SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2013, 19

Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri

Vastu võetud 28.09.2009 nr 4

Määrus võetakse vastu Vändra Alevivolikogu 27.08.2009. a määrusega nr 17 kehtestatud Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse § 4 lg 3 alusel.

1. osa ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev eeskiri reguleerib hooldust vajava isiku Vändra Alevi Hoolekandekeskusse (edaspidi hoolekandekeskus) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskirja.

2. osa HOOLDEKODUSSE VASTUVÕTMINE 

§ 2.  Hooldekodusse vastuvõtmine ja suunamine

 (1) Hooldekodusse vastuvõtmise otsustab üldjuhul hoolekandekeskuse juhataja, kes vajadusel teeb otsuse koos perearsti või sotsiaalnõunikuga.

 (2) Üldjuhul võetakse hooldekodusse hooldust vajavaid isikuid vastu hoolekandekeskuse juhataja käskkirja alusel.

 (3) Hooldusele võetakse ennekõikeVändra alevis alaliselt elavaid vanureid, vanuritest paare ja puuetega inimesi, kes vajavad ööpäevaringset abi ja järelevalvet.

 (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse hooldusele kliente ka teistest omavalitsustest, kui eelnevalt on kindlaks määratud, kes tasub kohamaksu.

 (5) Hoolduskohta võivad taotleda nii hooldust vajav isik ise kui ka tema pereliikmed, samuti perearstid ja sotsiaaltöötajad.Seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul on vajalik vähemalt ühe seadusjärgse ülalpidaja kirjalik nõusolek.

 (6) Hooldust vajava isiku võib hooldusele võtta kas tähtajaliselt või tähtajatult.

 (7) Hooldust vajav isik, tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja esitab hoolduskoha taotlemiseks järgmised dokumendid:
 1) isiku või tema esindaja kirjalik avaldus;
 2) kehtiv ID kaart või pass;
 3) perearsti tõend isiku tervisliku seisundi, põetavate haiguste ja kasutatavate ravimite kohta;
 4) haiglast tulles raviarsti väljavõte haigusloost ja raviskeem;
 5) kohaliku omavalitsuse garantiikiri, kui omavalitsus osaleb kohamaksu tasumisel;
 6) ekspertiisi otsus puude raskusastme määramise kohta;
 7) kui hooldust vajava isiku alaline elukoht on Vändra alevis, siis hoolekandekeskuse järelevalvetöötaja koostatud kodukülastusakt.

 (8) Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes põevad nakkushaigusi või on psüühiliste erivajadustega.

 (9) Hooldekodusse elama asumisel on isikul õigus oma vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku kinnis- või vallasvara kohta notariaalne kinkeleping Vändra alevi kasuks.

 (10) Hooldust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja või tema esindaja/eestkostja või tema elukohajärgse omavalitsuse ja hoolekandekeskuse juhataja vahel sõlmitakse vormikohane hooldusleping.

 (11) Hooldekodusse elama asumisel tutvuvad hooldust vajav isik ja tema hoolduselepaigutaja hooldekodu juhataja kinnitatud kodukorraga.

§ 3.  Hoolekodust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Hooldekodu elanik võib hooldekodust lahkuda:
 1) isikliku või seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja avalduse alusel;
 2) kinnipidamiskohta või erihooldekodusse paigutamisel.

 (2) Juhul kui hooldekodu elanik, tema eestkostja või seadusjärgne ülalpidaja või hooldekodu elaniku elukohajärgne kohalik omavalitsus ei täida lepinguga endale võetud kohustusi ja on kahel järjestikusel kuul jätnud kohamaksu tasumata, võib hoolekandekeskuse juhataja kooskõlastatult hoolekoguga hooldekodu elaniku oma käskkirja alusel hooldekodu elanike nimekirjast välja arvata.

 (3) Kui hooldekodu elanik on hooldekodust omavoliliselt lahkunud ja ja politsei ei ole suutnud tema asukohta kindlaks teha 12 kuu jooksul, arvab hoolekandekeskuse juhataja ta oma käskkirja alusel hooldekodu elanike nimekirjast välja ja esitab kohtule taotluse tema teadmata kadunuks tunnistamise kohta.

