Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Saue Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Saue Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.05.2017, 10

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Saue Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 18.05.2006 nr 9
RT IV, 31.10.2013, 7
jõustumine 01.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.04.2017RT IV, 11.05.2017, 124.10.2017 - jõustus 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue valla põhimääruse § 57 lõike 3 alusel.
[RT IV, 11.05.2017, 1 - jõust. 24.10.2017 - 2017. aasta kohaliku omavalitsuse valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks Saue Päevakeskuse (edaspidi päevakeskus) tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded ja töökord.

§ 2.   Saue Päevakeskuse mõiste ja asutamine

  (1) Saue Päevakeskus on Saue linna elanikele sotsiaalteenuseid osutav ning vaba aja veetmise võimalusi pakkuv Saue Linnavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Saue Päevakeskuse asukoha aadress on Kütise 4, Saue linn, Harju maakond 76505.

  (3) Päevakeskuse asutajaks on Saue Linnavolikogu. Päevakeskusel on oma eelarve ja tal võib olla oma pitsat ja sümboolika. Päevakeskus ei ole juriidiline isik.

  (4) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti vabariigi õigusaktidest, Saue Linnavolikogu ja Saue Linnavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (5) Päevakeskuse põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi Saue Linnavolikogu.

§ 3.   Põhiülesanded

  (1) Päevakeskuse põhiülesandeks on pakkuda erinevaid sotsiaalteenuseid ja huvitegevust pensionäridele, puuetega inimestele, probleemsetele peredele ja teistele aktiivsest sotsiaalsest elust kõrvale jäänud isikutele.

  (2) Vastavalt põhiülesandele päevakeskus:
  1) pakub sotsiaalteenuseid erinevatele sotsiaalsetele riskirühmadele toimetulekuvõime suurendamiseks;
  2) töötab välja ja viib ellu erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut toetavaid projekte;
  3) organiseerib ja osutab rehabilitatsioonialaseid sotsiaalteenuseid;
  4) korraldab infopäevi, nõustamisi, nõustab päevakeskusesse pöördujaid sotsiaalhoolekande küsimustes;
  5) organiseerib erinevaid kohtumisi ja üritusi pensionäridele ja teistele soovijatele vaba aja sisustamiseks;
  6) toetab pensionäride ja teiste aktiivsest elust kõrvalejäänud huvigruppide moodustamist ja võimaldab neile koosviibimiseks ja ürituste korraldamiseks kasutada päevakeskuse ruume;
  7) vajadusel organiseerib transpordi päevakeskuse poolt korraldatavatele üritustele;
  8) organiseerib pensionäridele, puuetega inimestele, kodustele lastevanematele jt huvialast tegevust, kursusi, toetab nende omaalgatuslikke ettevõtmisi, klubilist tegevust ja võimalusel võimaldab jõukohast tasustatavat tööd;
  9) organiseerib Päevakeskuse tegevuse raames valmistatud esemete näitusmüüke;
  10) tegeleb tervise edendamisega.

§ 4.   Päevakeskuse vahendid

  (1) Päevakeskuse vahendid moodustuvad:
  1) Saue linna eelarvelistest vahenditest;
  2) sihtotstarbelistest eraldistest;
  3) tasulistest teenustest, mille hinna kinnitab linnavalitsus;
  4) annetustest, kingitustest, müükidest;
  5) ruumide üürimisest saadud vahenditest.

  (2) Päevakeskusel on õigus kasutada oma rahalisi ja varalisi vahendeid põhimääruses ettenähtud tegevuseks vastavalt volikogu poolt kehtestatud eeskirjadele ja kehtivatele õigusaktidele ning asutusesisesele eelarvele.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Päevakeskuse struktuuri ja koosseisud kinnitab ning päevakeskuse tööd korraldab linnavalitsus.

  (2) Päevakeskuse igapäevast tegevust juhib päevakeskuse juhataja.

  (3) Päevakeskuse juhataja valitakse konkursi korras. Päevakeskuse juhataja kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepaneku alusel.

  (4) Päevakeskuse juhataja:
  1) vastutab kogu päevakeskuse tegevuse eest;
  2) käsutab asutuse vara ja vahendeid, juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust vastavalt volikogu poolt kehtestatud eeskirjadele ja linnavalitsuse korraldustele;
  3) organiseerib päevakeskuse tööd, sealhulgas võtab tööle personali, sõlmib ja lõpetab töölepinguid;
  4) esindab päevakeskust ametiasutustes ja sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  5) kinnitab päevakeskuse sisekorraeeskirjad, kooskõlastab teenuste osutamise hinnad ja liigid Saue Linnavalitsusega;
  6) koostab päevakeskuse ürituste kava ja tööplaanid kuude lõikes ning esitab linnavalitsusele kinnitamiseks;
  7) koostab eelarve projekti, vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  8) korraldab päevakeskuse arengukava koostamist ning teeb ettepanekuid linnavalitsusele päevakeskuse arengukava täiendamiseks;
  9) teeb koostööd teiste sotsiaalvaldkonna asutustega;
  10) koordineerib sotsiaalset tegevust Saue linnas vastavalt oma põhimäärusele;
  11) on aruandekohustuslik Saue Linnavalitsuse ees.

§ 6.   Päevakeskuse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine.

  (1) Päevakeskuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine toimub Saue Linnavolikogu poolt vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Määrus jõustub 01.06.2006.

/otsingu_soovitused.json