Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Sõidukite kasutamise kord Kuusalu vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2012, 36

Sõidukite kasutamise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 08.09.2011 nr 18
jõustumine 11.09.2011

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määruse 14.07.2006 nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise kord” alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib sõiduki kasutamist teenistus-, töö- ja ametiülesannete täitmiseks, Kuusalu valla töötajatele tema isiklikus omandis oleva või liisingulepingu alusel kasutatava sõiduki kasutamise eest hüvitise maksmist ning Kuusalu valla valduses oleva sõiduki kasutamist isiklikuks otstarbeks.
  1) Kuusalu valla töötaja käesoleva määruse mõistes on:
  2) Kuusalu Vallavalitsuse avalik teeenistuja;
  3) Kuusalu Vallavalitsuse töötaja;
  4) Kuusalu valla hallatavate asutuste töötajad;
  5) Sõiduki haldaja käesoleva määruse mõistes on vallavanema käskkirjaga määratud isik, kes korraldab Kuusalu valla valduses oleva sõiduki kasutamist.

§ 2.   Läbisõidu limiidid

  (1) Kuusalu Vallavalitsuse teenistustele kehtestatakse tööülesannete täitmiseks järgmised läbisõidu limiidid:
  1) abivallavanem arenguvaldkonnas – 19200 km aastas;
  2) abivallavanem sotsiaalvaldkonnas – 12000 km aastas;
  3) kantselei – 3500 km aastas;
  4) IT- teenistus – 3600 km aastas;
  5) rahandusteenistus – 2400 km aastas;
  6) ajandusteenistus – 30 000 km aastas;
  7) ehitus- ja keskkonnateenistus – 21600 km aastas;
  8) maakorraldusteenistus – 15600 km aastas;
  9) haridusteenistus – 6400 km aastas;
  10) hoolekandeteenistus – 35200 km aastas;
  11) vabaajateenistus – 12000 km aastas;
  12) järelvalveametnik – 6000 km aastas;
  13) vallavanem - 24000 km aastas.
(M - 7 -27.09.2012)

  (2) Teenistuse juhid jaotavad vastavalt oma tööülesannete spetsiifikale teenistuse aasta sõidulimiidi kvartalite lõikes ja esitavad vallavanemale käskkirjaga kinnitamiseks hiljemalt 31. jaanuariks.

§ 3.   Nõuded sõidukite kasutamisel

  (1) Sõiduki haldaja koostab sõiduki kasutamise graafiku.

  (2) Sõidukit kasutada sooviv isik informeerib sõiduki haldajat üldjuhul 1 tööpäev varem sõiduki kasutamise soovist.

  (3) Sõiduki kasutaja kohustub sõidukit kasutama heaperemehelikult. Korras sõiduk (tehniliselt korras, vajadusel tühjendada tuhatoos, pesta väljast ja puhastada auto salong tolmuimejaga) antakse sõiduki kasutajale või sõiduki haldajale üle vähemalt pooltäis kütusepaagiga. Sõiduki üleandmisel tuleb informeerida sõiduki seisukorrast.

  (4) Kuusalu valla valduses olevates sõidukites on keelatud suitsetada.

§ 4.   Isikliku sõiduki kasutamise hüvitamine

  (1) Isikliku sõiduki kasutamine teenistus-, töö- ja ametiülesannete täitmiseks Kuusalu valla töötajale hüvitatakse maksimaalselt käesolevas määruses kehtestatud läbisõidu limiidi ulatuses.

  (2) Hüvitise maksmine toimub vormikohase (vallavalitsuse poolt kinnitatud ja vahetu juhi poolt kooskõlastatud vorm) aruande alusel, mis kinnitatakse esitaja suhtes käskkirja andmise õigusega isiku poolt.

  (3) Hüvitise arvestamisel on töötajate poolt kasutatavad sõidukid jagatud kolme hinnaklassi:
3.1 vallavanem – kasutatava sõiduki arvestuslik maksumus 20000€
3.2 abivallavanem – kasutatava sõiduki arvestuslik maksumus 15000€
3.3 kõik teised isikud, kellele laieneb käesolev määrus – kasutatava sõiduki arvestuslik maksumus 12000€

  (4) Kehtestada isikliku sõiduki kasutamise hüvitamise sõidukilomeetri hinnaks:
4.1 vallavanem 0,30€/km;
4.2 abivallavanemad 0,26€/km
4.3 kõik teised isikud 0,24€/km
(M - 7 -27.09.2012)

  (5) Sõiduki kasutamise hüvitis koosneb järgnevatest komponentidest
5.1 sõiduki amortisatsioon ja finantskulu 49%
5.2 sõiduki kütusekulud 31%
5.3 sõiduki remont ja hooldus 10%
5.4 sõiduki kindlustus 10%

§ 5.   Läbisõidu limiidi ületamine

  Paragrahvis 2 toodud läbisõidu limiidist kinnipidamise eest vastutab teenistuse juhataja ning põhjendamatu limiidi ületamine tuleb Kuusalu vallale kompenseerida.

§ 6.   Valla valduses oleva sõiduki kasutamine isiklikuks otstarbeks

  (1) Kuusalu valla valduses oleva sõiduki kasutamiseks isiklikuks otstarbeks annab loa sõiduki haldaja.

  (2) Kuusalu valla valduses oleva sõiduki kasutamisel isiklikuks otstarbeks tuleb Kuusalu vallale kasutus hüvitada, vastavalt rahandusministri 25.02.2003 määrusele nr 40 hinnaga 0,17€/km. Kilomeetritasu ei sisalda kasutatud kütuse maksumust.
Kasutajale esitatakse arve.
§ 6'. Valla valduses olevate elektrisõidukite kasutamine

  (3) Valla valduses olevaid elektriautosid kasutatakse valla töötajate poolt vahetu klienditöö tegemiseks sotsiaalteenuste osutamisel.

  (4) Elektriautod antakse üleandmisaktide alusel kasutada konkreetsetele sotsiaaltöötajatele, kes vastutavad sõidukite nõuetekohase ja heaperemeheliku kasutamise eest.

  (5) Elektriautosid garažeeritakse sõidukite üleandmisaktides näidatud kohtades, kus on välja ehitatud nõuetekohased akude laadimispunktid. Kokkuleppel sotsiaaltöötajaga võib vallavanem lubada autode garažeerimist ka mujal.

  (6) Sõiduki kasutamise kohta peetakse sotsiaaltöötaja poolt sõidupäevikut, milles on fikseeritud sõitude kohta läbitud kilomeetrid, kuupäev, sõidu sihtpunkt ja eesmärk.

  (7) Sõiduki kasutamisel sotsiaalklientidele tasulise transporditeenuse osutamisel tasutakse kliendi poolt Kuusalu vallale 0,12 eurosenti iga läbitud kilomeetri kohta.
(M - 7 -27.09.2012)

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendada tagasiulatuvalt 01.september 2011.

§ 9.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json