 (4) Hooldekodu elaniku surma korral arvab hoolekandekeskuse juhataja ta hooldekodust välja oma käskkirja alusel hooldekodu elaniku surma päevale järgnevast päevast. Kui isik lahkub hooldekodust isikliku avalduse või ülalpidaja/eestkostja avalduse alusel, arvatakse isik juhataja käskkirjaga hooldekodu elanike nimekirjast välja lahkumise päevale järgnevast päevast

 (5) Iga kuu 5. kuupäevaks esitab hoolekandekeskuse juhataja alevivalitsusele eelneval kuul hooldekodusse vastuvõetud ja sealt lahkunud isikute nimekirja.

3. osa KOHAMAKS JA KOHAMAKSU TASUMINE 

§ 4.  Kohamaksu kehtestamine

 (1) Kohamaksu määrad hooldekodus kinnitab alevivalitsus oma korraldusega lähtudes hooldekodu ülalpidamisega seotud kulutustest. Kohamaks vaadatakse üle vähemalt kord aastas.

 (2) Hooldusel olev isik, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes rahvastikuregistris on vähemalt olnud kolm aastat Vändra alevi aadressiga, maksavad oma vabal tahtel kohamaksu 90% oma pensionist.

 (3) Kui hooldusel olev isik on lahkub ajutiselt hooldekodust (viibib haiglaravil, sugulaste juures jms), arvatakse tema kohamaksust maha toiduraha äraoldud päevade eest.

§ 5.  Kohamaksu eest saadavad teenused:

1) ööpäevaringne hooldus;
2) hooldusõe teenus tööpäevade;
3) majutus 1- või 2-kohalises toas;
4) toitlustamine 3 korda päevas (raviarsti poolt määratult eridieedi korral enam kordi);
5) eluruumide koristamine;
6) kliendi pesu pesemine;
7) arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalve;
8) retseptiravimite hankimine;
9) isiklike dokumentide hoiustamine;
10) liikumisabi majas ja õues, liikumisabivahenditega kindlustamine;
11) sauna, dušši või vanni kasutamise võimalus;
12) klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine.

§ 6.  Kohamaksu hinna sisse ei kuulu:

1) sanatoorsete tuusikute maksumus;
2) füsioteraapiateenuste ja massaaži maksumus;
3) eraviisiliste külaskäikude transpordikulude maksmine;
4) juuksuri- ja kosmeetikateenuse osutamine;
5) käsimüügiravimite maksumus;
6) surnu korrastamine ja surnu riided;
7) matusekulud, kui on olemas hooldusele paigutaja, seadusjärgsed ülalpidajad/eestkostja või asjast huvitatud isikud;
8) haiglas viibimise ajal voodipäevatasu.

§ 7.  Kohamaksu tasumine

 (1) Kohamaksu maksmiseks lepingu sõlminud isik (hooldatav ise, seadusjärgsed ülalpidajad, isiku elukohajärgne omavalitsus) tasub kohamaksu hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäeval alevivalitsuse esitatud arve alusel:
 1) Vändra Alevivalitsuse AS SEB Panga (kood 401) kontole 10902015354004 või
 2) Vändra Alevivalitsuse Swedbanga (kood 767) kontole 1120186308 või
 3) sularahas alevivalitsuse kassasse.

 (2) Pangaülekande korral märkida isiku nimi, kelle eest kohamaks tasutakse.

4. osa RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.  Hoolduslepingute vormide kinnitamine

  Kinnitada hoolduslepingu vorm:
 1) hooldatava seadusjärgse ülalpidajaga/eestkostjaga (lisa 1);
 2) hooldatava elukohajärgse kohaliku omavalitsusega (lisa 2);
 3) hooldustvajava isiku endaga (lisa 3).

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivalitsuse 10.04.2000. a määrus nr 6 „Hooldekodusse suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskirja kinnitamine”.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2009. aastal.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3