. hankelepingu oluline tingimus.
 6) hankekomisjoni koosseis (vähemalt 3-liikmeline: komisjoni esimees on vallavanem või hallatava asutuse juht, vallavolikogu liige jt.);
 7) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hanke dokumendid;
 8) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord;
 9) riigihanke puhul, kus hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab rahvusvahelise piirmäära, hanke dokumentide kooskõlastamine enne riigihanke teate registrile esitamist.

 (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid. Volitatud isikud võivad kuuluda hankekomisjoni koosseisu.

 (4) Hallatava asutuse juht kooskõlastatult vallavanemaga otsustab hanke korraldamise ja vastutab hankemenetlusega seotud toimingute teostamise eest ning otsustab hankelepingu sõlmimise oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui hankelepingu eeldatav maksumus on alla käesoleva korra § 10 lõikes 1 toodud piirmäärasid. Hallatava asutuse juhil on õigus sõlmida hankeleping vastavalt asutuse põhimäärusele. Olemasoleva konkurentsi korral tuleb võtta pakkumised ja pidada läbirääkimisi võimaluse korral vähemalt kolme pakkujaga. Vajadusel määrab juht hanketoimingute teostamise eest vastutava isiku.

 (5) Vallavolikogu otsustab loa andmise riigihanke väljakuulutamiseks juhul, kui sõlmitakse hankeleping üle ühe eelarveaasta. Kui vallavolikogu on ehitustööde tellimise või teenuste ostmise otsustanud ning eraldanud summa, mis ületab käesoleva korra § 10 lõikes 1 toodud piirmäära, loetakse luba riigihanke väljakuulutamiseks antuks.

§ 11.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik:
 1) hankekomisjoni liige;
 2) korraldab riigihanke teate ja/või hankedokumentide koostamise;
 3) teostab toimingud riigihanke väljakuulutamiseks, sh esitab riigihangete registrile hanketeate ja RHS-s ettenähtud juhul eelteate;
 4) teeb kanded ja toimingud riigihangete registris;
 5) väljastab ja võtab vastu hankedokumendid;
 6) annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 7) tagab kõigi vajalike teadete, aruannete jms õigeaegse esitamise ja pakkujatelt selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 8) juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi, allkirjastab dialoogi ja läbirääkimiste protokollid;
 9) kutsub vajadusel kokku riigihanke komisjoni ja kogub komisjoni otsuste tegemiseks vajalikud materjalid ning osaleb hankekomisjoni töös;
 10) annab komisjoni esimehe nõudel teavet riigihanke käigust;
 11) koostab hankemenetluses kõik vajalikud vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõud;
 12) koostab riigihanke aruande ja esitab selle riigihangete registrile;
 13) tagab hanke kohta teabe avaldamise veebilehel;
 14) tagab hankedokumentide toimiku koostamise ja arhiveerimise;
 15) täidab muid käesolevast määrusest ja riigihangete seadusest tulenevaid riigihanke eest vastutava isiku ülesandeid.

§ 12.  Paragrahvi pealkiriHanketeate ja dokumentide koostamine

 (1) Hanketeate ja/või -dokumentide koostamise korraldab riigihanke eest vastutav isik ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduse nõuetele ning sisaldaksid kogu pakkujale vajalikku teavet riigihanke menetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid peab enne riigihanke teate riigihangete registrile esitamist või hankedokumentide väljastamist heaks kiitma hankekomisjon.

 (3) Pakkuja ja taotleja vastaval nõudel annab riigihanke eest vastutav isik selgitusi hankedokumentide kohta. Olulistes küsimustes kooskõlastab riigihanke eest vastutav isik selgituse eelnevalt hankekomisjoni esimehega.

 (4) Hankedokumentide muutmise kooskõlastab hankekomisjon. Riigihanke eest vastutav isik edastab muudetud hankedokumendid üheaegselt kõigile pakkujatele ning nendele taotlejatele ja huvitatud isikutele, kes on saanud hankedokumendid.

§ 13.   Hankekomisjon

  Hankekomisjon:
 1) avab pakkumused hanketeates, hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas;
 2) avab ja vaatab läbi piiratud hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral hankemenetluses osalemise taotlused;
 3) kontrollib pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanke teates ja/või hanke dokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi;
 4) põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse või muude ebatäpsuste ja ebaselguste korral otsustab pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata;
 5) esitab vallavalitsusele ettepanekud käesoleva korra paragrahvis 14 nimetatud otsuste tegemiseks.
 6) esitab vallavalitsusele edukaks pakkumuseks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise ettepaneku.

§ 14.   Vallavalitsuse otsused riigihanke menetlemisel

  Vallavalitsuse korralduses hankekomisjoni ettepanekul otsustatakse:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 2) võistleva dialoogi korral läbirääkimistes osalevatele taotlejatele ettepaneku tegemine dialoogi alustamiseks;
 3) taotlejatele pakkumuse esitamise ettepaneku tegemine;
 4) pakkumuste vastavaks tunnistamine;
 5) pakkumuse tagasilükkamine;
 6) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine;
 8) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

2. jagu Lihthanke läbiviimine 

§ 15.  Lihthanke korraldamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse lihthanke korraldamine vallavalitsuse või hallatava asutuse aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, kui hankelepingu eeldatav maht ilma käibemaksuta on asjade ostmisel või teenuse tellimisel maksumusega 10 000 – 39 999 eurot ja ehitustööde tellimise korral maksumsuega 30 000 – 249 999 eurot.

 (2) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega registris ja lõpeb RHS § 29 lõikes 3 sätestatud juhtudel.

