Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord

Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord - sisukord
  Väljaandja:Narva Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 31.10.2013, 28

  Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord

  Vastu võetud 22.10.2008 nr 1363
  jõustumine 01.11.2008

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  02.11.201105.11.2011

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2, jäätmeseaduse § 31 lõike 1, Narva Linnavolikogu 17. märtsi 2005. a määruse nr 14/52 ”Linnavara kasutusse andmise kord” punktide 5.2.1, 5.2.2, 7.2, 7.2.3, 52 ja 57, Narva Linnavolikogu 14. veebruari 2008. a määrusega nr 9 kinnitatud ”Narva linna jäätmehoolduseeskirja” §-de 3, 9, 20 ja 40, pakendiseaduse § 15 lõike 1 ja § 17¹ lõike 4 alusel soodustamaks pakendijäätmete liigiti kogumist jäätmevaldajate poolt.

  § 1.   Pakendijäätmete konteinerite jäätmevaldajatele üleandmise kord (edaspidi ”Kord”) reguleerib Narva Linnavalitsuse poolt pakendijäätmete liigiti kogumise soodustamise eesmärgil jäätmevaldajatele uute pakendikonteinerite kasutusse andmise aluseid, tingimusi ja sellest tulenevaid linna ja jäätmevaldaja õigusi ja kohustusi.

  § 2.   Korra eesmärgiks on soodustada pakendijäätmete liigiti kogumist, luues sellega jäätme-valdajatele paremad võimalused pakendijäätmete kogumiseks ja soodushinnaga üleandmiseks pakendi tootjavastutuse organistaioonile või nende poolt valitud ettevõtjale.

  § 3.   Käesoleva Korra alusel toimub alljärgnevate tagatisraha märgistuseta pakendite liigiti kogumine:

    1) metallpakend;

    2) plastpakend;

    3) paberpakend;

    4) klaaspakend;

    5) mahla- ja piimakartong.

  § 4.   Jäätmevaldajateks käesoleva Korra mõistes on Narva linna haldusterritooriumil registreeritud korteriühistud ja korteriomanike ühisused või muud korteriomanike poolt seaduslikul alusel moodustatud korteriomandite valitsemiseks loodud organisatsioonid (edaspidi ”Ühistu”), mis on nõus Korra §-s 8 sätestatud põhitingimustel pakendikonteineri paigaldamisega Ühistu territooriumile.

  § 5.   Uued pakendikonteinerid, lähtuvalt nende mahust, antakse Ühistuste kasutusse alates 17. novembrist 2008. a ühe aasta jooksul, järgmistel põhimõtetel:

    1) üks pakendikonteiner mahuga 0,24 m³ – Ühistule elanike arvuga kuni 42 inimest;

    2) üks pakendikonteiner mahuga 0,6 m³ – Ühistule elanike arvuga 42-115 inimest;

    3) üks pakendikonteiner mahuga 0,8 m³ – Ühistule elanike arvuga üle 115 inimese.

  § 6.   Peale paragrahvis 5 nimetatud tähtaja möödumist väljastatakse pakendikonteinereid üksnes juhul, kui Narva linnal on olemas vabad pakendikonteinerid ning Ühistu esitab põhjendatud taotluse pakendikonteineri Ühistu kasutusse andmiseks.

  [Narva Linnavalitsuse 02.11.2011 määrus nr 1025 - jõust. 05.11.2011]

  § 7.   Plastist pakendikonteiner on rohelist värvi, mille küljel on kollane etikett eesti ja vene keelse tekstiga ”Segapakend (metall-, plast-, paber- ja klaaspakend, mahlakartong). Toidujäätmeid ja prügi mitte tuua!”

  § 8.   Pakendikonteiner antakse Ühistule kasutusse, kui on täidetud järgmised põhitingimused:

    1) Ühistu on nõus pakendikonteineri paigaldamisega oma territooriumile;

    2) pakendikonteiner antakse Ühistu kasutusse lepingu alusel;

    3) pakendikonteinerit kasutatakse sihtotstarbeliselt ainult paragrahvis 3 nimetatud puhaste pakendijäätmete kogumiseks.

  § 9.   Pakendikonteineri väljastamiseks esitab Ühistu juhatus Linnavara- ja Majandusameti keskkonnateenistusele sellekohase kirjaliku taotluse. Taotluse rahuldamisel sõlmitakse Ühistu ja Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti vahel käesolevale Korrale lisatud vara tasuta kasutamise leping (edaspidi ”Leping”), mis on aluseks pakendikonteineri väljastamiseks. Pakendikonteinereid väljastatakse Narva Jäätmekäitluskeskuse territooriumil. Pakendikonteineri väljastamise kohta koostatakse Lepingu lisaks olev vara üleandmise-vastuvõtmise akt. Linnavara- ja Majandusamet võib vajadusel pakendikonteinerite üleandmise volitada Narva Jäätmekäitluskeskusele. Arvestuse pidamise ja kontrolli pakendikonteinerite väljastamise üle tagab Linnavara- ja Majandusamet.

  § 10.   Pakendikonteiner antakse tasuta kasutusse määramata ajaks. Narva Linnavolikogu otsusega võib pakendikonteinerid teatud aja möödudes anda üle Ühistu omandisse.

  § 11.   Pakendikonteineri tasuta kasutamise lepinguga määratakse kindlaks poolte õigused ja kohustused, poolte vastutus ja muud olulised tingimused pakendikonteineri kasutamisel, tühjendamisel ja kogutud pakendijäätmete äraveol.

  § 12.   Jäätmevaldajate kasutusse antud pakendikonteinerite tühjendamine ja äravedu ei ole hõlmatud Narva linna korraldatud jäätmeveoga.

  § 13.   Pakendikonteinerit võib kasutada ainult paragarahvis 3 nimetatud pakendijäätmete käitlemiseks. Juhul, kui pakendikonteinerit kasutatakse muul eesmärgil või pakendikonteineri tühjendamist ja pakendijäätmete äravedu teostab lepingus nimetamata vedaja või rikutakse muid lepingu tingimusi, on Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil õigus leping lõpetada ja pakendikonteiner tagastatakse linnale.

  § 14.   Pakendikonteinerite üleandmist ja Lepingute sõlmimist Ühistutele korraldab Narva Linna-valitsuse Linnavara- ja Majandusamet, mis teostab järelevalvet pakendikonteinerite sihtots-tarbelise kasutamise, tühjendamise ja äraveo ning Lepingu tingimustest kinnipidamise üle.

  § 15.   Määrus jõustub 1. novembril 2008. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json