Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2023
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2013, 13

Vormsi valla jäätmevaldajate register, registripidamise korraldamine ja jäätmeveo teenustasude kehtestamise kord

Vastu võetud 21.12.2007 nr 21
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.01.200801.02.2008
27.02.201201.03.2012

Määrus kehtestatakse Jäätmeseaduse § 9, § 10, § 66 lg 4 ja 5, § 69 ja § 711 lg 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel võttes arvesse Vormsi Vallavolikogu 2010. aasta 20. novembri määruse nr 20 Vormsi valla põhimääruse § 78 lg 3 ja § 83 lg 1.

§ 1.   Vormsi Valla jäätmevaldaja

  (1) Vormsi valla jäätmevaldaja (edaspidi jäätmevaldaja) on Vormsi valla territooriumil asuva kinnistu või maaüksuse, millel asub suvila, elu- või äriruum, omanik või kasutaja või muu jäätmetekitaja, kes jagunevad järgmiselt:
  1) Vormsi valla territooriumil asuva kinnistu või maaüksuse, millel asub suvila, elu- või äriruum, omanik või kasutaja, kes on Vormsi valla elanik;
  2) Vormsi valla territooriumil asuva kinnistu või maaüksuse, millel asub suvila, elu- või äriruum, omanik või kasutaja, kes ei ole Vormsi valla elanik;
  3) ülejäänud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Kõik jäätmevaldajad liidetakse Vormsi vallavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga.

§ 2.   Vormsi valla jäätmevaldajate register ja registri pidamine

  (1) Vormsi vallas on jäätmevaldajate register, kuhu kantakse kõik käesoleva määruse paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 ja 2 nimetatud jäätmevaldajad.

  (2) Muud jäätmetekitajad kantakse registrisse vallavalitsuse ja jäätmevaldaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (3) Jäätmevaldajate registrit peetakse Vormsi valla kinnistute registri baasil, arvestust peetakse analoogselt maamaksu arvestusega, arvestusperioodiks on 1. jaanuar kuni 31. detsember.

  (4) Jäätmevaldajate registri pidaja on vallavalitsuse kinnisvaraspetsialist, kes esitab registrimuudatused valla raamatupidajale hiljemalt iga aasta 15. märtsiks.

§ 3.   Jäätmekäitluse korraldamine ja jäätmeveo teenustasu kehtestamine

  (1) Vormsi vallas on jäätmekäitlus korraldatud aastaringse ühtse prügimajade süsteemina, mis on reguleeritud volikogu poolt kehtestatud jäätmehoolduseeskirjaga.

  (2) Vormsi Vallavalitsus kehtestab käesoleva määruse paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 ja 2 nimetatud jäätmevaldajate jäätmeveo teenustasu aastase tasuna, muu jäätmetekitaja teenustasu ühekordse tasuna.

  (3) Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud.

  (4) Jäätmeveo teenustasu ei või muuta tihemini kui üks kord aastas. Teenustasu muutmise aluseks võetakse eelmise aasta tegelikud kulutused ja prognoositav, hinnatõusudest jms. tekkiv, kulutuste kasv.

  (5) Info jäätmeveo teenustasu muutmise kohta peab olema avalikustatud Vormsi valla veebilehel ja külade infotahvlitel vähemalt üks kuu enne uue hinna kehtestamist.

§ 4.   Jäätmeveo teenustasu piirmäär

  Jäätmeveo aastaste teenustasude kogusumma ei tohi ületada käesolevas määruse paragrahvi 3 lõikes 3 sätestatud kulude kogusummat.

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu maksmise korraldamine ja toetamine

  (1) Jäätmeveo teenustasu eest tasutakse vallavalitsuse poolt väljastatud arve, lepingu või haldusakti alusel.
  1) Arve esitamise aluseks on jäätmevaldajate register või leping, arved esitatakse üks kord aastas.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud jäätmevaldajate jäätmeveo teenustasust 2/3 tasutakse valla eelarvest (edaspidi nimetatud toetus) järgmistel tingimustel:
  1) toetust antakse ainult juhul, kui jäätmevaldajal ei ole arvestusaasta 1. jaanuari seisuga Vormsi Vallavalitsuse ees täitmata rahalisi kohustusi;
  2) toetuse antakse juhul, kui jäätmevaldaja on arvestusaasta 1. jaanuari seisuga Vormsi valla elanik;
  3) juhul kui jäätmevaldaja kantakse esmakordselt Vormsi valla jäätmevaldajate registrisse, siis võetakse toetuse andmise aluseks tema elukoht registrisse kandmise kuupäevaga.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Vormsi vallavalitsusel määrata alates 2012. aastast käesoleva määruse paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 ja 2 nimetatud jäätmevaldajatele väljastatavate jäätmeveo teenustasu arvete maksmise tähtajaks 1. november.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json