 (3) Vallavalitsuse korralduses lihthanke korraldamisel:
 1) määratakse kindlaks riigihanke nimetus;
 2) otsustatakse hanke teostamise viis;
 3) kinnitatakse hankekomisjoni koosseis;
 4) kinnitatakse hankedokumendid ja kvalifitseerimise tingimused;
 5) nimetatakse isikud, kellele esitatakse hankedokumendid.

§ 16.  Lihthanke eest vastutav isik

  Lihthanke eest vastutav isik:
 1) on hankekomisjoni liige;
 2) koostab hankedokumendid (sh hankelepingu projekti) ja teeb muid toiminguid, mis on vajalikud lihtmenetlusega hanke läbiviimiseks;
 3) korraldab hanketeate avaldamise valla veebilehel vähemalt 10 (kümme) päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega;
 4) väljastab hankedokumendid hankija poolt valitud pakkujatele ja/või osalemistaotluse esitanud isikutele;
 5) pärast pakkumuse edukaks tunnistamist korraldab veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku nime ja registrikoodi avaldamise;
 6) koostab riigihanke aruande ja edastab selle riigihangete registrile.

§ 17.  Lihthanke teade

  Lihthanke teade sisaldab:
 1) lihtmenetlusega hanke nimetust;
 2) informatsiooni hankija kohta;
 3) hankedokumente või teavet hankedokumentide väljastamise ja nendega tutvumise koha kohta;
 4) pakkumuste esitamise tähtaega, kohta ja viisi;
 5) vajadusel muud informatsiooni.

§ 18.  Hankekomisjon

  Hankekomisjon:
 1) avab pakkumused;
 2) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele;
 3) hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse;
 4) koostab pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli;
 5) esitab vallavalitsusele ettepanekud käesoleva korra paragrahvis 19 nimetatud otsuste tegemiseks.
 6) esitab vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise ettepaneku.

§ 19.  Vallavalitsuse otsused lihthanke menetlemisel

  Vallavalitsuse korralduses hankekomisjoni ettepanekul otsustatakse:
 1) pakkuja või taotleja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 2) pakkumuse vastavaks tunnistamine;
 3) pakkumuse tagasilükkamine;
 4) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 5) pakkumus edukaks tunnistamise ja otsustatakse hankelepingu sõlmimine;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnitamine.

3. jagu Muude hangete läbiviimine 

§ 20.  Hanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla 10 000 euro ja ja ehitustööde tellimisel, mille maksumus ilma käibemaksuta on alla 30 000 euro

 (1) Hanke korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellele nende asjade ostmine ja teenuste tellimine on ametiülesandeks või vastava eelarve osa kasutamise eest vastutav ametnik(edaspidi vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavates asutustes otsustab hanke korraldamise asutuse juht, kes määrab oma käskkirjaga vastutava isiku.

 (2) Vastutav isik koostab hankedokumendid (pakkumise kutse, hinnapäring jm).

 (3) Hanke eest vastutav isik esitab hankedokumendid vähemalt kolmele pakkujale. Pakkujate paljususe puudumisel või muul põhjendatud vajadusel või hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ostmisel või teenuste tellimisel kuni 1000 eurot ja ehitustööde tellimisel kuni 2000 eurot, võib hankedokumendid esitada ühele pakkujale.

§ 21.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

 (1) Teenuste tellimisel, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 % moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse VII lisas nimetatud teenused, lähtutakse käesoleva korra paragrahvist 21.

 (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel järgitakse RHS paragrahvis 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid ja paragrahvis 19 sätestatut.

3. peatükk Riigihangete teabe avaldamine veebilehel 

§ 22.   Avaldatav teave

 (1) Vallavalitsuses ja hallatavates asutustes korraldatavate riigihangete korral, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel või teenuste tellimisel on 10000 eurot ja ehitustöö tellimisel on 30000 eurot ja enam, avaldatakse Laeva valla veebilehel www.laeva.ee riigihanke kohta järgmine teave:
 1) hankija (nimi, aadress ja sidevahendid);
 2) hanke nimetus ja hankelepingu eseme lühikirjeldus;
 3) hanke eest vastutav isiku nimi, ametikoht, sidevahendid;
 4) hanke teade või väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse ja RHS § 16 lõike 1 alusel lihtmenetlusega hanke puhul viide hankedokumentidega tutvumiseks;
 5) pakkumuste esitamise tähtaeg;
 6) eduka pakkumuse teinud pakkuja nimi ja registrikood ning hanke maksumus ilma käibemaksuta;
 7) vajadusel muu informatsioon.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-5 nimetatud teave avaldatakse veebilehel hiljemalt 5 tööpäeva peale hanke välja kuulutamist.

§ 23.   Teabe avaldamise eesmärk

 (1) Teave vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta avaldatakse eesmärgiga tagada vallaeelarve rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus ja pakkujate paljusus olemasoleva konkurentsi korral.

 (2) Veebilehel avaldatud teabe alusel võivad pakkujad, kellele ei ole väljastatud hanke dokumente ja keda ei ole kutsutud läbirääkimistele, esitada pakkumuste esitamise tähtaja jooksul oma pakkumuse. Kõiki pakkujaid koheldakse võrdselt.

§ 24.  Teabe avaldamise korraldamine


Korraldatava riigihanke kohta vajaliku teabe õigeaegse avaldamise eest Laeva valla veebilehel vastutab konkreetse riigihanke menetlustoimingute teostamise eest vastutav isik.

§ 25.  Lõppsätted


Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees